torsdag 14 oktober 2010

Slutet blir precis som början (uppdaterad)

När jag en gång i tiden började i Flygvapnet tillhörde jag den s.k. Top-Gun generationen. 3000 personer (på den tiden enbart män), inspirerade av Tom Cruise i rollen som Maverick, sökte 40 utbildningsplatser för att bli stridspilot. På den tiden var det fortfarande "Flygvapnet, så högt du kan komma".

Förra året sökte endast ca 100 personer till att bli stridspilot! Vad har hänt? Är det vetskapen om att man söker sig till ett sjunkande skepp? Eller är det helt enkelt så att man inser att det Försvarsmakten gör mot sina anställda idag kan dom lika gärna göra igen om några år när nästa omställning kommer. För är det en sak som historien visar så är det att Försvarsmakten ändrar sin inriktning lika regelbundet som ebb och flod.

Det som är extra anmärkningsvärt i denna situation är att staten, som ännu inte stoppat ÖB:s agerande, sätter ett prejudikat i liknande situationer. Det är med andra ord i framtiden rätt av en arbetsgivare att köra över både fack och anställda. Det officerarna klagat på har inte varit utlandstjänsten, utan agerandet från HKV, vilket Officersförbundet har försökt framföra gång på gång för döva öron.

Men för det första, saker måste göras i rätt ordning. Det är bland annat det som upprört många medlemmar. Vi vill att de nya villkoren ska regleras innan medlemmarna avkrävs ett ställningstagande.

Det absoluta minimikravet är att avtal om ”uppkommen insats”, det vill säga ersättningar och villkor för den som utanför ordinarie planering eller beredskap, med kort varsel, skickas på internationell insats. Vi har även lyft fram modeller för att skapa incitament för officerare att omreglera sitt anställningsavtal. Försvarsmakten har haft sedan 2004 på sig att lösa frågan. Men vi hann aldrig ens inleda förhandlingar eftersom Försvarsmakten vaknade sent och därefter hastade till beslut innan vårt gemensamma förarbete hann bli klart.


Skilj därför på äpplen och päron. Anledningen till att det är så bråttom med avtalet är sjösättningen av PRIO med IO 2014 förprogrammerat, samt att man vil bli av med en del officerare för att få plats inom ramen. Det har absolut ingenting att göra med bemanningen av våra internationella insatser! Varför ska t.ex. en förrådstant på F17 skriva på ett papper att hon är intresserad av utlandstjänst, när hon aldrig kommer att behöva göra det?

Det ironiska är att jag är själv precis på väg på internationell insats, men kan bli stoppad för att ÖB anser att jag inte är intresserad av internationella insater? Var finns logiken i detta? Joseph Hellers anti-hjälte Yossarian hade nog blivit galen bara av att lista ut detta resonemang. ÖB:s prestige går med andra ord före bemanning av insatser! Så mycket var Sveriges ansvar värt med andra ord.

Ännu mer ironiskt blir det att just nu när jag riskerar att liksom 418 av mina kollegor få sparken för att vägrat skriva på det nya anställningsavtaletplaneras inspelning av "Top Gun 2". Jag tror dock inte att denna nya film kan reparera den skada som ÖB:s agerande har gjort för framtida rekrytering!

SR, Sydöstran, SvD

Uppdaterad 10-10-15, 12:06
Ett antal förbandschefer ställer sig bakom ÖB:s agerande och tycker det är märkligt att Riksdagen kritiserar honom.

Vi kan nu konstatera att olika intressenter, bland annat flera politiker, har uttryckt synpunkter på ÖB:s sätt att genomföra denna del av omstruktureringen. Efter det att riksdag och regering beslutat om vilka uppgifter Försvarsmakten skall genomföra är det lite märkligt att kritisera myndigheten för att den gör det som är bestämt.

Det är riksdag och regering, inte ÖB, som beslutat vilka uppgifter myndigheten Försvarsmakten skall lösa.

