lördag 9 oktober 2010

Fokus på Afghanistan (uppdaterad)

Jag har varit lite dålig med inlägg den senaste veckan, så jag kompenserar detta med ett långt...

Så här när det lugnat ner sig efter valet så har pressen åter fått upp ögonen på händelseutvecklingen i Afghanistan. Den svenska truppen i Mazar-e Sharif har varit i strid flera gånger den senaste perioden med bl.a. insatser av amerikanskt stridsflyg och attackhelikoptrar. Försvarsminister Tolgfors bekräftar att SvD reportaget ger en bra bild över läget i den svenska regionen.

Många av händelserna som redovisas har Försvarsmakten berättat om på sin hemsida. Men jag tror det här bidrar till att understryka bilden av att vi också behöver en militär närvaro på plats för att hantera säkerheten i norra Afghanistan.

De hårdaste striderna är nog de som afghanska förband med svenska OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) instruktörer varit inblandade i. SvD misstänker att Försvarsmakten medvetet har försökt dölja de strider som pågått. Jag skulle dock vilja hävda att så inte är fallet. Försvarsmakten är helt enkelt inte bättre än så här på att sprida information (se tidigare informationschefen Staffan Doppings försvarstal i Newsmill). Har man haft ett intresse av att följa läget i Afghanistan så har det varit möjligt via många kanaler. På bl.a. FS19 hemsida har man kunnat läsa om de flesta av händelserna och mellan raderna även om de som inte varit noggrannt beskrivna på forsvarsmakten.se.

Efter valet så har den svenska närvaron i Afghanistan kommit upp på den politiska agendan. Inom (v), (mp) och (sd) finns det en vilja att ta hem våra trupper från Afghanistan. (s) har vikt sig för sina partner i den rödgröna oppositionen, men frågan är var dom står i dagsläget efter valförlusten? Kommer (sd) att bli en vågmästare, eller tar (s) sitt politiska ansvar? Politiska "stollar" som Thage G och Jan Myrdal leder demonstrationer med krav på att Sverige ska lämna Afghanistan. Men dagens insats i Afghanistan är inte Vietnam. Det är inte ens att jämföra med Sovjetunionens krig i Afghanistan. Dock kan konsekvenserna för Försvarsmakten bli ett "vietnamtrauma" som blir svårt att ta sig ur om insatsen hanteras på fel sätt av politikerna.

Varför ska Sverige och övriga ISAF fortsätta med sin insats i Afghanistan? Vi måste döda det felaktiga argumentet att insatsen i Afghanistan skyddar Sverige samt är bra träning för våra soldater inför det nationella försvaret. Det finns andra orsaker som är minst lika viktiga, inte minst att vi visar omvärlden att Sverige ställer upp när det behövs så att vi själva kan få hjälp den dag vi behöver den.

Morgonsur har som vanligt lyckats sätta fingret på de mjuka aspekterna av våra internationella insatser. Vi har en moralisk skyldighet att hjälpa omvärlden. Magnus Ernström som är Morgonsurs egentliga namn (hatt av för honom) beskriver i SvD sin syn på internationella insatser.

Att ta ställning och agera gör att man skaffar sig än fler och mer aggressiva ovänner. Men ibland måste man våga trampa på några tår och riskera sin egen bekvämlighet helt enkelt för att det är ett anständighetskrav.

Afghanistan är en av dessa krigshärdar där vi måste ta ställning. Vi skulle i och för sig lika gärna kunna välja en annan av de dussintals som i dagsläget finns runt omkring i världen, Somalia, Kongo... listan är lång. Att det blev just Afghanistan beror till stor del på EU och NATO:s närvaro, riskerna med spridning av konflikten till Pakistan samt den påverkan som exporten av opium har på tillgången på heroin här i Sverige. Men nu har vi trots allt påbörjat insatsen i Afghanistan och om vi inte visar andra länder att vi är villiga att hålla ut den tid det krävs, så är det lika lönlöst att ge sig in i en ny insats. "Den som ger sig in i leken får leken tåla", som det gamla ordspråket säger. Afghanistan är med andra ord ett lackmustest på västvärldens förmåga till denna typ av insats. Det är också en test av den nya inriktningen på svenska Försvarsmakten. Vi ställer just nu om Försvarsmakten för att kunna bedriva just denna typ av fredsframtvingande insatser. Värnplikten ersätts av yrkessoldater och officerarna tvingas till obligatorisk utlandstjänst. Detta var tidigare inte nödvändigt i invasionsförsvaret eller ens i fredsbevarande insatser. Misslyckas vi i Afghanistan så kan vi med andra ord lika gärna gå tillbaka till den gamla doktrinen för Försvarsmakten!

Vi har också ett moraliskt ansvar att lösa problemen i omvärlden då många av dessa är konsekvenser av vår tidigare närvaro.

Först lite historia för att peka på bakgrunden till dagens konflikt i Afghanistan och vilka konsekvenser det får för möjligheten att lösa konflikten.

I Försvarsmaktens "Handbok Afghanistan" kan man läsa om ett land som genom århundradena varit slagfält i konflikter mellan olika imperier. Alexander den store, Djingis Khan är bara några av de stora erövrare som dragit igenom landet. "1747 så valdes Amhad Shah Durrani till ledare för den mäktigaste pashtunklanen. Han betraktas som den afghanska nationens fader och lyckades förena de afghanska folken i det största rike som har behärskats av afghaner". Efter hans död så uppstod nya interna inbördeskrig och britterna passade på att invadera för att stoppa den ryska expansionen i området. Detta var en del av det s.k. "Great Game" mellan Ryssland och Storbritanien. Resultatet blev det första stora brittiska nederlaget mot afghanerna i form av massakern på ca 12.000 soldater och civila under det katastrofala återtåget från Kabul 1842.

1878 intog britterna återigen Afghanistan och skapade då bl.a. den s.k. Durrandlinjen, d.v.s. gränsen mellan Afghanistan och dagens Pakistan. Detta är något vi fortfarande lider av då gränsen delar det pashtunska folkslaget på mitten. Att talibanerna idag har säkra basområden i Pakistan är inte en slump eller ens beroende på pakistanska säkerhetstjänsten ISI:s stöd, utan helt enkelt ett resultat av att dom kan gömma sig hos sina gamla släktingar. Pakistan är med andra en stor del av problemet i Afghanistan. I USA hanterar man därför politiskt regionen som ett gemensamt AfPak.