ÖB har varit tydlig med vad den beslutade nyinriktningen av Försvarsmakten innebär, bland annat att det krävs ett obligatorium för personalen att tjänstgöra.

En så omfattande förändring av verksamheten som nu sker kommer oundvikligen att ställa alla anställda i Försvarsmakten inför ett antal frågeställningar. Hur vissa detaljer hanterats under det pågående arbetet kan givetvis diskuteras. Officersförbundet har gjort detta men är på intet sätt motståndare till utlandstjänstgöring som sådan.

Men det känns konstigt att ÖB utsätts för kritik för de åtgärder han vidtar då de handlar om att leva upp till demokratiskt fattade beslut.


Det dessa förbandschefer missar är att många av de officerar som inte vill skriva på avtalet heller inte är mot utlandstjänst, men är emot sättet frågan hanterats. Att ÖB får sitt uppdrag från Regering och Riksdag är helt rätt, men detta uppdrag säger inget om vare sig anställningsavtal eller ovilja att förhandla med fackförbunden.

- Lagändringen byter ut frasen "anställda inom Försvarsmaktens utlandsstyrka" till "anställda i Försvarsmakten". Detta ger ÖB möjlighet att skicka alla enheter utomlands och inte specifikt de enheter som tidigar sattes upp av utlandsstyrkan. Men det hade i praktiken räckt med att ÖB ändrat anställningsavtalen till att säga "personal som bemannar insatsorganisationen har skyldighet till utlandstjänst. De har även rätt till förmåner som stöd till familj vid insats samt en tillägg på lönen under tiden dom tjänstgör i insatsorganisationen som visar att dom ökat sitt åtagande genom att ständigt vara beredd på internationella insatser". Att ta med förrådspersonal och överviktiga överstar på Högkvarteret i kravet på utlandstjänst är bara patetiskt.

- Uppdraget från regeringen är att ÖB ska säkerställa personalförsörjning till insatsförbanden samt att stående förband ska kunna användas vid internationella insatser. Sanningen är att det har aldrig varit något problem med att bemanna våra utlandsförband. Att bemanna insatsförbanden så att dom hela tiden är insatsberedda kommer att kosta mer än att vid behov utbilda för insatser. Frivillighet har fungerat och kommer att fungera i framtiden. Morot är bättre än piska.

Insatsförband kommer även i framtiden vara en bråkdel av Försvarsmaktens resurser. Försvarsmakten kommer helt enkelt inte ha ekonomi för att kunna med rätt säga att alla enheter vid en given tidpunkt är insattsberedda. De kommer heller inte att vid alla tidpunkter ha personal som möjliggör snabb insats, utan det kommer precis som idag vara behov av rekrytering inför en insats.

Kritiken från riksdagsledamoter är med andra ord helt berättigad. ÖB visar i sin hantering av detta ärende mycket dåligt ledarskap. Vikten att nå målet med IO2014 är större än vikten av att få personalen med mot detta mål. En hel del officerare har sagt Ja, men med stor sannolikhet gjort detta för att dom inte har något val. Hur många av dessa kommer när det kommer till kritan åka iväg på insats?

Uppdaterad 10-10-15, 12:44
I budgetpropositionen för 2011 står följande att läsa om internationella insatser.

Försvarsmaktens förmåga och beredskap att genomföra insatser nationellt och internationellt ska successivt öka efterhand som insatsorganisation 2014 intas. Efterhand ska samtliga förband i insatsorganisationen, undantaget de som endast avses nyttjas för nationella behov, kunna uppfylla interoperabilitets- och beredskapskrav för anmälan till internationella styrkeregister.

I enlighet med den försvarspolitiska inriktningen ska uppdelning mellan internationell och nationell beredskap och förmåga minska, undantaget hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Ett steg i detta arbete är att begreppet utlandsstyrkan upphör den 1 januari 2011 när lagen om Försvarsmaktens personal
vid internationella insatser träder i kraft.