1919 bröt det tredje engelsk-afghanska kriget ut, vilket resulterade i en snabb fred (britterna var trötta på landet och hade inte resurser efter VK1). En instabil kungaperiod började som 1964 ersattes med ett demokratiskt parlament och en konstitutionell monarki. Under denna period så växte det sovjetiska inflytandet med bl.a. skapandet av ett kommunistparti. USA satsade under perioden på att stötta uppbyggnaden av infrastruktur i form av bevattning och elkraftverk.

1973 störtades kung Zahir Shah av sin kusin Mohammed Daoud som utropade sig till president. Han lyckades dock reta upp både islamister och kommunister och 1978 tog kommunisterna över i den s.k. Saurrevolutionen. På grund av detta blev Afghanistan en bricka i det kalla kriget. Då Sovjetunionen kände att man inte hade full kontroll på läget i landet och fruktade att USA kunde blanda sig i så invaderades Afghanistan 1979. Den sittande presidenten Hafizullah Amin avrättades och ersattes av en Babrak Karmal. Jag rekommenderar varmt boken "Sovjet invaderar Afghanistan - en fallskärmsjägare berättar" av Zigmas Stankus. Denna bok beskriver i detalj hur hårt de ryska soldaterna gick fram i landet fram tills dess att dom drog sig ur 1989. Vore jag afghan och hade minnen av dessa år så skulle jag ha mycket svårt att lita på någon utlänning. Ett stort problem for ISAF idag är att med den afghanska medellivslängden på strax över 40 år, så är det knappt någon som kommer ihåg ett Afghanistan utan krig.

Detta krig lade grunden till dagens situation:

- Mängder av flyktingar i framför allt Pakistan som skapade underlag för rekrytering till den framtida talibanrörelsen. Fundamentalistiska islamska skolor i Pakistan (stödda av Saudiarabien och Pakistan) gav upphov till en fanatisk tolkning av koranen. När talibanerna skapades i Afghanistan 1996 så fanns det med andra ord många villiga adepter för att skapa den talibanska armén.

- Motståndsrörelsen Mujahedin som stöttades av bl.a. USA gav upphov till en mycket vältränad gerilla. Här växte också Al Qaida fram och Usama bin Laden fick sitt elddop. Mängder av vapen smugglades in i landet, bl.a. de Stingerrobotar som fortfarande finns kvar som en hotbild för ISAF (även om jag misstänker att de flesta i dagsläget inte längre fungerar). Vi slåss med andra ord idag mot en gerilla som är utbildad och beväpnad av USA!

Då Sovjetunionen drog sig ur så lämnade dom efter sig en marionettregim under ledning av Mohammed Najibullah. Detta blev upptakten till ett långt inbördeskrig mellan de forna krigsherrarna. USA stöttade under denna period talibanerna då man såg dom som den enda möjligheten att stabilisera landet. Det finns stora amerikanska intressen i att transportera olja från centralasien, genom Afghanistan till Pakistan. Detta då man ville undvika att framför allt Ryssland och Iran skulle få kontroll på denna olja. Då talibanerna tog över 1996 så slutade det amerikanska stödet. Mycket beroende på att man började inse nackdelarna med det talibanska styret i form av bl.a. grovt kvinnoförtryck. Jag rekommenderar Ahmed Rashids bägge böcker "Talibaner" och "Jihad" som i detalj beskriver denna period i Afghanistans historia.

Al Qaida började under denna period samtidigt påverka säkerhetsläget i omvärlden. Då många av de muslimska länder där Al Qaida ville störta regimen hade amerikanska intressen i form av olja så innebar det automatiskt att man hamnade på kollissionskurs med USA. Första försöket att spränga WTC 1993 samt Bombningen 1998 av de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania resulterade i att USA anföll Al Qiadas träningsläger i Afghanistan samt en fabrik i Sudan som misstänktes tillverka sprängämnen åt terroristerna. Detta i sin tur resulterade i en upptrappning i form av bl.a. attentatet mot USS Cole år 2000 och inte minst 9-11.

I början av Enduring Freedom gjorde USA allting rätt. Man utnyttjade de afghanska styrkorna i form av Norra Alliansen. Man mutade delar av talibanrörelsen att lägga ner sina vapen. Man stöttade med specialstyrkor samt insatser från luften av UAV och bombflyg. Tyvärr så tappade man fokus och anföll Irak 2003. Därmed så gav man talibanrörelsen en möjlighet att bygga upp sin verksamhet på de skyddade basområdena
i Pakistan. ISAF som inledningsvis var tänkt att skydda återuppbyggnaden av Afghanistan fann sig helt plötsligt inblandad i nya strider och därefter så har det hela tiden pågått en gradvis eskalering av närvaron utan att få tillräckliga resurser. Möjligtvis så kanske resurserna finns där idag efter Obamas beslut att minska i Irak till förmån för insatsen i Afghanistan. Möjligtvis så är det för sent.

Men, vi har redan begått många misstag i Afghanistan. Att lämna landet i det skick som det är just nu vore bara ytterligare ett nytt misstag!

Historien har visat på två saker:

- Afghanerna är inte ett folk utan en gruppering av stammar. Detta har lett till att man är mycket ovillig att ha en central regim då den automatiskt skulle misstänkas att vara partisk mot den stam som presidenten ursprungligen tillhör. Vi kan heller inte som i Irak skylla på religionen. I Afghanistan är det i första hand regionen (dalen) som styr en afghans känsla av tillhörighet. I andra hand är det stammen och möjligtvis först i tredje hand religionen. Men man måste dock förstå att de flesta afghaner inte har en känsla för landet Afghanistan. Därför så anser jag att det är lönlöst att tro på att det går att skapa en stabil central regim i Afghanistan. Vi måste i stället finna ett sätt att utnyttja den befintliga stamstrukturen.

- Afghanistan är på grund av denna splittring mycket lätt att erövra. Men som så många andra erövrare tidigar har fått känna på, mycket svårt att härska över. "The graveyard of empires" är ett uttryck som passar väl in. Som David Kilcullen beskriver i sin bok "The Accidental Guerilla" så uppstår en hel del av motståndet i Afghanistan helt enkelt som en konsekvens på vår närvaro.