Insatsorganisationens förband, undantaget de som endast avses nyttjas för nationella behov, bör efterhand anmälas till internationella styrkeregister. Anmälda bidrag och dessas beredskapstider bör kontinuerligt omprövas.


Med denna skrivning så tolkar jag det som att inte alla delar av Försvarsmakten ska ha internationell tjänstgöring som uppgift. Varför ska då all personal ha det?

Tittar man på kapitlet personalförsörjning så kan man börja inse vad det är som driver ÖB:s sätt att lösa situationen.

Personalförsörjningen ska utgå från behov föranledda av insatsorganisation 2014, varvid uppbyggnaden av insatsorganisationens operativa förmåga ska prioriteras. Den uppfyllnad av insatsorganisation 2014 som påbörjats under 2010 bör påskyndas.

Frågan är bara hur realistisk den definition av IO2014 som finns inmatad i PRIO är?

Uppdaterad 10-10-16, 12:23
Försvarsminister Tolgfors går som vanligt ut med optimism och hävdar att nästan alla accepterat avtalet, samt precis som försvarsledningen försöker dämpa det faktum att fackförbunden ännu inte skrivit samråd på det nya avtalet.

Dock så tvår han sina hände en smula och överlåter bollen till ÖB att medla fred med sitt fackförbund.

Den absoluta merparten av officerare, inklusive Officersförbundet, har visat sig stödja förändringen som sådan, vilket är mycket välkommet. Officersförbundet har dock varit kritiskt mot myndighetens hantering av frågan.

I den svenska modellen är det parterna – Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna – som har att förhandla och komma överens om avtal och arbetsvillkor.


Få se om ÖB tar lyra på detta. För min del är detta av stort personligt intresse, då jag i mitt svar på anställningsavtalet sagt Ja, men enbart om fackförbunden skriver samråd på avtalet. Om ÖB väljer att även fortsättningsvis inte lyssna på fack och medarbetare så kommer jag med stor sannolikhet inte få medalj för "nit och redlighet".

Se även Wiseman.

Uppdaterad 10-10-17, 20:16
Officersförbundet går nu ut med att Försvarsmakten sparkar 116 officerare och resten placeras i den s.k. "övergångsorganisationen".

Inom några dagar kommer 116 officerare få beskedet att de blir uppsagda på grund av arbetsbrist.

Du som får besked om uppsägning måste nu ta ställning till om du vill ogiltigförklara uppsägningen och inleda en process med Försvarsmakten. Det är kort om tid, en begäran om ogiltigförklaring måste vara inlämnad till arbetsgivaren senast inom 14 dagar.

– Ett antal medlemmar ställs nu ånyo inför ett svårt val. Det finns dock inget alternativ, Officersförbundet måste genom officersföreningarna få omedelbart besked om medlemmen accepterar uppsägningen eller om man vill ha Officersförbundets stöd med att föra förhandling med Försvarsmakten, säger Peter Löfvendahl.
...
Igår avslutade Officersförbundet förhandlingen om Försvarsmaktens underlag för uppsägningar i oenighet. Samtidigt har förbundet lämnat in ett yrkande med sin position.


Hmm... som vanlig slutade förhandlingarna i oenighet, men ingenting reaktion. Försvarsmakten trallar bara vidare som ingenting har hänt. Man kan börja fråga sig varför officerarna är med i officersförbundet över huvud taget när det är helt tagglöst och majoriteten av officerarna helt enkelt inte bryr sig i att deras fack blir överkört?

Noterbart i sammanhanget är att Försvarsmakten inte har gått ut med något av detta på sin hemsida. Man kanske är rädd för negativ publicitet?

Lyssna på intervjuerna med officerarna i länkarna nedan.

SR Blekinge, SVT, SR Östergötland, SR Jönköping

Uppdaterad 10-10-21, 20:43
Hmm...jag har ännu inte fått något brev om min uppsägning eller att jag skulle bli placerad i "övergångsorganisationen".

Jag börjar tro att min arbetsgivare helt enkelt inte förstod mitt budskap. "Ja, om facket skriver samråd på avtalet", vilket facket ännu inte gjort. Alltså är det ett nej!

Officersförbundet går i varje fall nu ut med brev till alla de som sagts upp. Där säger man att man kommer att stödja att överklaga uppsägningen och att man kommer att dra något fall till Arbetsdomstolen. Man tror dock att Arbetsdomstolen inte kommer att döma till officerarnas favör.

Det finns mycket att lära av denna process för skrupelfria svenska företagsledare. Sköter man sina kort rätt och ändrar anställningsavtal som man själv vill ha dom så kan man sparka folk som man vill. De flesta företag brukar dock dra sig för detta då det i en bättre arbetsmarknadssituation kommer att innebära att många söker sig till ett annat yrke. Den som lever får se hur det går för FM..

27 kommentarer:

 1. Tills häromdagen har det funnits en chans att söka till pilot i FM för sådana som ej gjort värnplikten. Trots att "sökfönstret" var endast två veckor kom det enligt HRC in 500 st ansökningar. Lägg därtill de som gjort värnplikten och har chansen att söka fram till slutet av februari så blir siffran säkert den bästa på flera år.
  Allt hopp är inte ute.

  SvaraRadera
 2. Till Sveriges Regering

  Överbefälhavaren Sverker Göransson verkställer idag 14/10 uppsägning av personal inom Försvarsmakten pga sk "arbetsbrist".

  Såvitt jag kan bedöma är den sk "arbetsbristen" direkt eller indirekt beordrad uppifrån av ÖB. Den sk "arbetsbristen" upphör således vid kontraorder från Sveriges Regering.

  Härmed hemställer jag att Sveriges Regering utfärdar kontraorder samt skapar reell arbetsbrist genom att skilja ÖB från sin tjänst.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 3. Har tappat förtroendet för min arbetsgivare, har nu skrivit mitt första cv och sökt mitt första civila jobb. Samtidigt som jag är planerad mot framtida insats. Men är man inte viktigare så får man prova sin lycka på annat håll.

  SvaraRadera
 4. Starkt att stå rak, chefsingenjören.

  SvaraRadera
 5. @ Anonym 1450
  Glädjande med ökat antal ansökningar! Resultatet av det öppna fönstret säger en del om möjligheterna till framtida rekrytering av förare.
  Det är ju nämligen så att man inte behöver tolv månaders krälande under taggtråd för att bli en bra pilot. Det kommer att finnas tillräckligt med dylika övningar (typ CSAR, SERE) för de unga Mavericks som vågar sig in i Firman, så de ska slippa längre soldatutbildning. Get'em up there asap!

  Till alla er som svarat nej, eller svarat ja men menat nej: Välkomna ut i det civila ljuset! Det är dags att pröva vingarna nu. Alla möjligheter väntar den som vågar.

  Lycka till!

  SvaraRadera
 6. Vad som lockar/inte lockar dagens ungdom till det militära vet jag inte, jag kan bara gissa och har f ö redan gissat i en blogg: http://bossekommenterar.wordpress.com/2010/06/10/finns-nagot-battre-an-att-jobba-i-forsvaret-utropsteckenfragetecken/

  Det var dock intressant att läsa att det var "Top Gun" som lockade dig CI till FV eftersom jag själv tyckte att Top Gun i och för sig var en fräsig film men att den inte tillnärmelsevis fångade tillvaron i FV som jag upplevt den från 1959 och fram till att jag såg Maverick´s hollywoodäventyr. Bjöd FV på den tillvaro du förväntat dig efter att ha sett filmen?