Vilken taktik ska ISAF använda för att lyckas med sitt uppdrag? Forskare varnar för att dagens taktik att försöka slå ut talibanerna riskerar att dels utsätta våra styrkor för högre risker och dels skada civila som innebär att vi riskerar att tappa civilbefolkningens stöd.

Enligt Egnell är opinionen hos den afghanska civilbefolkningen oerhört viktig i kriget.

– Det handlar om att vinna lokalbefolkningens förtroende. Om de börjar uppfatta talibanerna som den starkaste parten, vågar de inte stödja den internationella koalitionen eller afghanska regeringen. Inte minst därför att många räknar med att koalitionen lämnar landet inom de närmsta åren, som kanske lämnar dem i sticket sedan, säger Egnell.


Helt riktigt. Fokus i en COIN-strategi (Counter Insurgency) ska vara på befolkningen och inte på motståndsrörelsen. Talibanerna har en militär styrka på ca 20.000 man. Det är omöjligt att ta kål på allihopa. I Afghanistan finns det ca 32 miljoner afghaner. En massa potentiella rekryter till talibanrörelsen eller stöd till ISAF beroende på om vi lyckas eller misslyckas med vår strategi.

Det afghaner är i behov av är framför allt säkerhet. Så länge som dom ser talibanerna som den kommande segraren kommer dom aldrig att våga stötta ISAF (ett hårt liv under talibanregim är bättre än snar död om man samarbetat med ISAF den dag talibanerna tar över). Här har ISAF en myckat smal svår väg framför sig i landet. COIN innebär inte nödvändigtvis att befolkningen ska älska eller ens tycka om ISAF. Men dom måste respektera oss som den faktor som kan garantera deras säkerhet. Fokus på att slå ut talibanerna är därför inte alltid en helt lyckad strategi. Dock så måste vi slå ut så pass mycket av talibanernas styrka att ANA (Afghan National Army)/ANP (Afghan National Police) kan garantera säkerheten i landet den dag ISAF lämnar.

Det finns två huvudsakliga inriktningar på vägen framåt.

- Vice President Joe Bidens taktik som mer är att jämföra med CT (Counter Terrorism). Att gradvis övergå till att slå ut den talibanska ledningen med hjälp av UCAV. Närvaron i Afghanistan minskas så fort det bara går. Denna taktik kommer att hålla Al Qaida och liknande organisationer på mattan i Afghanistan. Dock som vi kan se resultat idag av det ökade terrorhotet i Europa så tar det inte kål på Al Qaida. Dom uppstår bara i ny skepnad i t.ex. Sudan, Somalia eller varför inte Birmingam i Storbritanien? Vi kommer dessutom att lämna den afghanska befolkningen helt i händerna på de afghanska säkerhetsstyrkorna ANA/ANP som kommer att ha det tufft mot talibanrörelsen i många år framöver. Fördel: Västvärlden minskar snabbt sin närvaro i Afghanistan. Nackdel: Civilbefolkningen kommer INTE att få det bättre. Detta kan lika väl som fortsatt kamp mot talibanerna öka rekrytering till Al Qaida då muslimska extrimistorganisationer kan använda det till sin fördel vid rekrytering. Vi sviker den muslimska befolkningen och vi har inte kraft nog att besegra en islamistisk terrorrörelse!

- Fortsatt nationsuppbyggnad och COIN-taktik. Fokus på våra insaser måste vara OMLT för att utbilda ANA/ANP. Tyvärr är framför allt ANP fortfarande kraftigt underutvecklad och lider av korruption i kombination med viss infiltration från talibanerna. Här kommer den ökade amerikanska närvaron i Mazar-e Sharif att bättra situationen då dom bl.a. kommer att utbilda poliskåren. Jag skulle vilja höja dagens svenska truppbidrag från 550 man till att utnyttja de 855 man som tillåts enligt Riksdagens senaste beslut avseende den svenska insatsen i Afghanistan. Vi har dessutom ännu allt för lite satsningar på civila projekt som befolkningen kan dra nytta av. Hittills har detta berott på säkerhetsläget. Fördel: Genom att inte ha för bråttom så kan vi gå gradvis fram och därmed undvika misstag. Nackdel: COIN innebär att våra trupper måste ut och röra sig bland lokalbefolkningen och ta stora risker. Det tar dessutom lång tid. Tittar man t.ex. på Nordirland och Malaysia så rör det sig om minst 30 år, alltså en fortsatt närvaro i Afghanistan ytterligar 10-20 år. Frågan är om den politiska uthålligheten finns samt om ekonomin i USA och Europa tillåter detta? Jag har dessutom vissa tveksamheter kring ett Afghanistan som är centralt styrt efter europeisk modell kommer att accepteras av lokalbefolkningen.

Den dåliga ekonomin och den politiska pressen tvingar nu i stället fram ett mellanting av de två alternativen. D.v.s. en militär offensiv för att tvinga talibanerna på reträtt i kombination med en satsning på att bygga upp ANA/ANP. Tyvärr så innebär Obamas tidslinjal med planer på att börja minska närvaron 2011 att arbetet med att få över befolkningen på vår sida försvåras kraftigt. Hur ska dom kunna lita på att dom skyddas från talibanerna den dag ISAF lämnar? Det är denna tidslinjal som tvingar fram den offensiv som startat i söder, men nu även nått den svenska regionen av Afghanistan. ISAF måste helt enkelt visa att vi är starkare än talibanerna. Det räcker inte längre bara med att skydda befolkningen.

Min lösning är därför att utnyttja de strukturer som finns i den afghanska kulturen.

- I stället för en central ledning låt varje region vara autonomt styrt. Detta skulle framför allt i de pashtunska regionerna minska rädslan för att en central ledning skulle vara korrupt och motverka deras intressen. Nyttja de byäldste att leda regionerna. Detta skulle minska talibanernas inflytande då de framför allt består av yngre personer. Låt en lokal milis stå för skyddet i regionerna och använd ANA/ANP till att skydda större städer där gränssnittet mellan Afghanistan och omvärlden kommer att finnas och det kommer att finnas en blandad befolkning från de olika regionerna och stammarna som kommer att behöva skyddas från talibanerna.

- Låt Afghanistan styras av en central Loya Jirga (stammöte) som bestämmer i frågor som påverkar hela landet. Detta skulle kunna modelleras som en kombination av den amerkanska senaten och representanthuset. Där skulle afghanerna kunna välja ut utrikespolitiska talesmän och representanter i FN och andra samarbetsorgan. Förr eller senare kommer Coca Cola effekten att på samma sätt som i Vietnam tvinga fram en ökning av denna funktion som i framtiden kanske kan bli en riktig afghansk stat.

- Fokus på ISAF militära insatserna måste ligga på att med OMLT utbilda ANA/ANP och de lokala miliserna. Bekämpa talibanerna ska ske endast i syfte att skydda befolkningen samt denna utbildningsverksamhet. Sitter talibanerna gömda i bergen så är dom inte något hot.

- Slå snarast ut opiumodlandet. Detta finansierar talibanernas krig. Nu finns det stora lager opium så det ger inte en omedelbar effekt, men långsiktigt så kommer det att strypa talibanernas möjlighet att skaffa vapen och rekrytera anhängare. En talibansk krigare tjänar idag mer än en soldat i ANA/ANP. Med minskad ekonomi för talibanerna så skulle det omvända gälla, vilket skulle kraftigt förbättra rekryteringen till ANA/ANP. Vi måste vara beredda att stötta de afghanska bönderna och se till att det finns en fungerande ekonomi med alternativa grödor där bönderna kompenseras för inkomstförlusterna. Talibanerna kommer givetvis att pressa bönderna, men det kommer också att tvinga fram talibanerna i öppen strid där ISAF har lättare att ta striden på "hemmaplan" i stället för att vara "sitting ducks" när man åker ut på uppdrag att leta upp talibanerna.

Är då allting så hopplöst i Afghanistan som vissa förespråkar? Nej, det mesta är idag bättre jämfört med 2001 då talibanerna styrde landet med järnhand. Skolgången fungerar, kvinnor har fått bättre position i samhället, infrastrukturen byggs upp m.m. Det finns dessutom många tecken som tyder på ytterligare framgångar i närtid. Idag består det svenska ansvarsområdet kring Mazar-e Sharif av regionerna Balkh, Samangan, Sar-e Pol och Jowzjan. I våra områden pågår just nu ett antal förändringar som kommer att förbättra läget för de svenska trupperna:

- Den amerikanska expansionen i Mazar-e Sharif. Ytterligare 3500 man samt helikoptrar inklusive attackhelikoptrar och MEDEVAC har baserat i regionen. Anledningen till den utökade närvaron är till stor del den nya järnvägen som byggs från Uzbekistan ner till Mazar-e Sharif och som sedan ska gå vidare till Kabul. Detta ska lätta trycket på de förnödenhets- och drivmedelskonvojer som idag går från Pakistan och ofta utsätts för attentat. De senaste veckorna har flera attentat genomförts. Den nya transportleden är ett lyft för ISAF och Afghanistan, men risken är att den kommer att dra åt sig ökad närvaro av talibaner. Amerikanarna kommer därför att fokusera på att utbilda den afghanska polisen ANP för att skydda transporterna. Mycket bra, då utbildningen av ANP har legat efter jämfört med ANA.

- Den tyska utökningen i RC North (som består av det svensk-finska, norska, ungerska och tyska PRT (Provinsional Reconstruction Team). Trots dålig ekonomi i den tyska försvarsmakten så satsar tyskarna i Afghanistan och utökar sin närvaro med 500 man. Dessutom har man påbörjat en mer offensiv strategi och har numera 1200 man som samarbetar med ANA i arbetet med att bekämpa talibanerna. Spaningsflygplanen har man tagit hem, men med tanke på att det finns en hel del UAV tillgängliga (snart även svenska?) så lär det inte vara någon större förlust. Då camp Marmal ligger inom den svenska regionen Balkh så innebär detta givetvis att trycket på de svenska trupperna kring Mazar-e Sharif minskar.

- Den finska utökningen inom det svenska-finska PRT. Ytterligare 50 soldater som ska fokusera på OMLT kommer att skickas i början av 2011. Troligt är att dom kommer att förstärka på den nya basen i Samangan.

- Ökade svenska civila satsningar kring Mazar-e Sharif. En civil chef har utsetts, så förhoppningsvis innebär det att samordningen kommer att förbättras från dagens CIMIC (Civil military Cooperation) på plats i Afghanistan till att de civila och militära insatserna redan i Sverige samordnas för att nå ett gemensamt syfte.

- Den turkiska uppbyggnaden i staden Sheberghan. Detta är en civil satsning inom det svenska PRT och det ska bli mycket intressant att se hur samarbetet kommer att fungera mellan den svenska civila/militära och turkiska civila ledningen. Turkarna kommer att fokusera på regionerna Jowzjan och delvis Sar-e Pol. Anledningen till det turkiska intresset är givetvis att befolkningen i dessa regioner till stora delar är turkmener och uzbeker som talar turkiska språk och har kopplingar till de turkiska intressena i centralasien.

En sak som dock oroar mig är det tak som insatsen i Afghanistan har. FS20 som snart kommer att ersätta FS19 har en styrka på ca 550 man. Till våren kommer Sverige att skicka helikoptrar till Afghanistan och senare under 2011 eventuellt vår nya taktiska UAV, Örnen. Skall personalen för dessa insatser rymmas inom dessa 550? I så fall så måste vi minska på styrkan och risken är då stor att det blir de kritiska OMLT funktionerna som får stryka på foten. Då tar vi bort vår enda möjlighet att lyckas långsiktigt för att vinna kortsiktiga politiska poäng. Lösningen är att utöka ramen, eller att inte skicka vare sig helikoptrar eller UAV! Möjligen kan de tyska och amerikanska utökningarna som jag nämnt ovan minska trycket på det svenska förbandet och medge att vi minskar vår marknärvaro till förmån för helikoptrar och UAV.