  Ännu intressantare vore det att få lite bättre inblick i hur dagens piloter ser på tillvaron och hur detta stämmer med FM rekryteringslockelser. Med den flygtidstilldelning som dagens piloter erbjuds och den inriktning som övningarna har måste det i alla fall enligt min bedömning vara annat som lockar än vad som lockade både på min och din, CI, divisionstid. Jag hoppas dock att saker som laganda/divisionsanda lever kvar. Sådana faktorer är dock svåra att beskriva i en rekryteringsbroschyr, särskilt om broschyren skrivs av en konsult till Högkvarteret.

  SvaraRadera
 7. @Bosse: Personligen var det inte Top Gun som var avgörande. Jag är uppvuxen i en soldatfamilj och mer eller mindre varit på en flottilj sedan jag kunde gå.

  Jag och mina kompisar brukade hänga utanför grinden vid F15 bansystem och titta på när flygplanen startade.

  Jag har därefter deltagit i ett antal år i FVRF - Flygvapenungdom.

  Så intresset fanns där för att flottiljen fanns i min omgivning. Hur många ungdomar växer upp till bullret av en RM8A i dag med alla nedlagda flottiljer?

  SvaraRadera
 8. Bosse och Chefsingenjören,
  Ingen köper smör bara för att man vet hur bonden har det, eller kläder för att man vet hur skräddaren lägger ut mallar för att maximera tyganvändning.
  Man köper ett koncept som man vill tillhöra, därför tror jag att TOP GUN var fantastisk för rekryteringen. "Alla vet" att livet inte blir ett party för att man öppnar en påse OLW-chips och att "brudarna kommer", men produkten kan ge en "inträdesbiljett" i gemenskapen.
  Vi behöver inte en Roy Anderssonsk förmedling av FM, utan en bild om hur det kan vara (Om än inte alltid) att jobba som pilot.För visst är det så att även svenska piloter står i början av startbanan och känner adrenalinet pumpa på väg mot nästa uppdrag.
  Samma för fartygsbesättningar eller stridsvagnsförare eller vad man vill syssla med. Det är det som FM måste fokusera på, vardagen kommer ändå på köpet.
  De redan anställdas uppgift är att ta tillvara de nyanställdas entusiasm och vilja att göra ett bra jobb. Det är en väg att skapa en bättre FM.

  SvaraRadera
 9. Av fotot ovan att döma, så är du väldigt lik Tom Cruise, men det det har du väl redan hört till leda.

  SvaraRadera
 10. Det är ett kroniskt /ständigt pågående arbete/plikt/rättighet att försvara sitt land och kronan. Man kan sägas upp för ordervägran eller illojalitet/landsförräderi i försvaret men aldrig för "arbetsbrist" då man inte ägnar sig åt att producera varor på en civil marknad utan försvara vissa värden , politiska system, jurisdiktion och skatteuppbörd på en våldsmonopolmarknad -Men ÖB kanske vill att Sverige ska bli som Afghanistan o vissa insatstrupper ska skickas till Gotland för att "battla" lite om det hettar till. Han sätter likhetstecken mellan krig och arbete. Men Sverige ligger ju oficiellt "nte i krig" men man har ett stående uppdrag från riksdagen att försvara Moder Sveas Rike och Riksdagens jurisdiktion och skatteuppbörd inom detta rike. Eftersom problem med att upprätthålla jurisdiktion förelegat på Gotland där man avvecklat försvaret och landshövdingebeslut följdriktigt icke följer Svea Rikes lag så råder ju knappast "arbetsbrist" - försvara oss mot landsförrädarna på Gotland!

  Jag delar nedanstående kommentars uppfattning då det verkar som herr ÖB låtit sig förföras av landsförrädarna som vill ockupera Sverige med vår egen arme- dvs att vi ska följa deras order - det sk oljemaffiakapitalet. Endast civilt anställda kan enligt lag avskiljas från sitt "arbete" med "abetsbrist" som skäl. Militärer har främst skyldighet gentemot riksdagen och dess lagstiftning och kan endast avskiljas vid ordervägran. "arbetsbrist" uppstår ju inte plötsligt för att man vägrar skriva på ett papper o även då skulle ju turordningsregler gälla enligt LÁS om vi pratar civla avtal - men det gör vi ju ej! Ta detta till alla juridiska instanser möjligt,herrar gentlemannaofficerare, ni vinner garanterat. Tänk att ni gör det för ert land - Detta är striden ni ska ta men gör det med civila smarta medel, stjärnadvokater etc. !!