Slutligen får vi dock inte glömma bort att hur det än går med vår insats i Afghanistan så är det ett par saker som vi kommer att få acceptera den dag vi lämnar landet:

- Det kommer inte att vara fred i landet den dag vi lämnar. Det finns tyvärr allt för mycket vapen och allt för många vältränade gerillasoldater i landet i kombination med ekonomiska intressen i form av bl.a. opiumsmuggling (alla "talibaner" är inte terrorister, en hel del är bara vanliga skurkar). Det vi måste fokusera på är att Afghanistan inte längre kan vara en bas för internationell terrorism i form av t.ex. Al Qaida, samt att Pakistan förblir stabilt.

- Vi kommer få släppa eller åtminstonde minska våra krav på att kvinnor ska behandlas på samma sätt som män. Att driva detta krav för hårt kommer att göra det svårt för oss att få med oss de byälste i stammarna. Snarare riskerar dessa krav att skapa en religiös motsättning som innebär att vi får mycket svårt att lyckas med vår uppgift i landet.

- Afghanistan kommer även fortsättningsvis att vara ett religiöst land! En viss form av Sharialagar kommer därmed att finnas kvar. Här får man väga fördelar mot nackdelar. En accepterad form av lag och rättvisa är bättre än ingen alls. När talibanerna tog över 1996 så utgjorde Shariadomstolarna den enda säkerhet som afghanerna fått uppleva sedan 1978. Det vi kan hoppas på är att Afghanistan återgår till sin gamla form av religiös tolerans och att Pashtunwali hederskoden i form av Melmastiaseden, d.v.s. den afghanska sedan att välkomna gäster blir styrande.

Med stor sannolikhet har talibanerna lärt sig en smula av kriget och ett framtida Afghanistan där talibanerna integreras med övriga afghaner kommer med stor sannolikhet motverka kontakter med organisationer som Al Qaida och kommer inte heller att vara lika fanatisk i sin användning av Sharialagarna. Om inte annat så kommer den fortsatta närvaron av FN-trupper i regionen att säkerställa detta.

Den 5 november är det omröstning i Riksdagen om den fortsatta insatsen i Afghanistan (detta sker årligen och är inte en konsekvens av valutgången). Upp till bevis svenska politiker! Står ni för att Sverige har en vilja att göra insatser för omvärlden, eller är insatsen i Afghanistan bara politisk retorik för att visa att vi stödjer EU och NATO? Frågan ni bör ställa er är inte om Sverige har råd att fortsätta insatsen i Afghanistan, utan snarar om vi har råd att lämna landet med de risker det innebär för ökad terrorism, mer utsatt civilbefolkning och att konflikten sprider sig till Pakistan.

Se även Cynisk och Väpnaren.

Uppdaterad 10-10-10, 00:09
Pakistan öppnar nu åter gränsen till Afghanistan, vilket gör att NATO:s underhållstransporter kan återupptas. Man kan fundera både en och två gånger på hur talibanerna kan utnyttja ett läge som skapats av den Pakistanska regeringen som hämnd för att USA dödat tre pakistanska soldater. Detta är givetvis inte en slump och visar tydligt hur Pakistan stöder bägge sidor i konflikten i Afghanistan.

För att kunna avgöra om vi ska ta hem våra trupper eller inte så tycker jag att vi ska lyssna mer på de som varit på plats i Afghanistan och deltagit i de militära och civila insatserna.

Han följer händelseutvecklingen både i medier och på Försvarsmaktens hemsida och tycker att summan av de två ger den bästa bilden av läget.

–Fast när jag kom hem var jag mer kritisk. Mycket är överdrivet och en del göms undan. Om någon har dött står det till exempel sällan om dem som räddats tack vare de militära insatserna.

Den politiska diskussionen på hemmaplan följer han också – att börja ta hem de svenska trupperna som de rödgröna förespråkar vill han inte. Regeringen vill förlänga insatsen, 4 november läggs propositionen i riksdagen.

–Jag tycker att vi ska stanna, det finns mer att göra. Men sedan kan man lämna, när man känner att de klarar sig.


Allt för ofta när företrädare för t.ex. SAK uttalar sig i pressen så är det på gamla meriter. Dom har ofta inte varit i landet de senaste åren och sett utvecklingen.

DN, SvD

Uppdaterad 10-10-14, 10:55
Jens Orback kommenterar nu att (s) borde ansluta sig till regeringens proposition avseende insatsen i Afghanistan.

Jag hoppas att mitt parti kan hitta en lösning tillsammans med utrikes­minister Carl Bildt, där diskussioner vad jag förstår pågår, säger Orback till Dagens Nyheter.

Han är inte nöjd med den kompromiss som Socialdemokraterna enats med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att inleda en avveckling av Afghanistanstyrkan 2011 och helt ta hem den 2013:

Jag har med oro sett partiledningen förklara att man ska gå fram med ett gemensamt förslag tillsammans med de andra rödgröna partierna.


Om detta blir (s) linje så släpper man den kompromiss som tvingades fram i samarbetet med (v) och (mp) i valet och dödar (sd) hans att bli vågmästare.

SvT hade i tisdags en intressant debatt om den fortsatta svenska närvaron i Afghanistan. SAK i form av Lars Bengtsson anser att internationell trupp behövs i Afghanistan. Om soldaterna tas hem snabbt kommer det att innebära försämringar för civilbefolkningen! Tyvärr så satt det allt för många i panelen som aldrig varit i Afghanistan och därmed inte har kunskap om hur läget är i landet idag. Man bör inte lyssna på medlemmar från t.ex. SAK som var i Afghanistan innan 2001.

Uppdaterad 10-10-15, 09:52
Ali Abozar, statsvetare och ordförande i Föreningen Afghanistanier i Sverige skriver i ett inlägg på SvD debatt att Sverige inte ska ge efter för talibanernas tryck.

För att vända utvecklingen krävs en ökad militär insats båda från den afghanska regeringens och dess allierades sida. Trots att nio år har gått med det nya styret och utländsk närvaro i Afghanistan har säkerhetsläget inte förbättrats i landet, utan försämrats i takt med talibanernas återkomst. Detta visar en brist på insikt hos USA och dess allierade om den militära insatsen i Afghanistan.

Med andra ord, så är det inte medlen det är fel på, utan metoderna som hittils använts. Pakistan måste pressas mer så att talibanrörelsen inte har möjlighet att rekrytera och bygga upp sin organisation på säker mark.