  Vänligaste Hälsning Fröken Ingrid Tomenius

  Anonym sa...
  Till Sveriges Regering

  Överbefälhavaren Sverker Göransson verkställer idag 14/10 uppsägning av personal inom Försvarsmakten pga sk "arbetsbrist".

  Såvitt jag kan bedöma är den sk "arbetsbristen" direkt eller indirekt beordrad uppifrån av ÖB. Den sk "arbetsbristen" upphör således vid kontraorder från Sveriges Regering.

  Härmed hemställer jag att Sveriges Regering utfärdar kontraorder samt skapar reell arbetsbrist genom att skilja ÖB från sin tjänst.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 11. "Váš komentář byl přidán."

  jasså? Tack då eller kanske...

  Danke schön! man säger snart hälsar Fröken

  SvaraRadera
 12. Vem kontrollerar din blogg? Skrev alldeles nyss en kommentar till en annan nedan som visst försvsan... hmmm Har cyber/propagandakriget börjat?

  Jag delar iaf nedanstående snubbes uppfattning.

  Anonym sa...
  Till Sveriges Regering

  Överbefälhavaren Sverker Göransson verkställer idag 14/10 uppsägning av personal inom Försvarsmakten pga sk "arbetsbrist".

  Såvitt jag kan bedöma är den sk "arbetsbristen" direkt eller indirekt beordrad uppifrån av ÖB. Den sk "arbetsbristen" upphör således vid kontraorder från Sveriges Regering.

  Härmed hemställer jag att Sveriges Regering utfärdar kontraorder samt skapar reell arbetsbrist genom att skilja ÖB från sin tjänst.

  Flygsoldat 113 Bom

  Hälsning ´Fröken Ingrid Tomenius

  SvaraRadera
 13. Tycker officersförbundet borde förstå att endast ordervägran är grund för avsked i icke-civil verksamhet. Om riksdagen béslutat att alla ska tjäntgöra i uitlandet vid behov är detta per def en order från svenska folket och endast vägran att följa denna order vid akut behov kan vara grund för avskiljning eller krigsrätt.riksdagen har ej beordrat de skriva på ett papper Take it to the courts! u win Fröken Ingrid Tomenius

  SvaraRadera
 14. @ Chefsing -
  Så bra att jag kunde göra någon glad över att höra en RM8! Långt från alla förmår uppskatta ett sådant ljud. Inte ens en Rolls Royce Griffon ljuder som musik i somligas öron.
  Hoppas du hann höra många RM8-or innan de försvann men även att det fanns andra glädjeämnen när du fortsatte familjetraditionen. Själv slank jag in för att en kompis berättade att han skulle söka. Jag trodde inte att jag, som varken var militärt intresserad elleridrottsintresserad, bara teknikintresserad, skulle ha en chans. Gissa vilket besked kompisen fick?
  Hur fångar man upp så´na som jag idag (och är vi överhuvudtaget intressanta?)

  SvaraRadera
 15. @Anonym 11.43: Många verkar precis som du tro att regeringen gett order om att alla ska tjänstgöra internationellt. Så är dock inte fallet.

  - Riksdagen har godkänt lagändring som träder i kraft 1/1-2011 som medger att alla Försvarsmaktanställda kan skickas ut. Man har därmed dödat begreppet "utlandsstyrkan".

  - Riksdagen har gett order till ÖB om att säkerställa att insatsenheterna kan personalförsörjas.

  Dock så skrver man bl.a. i BU11 (se ovan) att det finns enheter som enbart ska användas till det nationella försvaret.