Uppdaterad 10-10-17, 09:51
Danmark drar sig tillbaka från Armadillobasen. Med stor sannolikhet har man vägt fördelar mot nackdelar och med ISAF:s fokus på att kontrollera regioner där det bor många civila snarare än att bekämpa talibanerna så är basen inte längre i fokus.

Uppdaterad 10-10-17, 16:46
Efter gårdagens dödsfall så debatteras givetvis Sveriges vara eller icke vara i Afghanistan. Det är dock skönt att se att (s) tar sida med alliansen för fortsatt närvaro i Afghanistan.

Vi visste när vi tog de första besluten att det var på allvar, att det skulle kunna leda till förluster i människoliv. Och det första jag vill säga är förstås att vi beklagar att ännu en svensk soldat har dött och att våra tankar går till hans familj och vänner, säger Urban Ahlin, som också är vice ordförande i utrikesutskottet.

– Men att därför ändra något i Afghanistaninsatsen eller ta hem trupper tidigare vore kontraproduktivt. Det vore som att säga till talibanerna och andra motståndsgrupper, att dödar ni svenska soldater så ger vi upp och åker hem. Att göra sådana förändringar skulle leda till att de svenska soldaterna utsattes för större fara, fortsätter Urban Ahlin, som inte ser heller ser någon förändrad hållning i frågan fram till beslutet om en fortsatt militär närvaro i Afghanistan, vilket ska beslutat i Riksdagen 4 november.
...
– Svenska soldater tar själva risker för att värna andra människor ifrån risker. Det är djupt hedervärt. Regeringen står bakom dem och uppskattar deras insats, skriver Sten Tolgfors på sin blogg.

Enligt Urban Ahlin så agerar de svenska soldaterna på ett enhälligt FN-direktiv, och hänvisar även till det senaste beslutet från i onsdags, som FN:s säkerhetsråd tog, om att fortsätta och att till och med förstärka den internationella säkerhetsstyrkan ISAF:s närvaro i Afghanistan.


(v) fortsätter dock att visa sin osolidaritet.

I pressmeddelandet skriver Vänsterpartiet under rubriken ”Vi måste sluta blunda för misslyckandet i Afghanistan” i dag att det är ”hög tid” att byta strategi i Afghanistan och i slutraden skriver V: ”Vänsterpartiet kräver därför att den svenska insatsen i Afghanistan avvecklas och att de svenska soldaterna ersätts med bistånd.”

Frågan är om det verkligen är enbart boeroende på misslyckandet, eller det faktum att USA och NATO är inblandade...

Men att det rödgröna oppositionen börjar spricka står helt klart.

Uppdaterad 10-10-17, 19:14
Det danska tillbakadragandet från Armadillobasen får bl.a. konsekvensen att man inte längre har koll på en av de viktigaste elkraftverken i södra Afghanistan.

Kajakidammen, knappt tio mil nordost om Gereshk, kan ses som en symbol för västmakternas misslyckande i området. Den byggdes med amerikansk hjälp på 1950-talet, men övergavs i samband med det sovjetiska kriget några decennier senare.

På senare år har talibaner svurit att förstöra den stora dammen, samtidigt som Nato har satsat mycket prestige på att anläggningen ska rustas upp så att över en miljon människor kan få tryggade elleveranser.

2008 förklarade brittiska myndigheter stolt att en jättelik turbinanläggning fraktats från Kandahar till Kajaki. För att säkra transporten krävdes 2.000 soldater, mest britter men även danskar.

Problemet var att för att installera anläggningen krävs det stora mängder cement, och en på längre sikt säkrad väg till dammen. Detta har Natos styrkor enligt brittiska medier ännu inte mäktat med.


Shape, Celar, Hold och Build taktiken verkar ha svårt att komma till skott i dessa regioner och därför fokuserar man insatserna på de befolkningstäta områdena som t.ex. Mazar-e Sharif.

61 kommentarer:

 1. "... Upp till bevis svenska politiker! Står ni för att Sverige har en vilja att göra insatser för omvärlden, eller är insatsen i Afghanistan bara politisk retorik för att visa att vi stödjer EU och NATO?..."

  Tyvärr kommer vi nog bli varse att vårt engagemang i Afghanistan är en utrikespolitisk insats riktad mot EU och NATO. Just av den anledningen är det riktigt att i god ordning ta hem soldaterna och i stället satsa på humanitärt bistånd i större skala. De konsekvenser som detta medför rörande säkerhetsläget i Afghanistan är marginella, gränsande till obefintliga.

  SvaraRadera
 2. @Pellefant: Att ta hem de svenska trupperna ger en obefintlig skillnad, det kan jag hålla med om. Men vad händer om alla andra länder gör samma sak?

  - Ska svenska hjälporgan behöva komma med tiggarskålen till andra länders trupper för att be om skydd? Jag tvivlar på att vi får till särskilt mycket humanitärt bistånd utan militärt skydd. Just nu är det enligt de rykten jag hört mycket svårt att t.ex. rekrytera SIDA personal till Mazar-e Sharif.

  - Ska Sverige få samma rykte som efter VK2 att inte bidra utan hellre se andra länder dra grovlasset? En orsak till att vi varit så aktiva när det gäller FN:s missioner är att Dag Hammarsköld drev på att Sverige skulle mildra sitt dåliga samvete genom att visa att vi också var beredda att ta till hårdhandskarna när det behövs.

  SvaraRadera
 3. USA:s fortlöpande ekonomiska kräftgång med dess gigantiska statsskuld och hadelsunderskott, kommer leda till ett börsras utan dess like samt ett sammanbrott för dollarn. Amerikanska statsledningens allt aggressivare politik under det senaste åren har bara lett till minskad ekonomisk och ideologisk attraktionskraft. Nu är det bara militarism som ska skrämma världen till lydnad som gäller. Sverige bör lämna Afghanistan och inte vara deltagare i detta ovärdiga skådespel.

  "These new appropriations bring total war-related spending for Iraq to $747.3 billion and for Afghanistan to $299 billion, with total war costs of $1.05 trillion."

  http://www.nationalpriorities.org/2009/1/11/Cost-of-war-tallies-through-FY2010

  SvaraRadera
 4. @chefsingenjören

  Nu riskerar jag att reda en och annan läsare, men jag tar den risken.

  Andra länder tar hem eller har kvar sin trupp oberoende av om Sverige gör det ena eller andra. Jag kan svårligen se att vår nyligen konstaterade "obefintliga" roll för säkerhetsharbetet i Afghanistan påverkar just den frågan i högre grad.

  Ja, svenska hjälporgan får helt enkelt göra som de oftast gör, lösa uppgiften utifrån de förutsättningar som råder. Att det är svårt att rekrytera SIDA personal nu när svenskarna är på plats är ett argument som haltar i denna fråga.

  Beträffande faran att Sverige får samma rykte som efter VK2 så är två aspekter i det som kan vara värt att kommentera. Jag är osäker på att situationen i Afganistan, där vi verkat i ett årtionde med trupp är jämförbar med VK2. Skulle Sverige intervenerat under VK2 och mot vem? Det där ryktet är dessutom fel men det kan diskuteras på annan plats. Eventuell retorik efter ett svenskt tillbakadragande kommer att vara just retorik.

  Slutligen så är det nog så att en viktig del i Dag Hammarskölds retorik var att mildra dåligt samvete. men även den retoriken, trots att den då var både stark och ändamålsenlig har liten eller ingen betydelse för dagens läge.

  Dessutom vill jag tillägga att svensk trupp gör ett fantastiskt arbete och gör lokal skillnad, inte tu tal om det. Tyvärr är kostnaden och risken alldeles för hög i förhållande till vad som kan uppnås humanitärt och utrikespolitiskt med trupp.

  Jag tycker om att läsa din artikel, att den är lång gör inget. Man måste beakta historien i det landet för att förstå dagens situation.

  SvaraRadera
 5. För att sätta saker i sin historiska kontext kan man även titta på tidigare svenska insatser i regionen. 1911 så fanns svenska officerare på plats för att utbilda persiska gendarmer i dagens Iran. Helt klart att jämföra med dagens OMLT för ANA. Dessutom på uppdrag av svenska regeringen!

  Mer finns att läsa i Lars Ericssons "Svenska frivilliga - Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talet", ISBN 91-88930-00-9 samt i Lars Gyllenhaals inlägg i boken "Fredssoldater" som finns att köpa på Armémuseum, ISBN 91-8478-41-9.

  För mer läsning i ämnet så rekommenderar jag även Lars Gyllenhaal och Lennart Westbergs bok "Svenskar i krig", 1914 - 1945, ISBN 91-85377-98-5. Insatsen i Etiopien är inte att förglömma där vi utbildade ett Flygvapen och även deltog i strid för kejsar Haile Selassie.

  SvaraRadera
 6. Ett krigs första offer är sanningen. CI missar att USA anföll det fredliga Afghanistan 7 oktober 2001, att sittande regering föll en mànad senare och att USA senare installerat en marionett, Karzai, i Kabul, etc. Man anger att Afganistan skall àteruppbyggas, demokratiseras och moderniseras men det har vi inte sett mycket av. Den korrupta Karzai hindrar det. Det tog den afghanska motstàndsrörelsen 5 år att organisera sig civilt innan man kunde börja seriöst militärt motstànd riktat mot Karzais regim och milis, dvs inbördeskrig. ISAF och Sverige har valt att stà pà Karzais sida vilket kommer att visa sig vara fel. Man anger att motstàndet enbart bestàr av extrema islamister men sannolikt är att majoriteten är normala muslimer som av patriotiska skäl bekämpar den korrupta Karzai och dennes milis (miltär och polis). Att ISAF/Sverige kommer i skottlinjen beror pà att Sverige valt att stötta Karzai i inbördeskriget. Frankrike, medlem av bàde NATO/ISAF har angett att enligt deras bedömning (man har förlorat flera krig i f.d. kolonier) har Karzai redan förlorat inbördeskriget och sitter enbart kvar, mha USA. Frankrike har upprepade ggr meddelat USA att de ej kommer att sända förstärkningar av stridande trupp. De trupper de har skyddar enbart sig själva och civil personal av olika slag och skjuter aldrig tillbaka om risk finns att civila afghaner skadas. Frankrike avvaktar USA:s reträtt, helt enkelt. Nederländerna har som bekant redan tagit hem de flesta av sina trupper/personal. Osv. FM:s webbsida (http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Laget-lugnt-efter-strider- )som rapporterar utvecklingen är tämligen naiv. Häromdagen fick vi veta att svensk trupp beskjutits av nàgon fràn 600 meters hàll, flygunderstöd inkallades och att skytten sedan setts àka iväg pà en motorcykel (!). Svensk trupp i Afghanistan har ej motorcykel och kunde därför ej förfölja skytten. Men läget är lugnt efter strider, meddelar FM! Klart att det är lugnt när motstàndarna àkt iväg pà motorcykel. Ett klart nederlag för de svenske enlgt min uppfattning.

  SvaraRadera
 7. Jag håller med om det mesta i inlägget. Man bör dock komma ihåg att det finns gott om gamla mujaheddin från 80-talet på alla sidor i den nuvarande konflikten och att det inte är okomplicerat att verka genom lokala maktstrukturer.

  Risken finns att man lierar sig med personer som i befolkningens ögon ses som minst lika illegitima som centralregeringen. Om "vår" stammilis begår övergrepp så begår vi övergrepp - i alla fall i Afghanernas ögon.

  På tal om hur afghanerna upplever kriget så kom det en ny rapport i veckan:

  http://www.soros.org/initiatives/mena/articles_publications/publications/policy-afghanistan-20101007

  http://fora.tv/2010/10/07/Trust_Deficit_Perceptions_and_Policy_in_Afghanistan

  Jag hade tänkt skriva ett egen inlägg om det under helgen men kommer inte att ha tid idag.

  SvaraRadera
 8. Apropå ingenting...

  http://www.spiegel.de/video/video-1088228.html

  SvaraRadera
 9. @Forsno - apropà ingenting ... verkar videon vara fràn Petraeus fälttàg i Kandahar, där franska främlingslegionen är med (som observatörer). Inför Petraeus övermakt har motstàndssidans maquis dragit sig undan för länge sedan, dvs gömt sig.