  Det är ÖB själv som valt att påtvinga alla anställda ett nytt anställningskontrakt där man drar alla över en kam oavsett behov eller lämplighet hos individen.

  SvaraRadera
 16. @CI

  Inte heller ÖB har gett order om att alla skall tjänstgöra internationellt. Avtalet skrivs om för att spegla det faktum att FM-anställdas arbetsplats nu inte längre nödvändigtvis behöver vara i Sverige. I övrigt styr behov och lämplighet.

  SvaraRadera
 17. De förband som endast avses att användas nationell är Lifbataljon(Statsceremoniella uppgifter och bevakningsuppgifter) och hemvärnsförbanden. Därför finns denna skrivning med. Inte för att det finns en generell delning i FM.

  /H

  SvaraRadera
 18. @ Fröken Ingrid Tomenius

  Angående cyberkrig: När argumenten tryter är alla medel tillåtna ....

  Kram flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 19. Även i framtiden borde vi väl behöva arga fänrikar/fanjunkare som kan bryta in köttet i organisationen (PROD)? Inte kan väl dessa soldatbyggare ("STÅ STILL! SE RAKT FRAM! SITT NER! STÅ UPP!") behövas någon annanstans än på kaserngårdens grus?

  SvaraRadera
 20. ÖB och hela försvarsmaktsledningen med honom, borde få sparken.

  SvaraRadera
 21. @H: Du glömmer bort hela Prod-organisationen. Jag antar att t.ex. Flygvapnets flygskola på Malmen inte ska skickas till Afrika? Lätta attacken skrotades för många år sedan och därmed också andrahandsuppgiften för SK60. Sedan har vi hela F7 vars uppgift är att utbilda Gripen-piloter. Även under insatser kommer fortsatt utbildning att behövas. Det ska möjligtvis vara i ett sista desperat försvar av Sverige som vi lägger ner utbildningen och satsar allt inklusive ålderstigna stabspiloter på Högkvarteret i ett försök att stoppa lede fi.

  SvaraRadera
 22. Nej jag glömmer inte Prod-organisationen. I framtiden är tanken att det inte skall finnas en prod-organisation. Alla officerare skall ha en krigsplacering, och är man krigsplacerad ingår man i ett krigsförband. Och krigsförband skall kunna sättas in utomlands. Dock kommer ett antal officerare(var det runt 1500?) att normalt vara stationerade på skolor och centran för syssla med utbildning och stöd, men deras krigsuppgift består, och den är inte enbart nationell. Sen exakt hur detta löses på varje enskild plats har jag ingen detaljkännedom om.

  /H

  SvaraRadera
 23. @H: Det intressanta är att just nu förbereds en omorganisation av HKV där man faktiskt minskar storleken på insatsorganisationen till förmån för prodorganisationen.

  Som jag har förstått det så kommer bl.a. krigsförbandsansvariga samt inspektörerna att gå över till prod.

  Det innebär att INS kommer att bli en mer renodlad organisation för att bedriva insatser. Internationellt genom ATS, FTS och MTS och nationellt genom de regionala staberna.

  Tittar man på vilka resurser som kommer att krävas av Prodorganisationen så är det också en intressant jämförelse.

  Flygvapnet kommer att i framtiden ha ca 100 Gripen fördelat på fyra insatsdivisioner (för närvarande F17 och F21). Ryktet säger dock att en flottilj kan komma att läggas ner i framtiden... Dessutom kommer flygverksamhet att finnas på F7 för utbildning (2 divisioner som oftast inte ens nämns i regleringsbrev m.m.) samt ett antal flygplan i Linköping för Saab:s och FMV provverksamhet samt TU JAS validering. Dessutom tillkommer ett antal flygplan som baseras på FMTS i Halmstad för utbildning av Gripentekniker. Med andra ord kommer ca 30-40% av flottan, med tillhörande piloter, tekniker och förbandsledning, vara öronmärkta för det jag skulle definiera som ren Prod-verksamhet.

  Alla SK60 (och framtida ersättare för skolflyg) underhålls av Saab och flygtiden köps enligt ett OPS-avtal av Försvarsmakten. Exakt hur många flygvapenpiloter som tjänstgör på Flygskolan har jag inte full koll på, men säg någonstans mellan 15-20. D.v.s. ytterligare en division med militära stridspiloter som tillhör Prod-organisationen.

  Jag misstänker att samma typer av förhållanden finns även i Armén och Marinen.

  D.v.s. många officerare kommer att tjänstgöra i Prod-organisationen. Framför allt kommer det att vara äldre officerare (de med kompetens att utbilda) som redan gjort sitt, d.v.s. de har en mycket tveksam roll i insatsorganiationen. Vi måste säkerställa att dessa stannar kvar för att utbilda nästa generation. Att dra alla försvarsmaktsanställda över samma kam är inte detta sätt!

  Förr eller senare kommer detta att inträffa med automatik, d.v.s. alla dagens yngre officerare som varit ute på 2-3 insatser och nu har familj och barn och därmed anser sig ha gjort sitt vill nog tillhöra en trygg Prod-organisation.

  Att dagens äldre officerar kanske inte alltid har tjänstgjort utomlands beror på att dom anställdes i en annan världsbild med ett helt annat fokus på var insatserna skulle göras. Att tro att dessa äldre officerar ska göra något som dagens yngre inte komer att göra om 20 år är inte särskilt realistiskt!

  SvaraRadera
 24. I BU11 står följande att läsa:

  "Försvarsmakten har en ojämn kompetens-, ålders- och könsfördelning. Regeringen bedömer att ålders- och kompetensfördelning kommer att förbättras genom ett snabbt införande av tvåbefälssystemet samt ett fungerande karriärväxlingssystem. Regeringen
  bedömer att det nya frivilliga utbildningssystemet innebär att fler kvinnor kommer att söka anställning iFörsvarsmakten. Detta kommer bidra till en jämnare könsfördelning bland myndighetens personal vilket regeringen ser positivt på. Ett effektivt rekryteringsarbete som tar sin grund i att Försvarsmakten uppfattas som en trovärdig, attraktiv och jämställd arbetsgivare är grundläggande för att lösa personalförsörjningen."

  Hmm... brådskan och viljan att bli av med 418 medarbetare bör nog analyseras med detta som ingångsvärde.

  Frågan är bara om det sista stycket kommer att gälla framöver?

  SvaraRadera
 25. @ CI, ett gott omen??
  Taget ur dagens SVD.

  "Det är 24 år sedan Tom Cruise gjorde succé som stridspiloten Maverick i 80-talsklassikern "Top gun", men nu kan filmen få en uppföljare. Enligt New York Post har filmbolaget Paramount erbjudit "Top gun"-regissören Tony Scott och producenten Jerry Bruckheimer att göra "Top gun 2".

  Manusförfattaren Christopher McQuarrie, som vann en Oscar för manuset till "De misstänkta", ska ha engagerats för att skriva ett nytt manus. Han är kompis med Tom Cruise, och enligt en källa till tidningen har Cruise sagt ja till att återvända som Maverick, så länge det rör sig om en mindre, "inte för uppenbar", roll som instruktör.

  Den första filmen blev en världssuccé, och inbringade över fyra och en halv miljard svenska kronor i dagens penningvärde."

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 26. Hmm.. Undra om Lt. Tom 'Iceman' Kazanski/Val Kilmer kommer vara med i en Top gun 2? Iceman kan få svårt och rymmas i en cocpit.
  http://www.imdb.com/media/rm1878100992/nm0000174

  SvaraRadera
 27. Kan man bli stridspilot i Sverige?
  Vilka strider deltar svenska stridpiloter i?
  Svensk militär sitter väl bara och fiser i nån bandvagn?

  SvaraRadera