  SvaraRadera
 10. @Anonym 00:44
  Videon är förmodligen från någon av de offensiva operationer Frankrike genomfört i sitt eget AOR de senaste månaderna.

  Alla soldater och vapensystem i videon är franska, men du menar kanske att de "observerar" tomma ställningar?

  SvaraRadera
 11. @Anders B: Först när jag läste ditt inlägg så skrattade jag. "USA anföll det fredliga Afghanistan 7 oktober 2001". Underbar ironi. Sedan kom jag ihåg att Anders B har ingen humor, det är ren skär dumhet.

  Anders, du skulle göra dig bra som talibanernas motsvarighet till Bagdad Bob! Du passar därmed mycket bra in bland stollar som Thage G...

  USA anföll Afghanistan som ett svar på 9-11 (som du är expert på?). Helt OK enligt FN stadgan artikel 51.

  "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security."

  Jag råder dig att läsa följande resolutioner:

  - 1363. Beslut om att införa sanktioner enligt FN stadgan kapitel VII på grund av Afghanistans skydd av internationell terrorism. Notera att denna resolution kom INNAN 9-11. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/473/97/PDF/N0147397.pdf?OpenElement

  - 1368. Godkänner rätten till självförsvar mot terrorism enligt FN stadgan och fördömer 9-11. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement

  "Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter,
  1. Unequivocally condemns in the strongest terms the horrifying terrorist attacks which took place on 11 September 2001 in New York, Washington, D.C. and Pennsylvania and regards such acts, like any act of international terrorism, as a threat to international peace and security;"

  - 1386. Godkännandet av ISAF. Det är denna resolution och efterföljande som medger Sveriges deltagande i ISAF, då vi enligt svensk lag bara kan deltaga i FN-operationer. Att den sedan taktiskt leds av UK, numera NATO är en helt annan femma. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/638/57/PDF/N0163857.pdf?OpenElement

  "Reiterating its endorsement of the Agreement on provisional arrangements in Afghanistan pending the re-establishment of permanent government institutions, signed in Bonn on 5 December 2001 (S/2001/1154) (the Bonn Agreement),

  Taking note of the request to the Security Council in Annex 1, paragraph 3, to the Bonn Agreement to consider authorizing the early deployment to Afghanistan of an international security force, as well as the briefing on 14 December 2001 by the Special Representative of the Secretary-General on his contacts with the Afghan authorities in which they welcome the deployment to Afghanistan of a United Nations-authorized international security force,

  Taking note of the letter dated 19 December 2001 from Dr. Abdullah Abdullah to the President of the Security Council (S/2001/1223),

  Welcoming the letter from the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Secretary-General of 19 December 2001 (S/2001/1217), and taking
  note of the United Kingdom offer contained therein to take the lead in organizing and commanding an International Security Assistance Force,"

  SvaraRadera
 12. @Forsno: Bra kommentarer som vanligt.

  En lokal ledning och lokal milis innebär givetvis en risk för konfrontationer med lokalbefolkningen, men genom att rekrytera från lokalbefolkningen så anser jag att:

  - Lokalbefolkningen kan själva avgöra om aspiranterna har kopplingar till talibanerna eller är korrupta.

  - Genom att styret sker över medlemmar från den egna stammen, så minskar risken för korruption kraftigt eller snarare att man använder kusiner som närmaste medarbetare blir naturligt. Att råna sina släktingar drar de flesta afghaner sig kraftig för då det bryter mot pashtunwali.

  - Risken finns givetvis att det uppstår konflikter mellan stammar där de lokala miliserna kommer till användning. Då är vi tillbaka till inbördeskrigets Afghanistan modell tidigt 90-tal. Jag tror dock att interna konflikter kommer landet alltid att ha.

  Ett centralt styre, armé och polis har inte dessa möjligheter. Decentraliserad styrning innebär mindre kontroll över landet som helhet, men kanske bättre kontroll lokalt?

  SvaraRadera
 13. USA:s syn på den franska viljan att slåss:

  http://www.stripes.com/news/french-military-effort-in-afghanistan-earning-respect-of-u-s-troops-1.96007

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 15. 7 oktober var det många program i fransk media om Afghanistan (eftersom kriget startade för nio år sedan). En fransk general meddelade att fransk trupp i Afghanstan, enligt order, ej skjuter tillbaka pà maquisen efter att själva blivit attackerade om civila afghaner kan skadas (och det verkar vara fallet i alla fall!). Man vill väl inte liknas vid Nazityskland i Frankrike 1943/4?
  Sedan kriget började har 5 530 amerikaner stupat (inkl. Irak), >30 000 skadats allvarligt och flera 100 000 amris lider av psykiska skador, pga krigserfarenheter sedan 10/2001! Och ... som fransk militär och politisk ledning anger hela tiden ... kriget i Afghanistan är redan förlorat. Frankrike är USA äldsta och bästa allierade sedan >200 år. Tyvärr lyssnar ej USA längre på ärlig kritik av dess krig, strategi eller taktik. USA kan ej erkänna sig besegrat! Det bådar illa för framtiden. Svensk trupp får se upp! Mitt råd – åk hem innan det är för sent.

  SvaraRadera
 16. @Anders

  Den order den franske generalen hänvisar till är ROE för all ISAF-trupp, så det är inget specifikt franskt.

  SvaraRadera
 17. "Tänk om dessa personer planerat det hela fràn Stockholm!"

  Men nu gjorde de inte det. Detta då Sverige inte styrdes av en grupp religiösa fundamentalister som gjorde det möjligt att etablera frizoner och träningsläger för terrorister. Om en sådan grupp skulle lyckas ta makten i Sverige däremot, så hoppas jag att vi får hjälp utifrån att ta bort dem ifall vi inte klarar detta på egen hand.

  SvaraRadera
 18. Är det inte lite äpplen och päron även i detta avsnitt?
  I en religion som ofta benämns islam finns en mycket otydlig gräns mellan politisk ideologi och religiös ideologi (ibland kallad islamism) på samma sätt som vi i stora delar av Europa hade från medeltiden och fram till relativt nyss. Makthavarna använder religion för att få folket med sig i politiska maktsfärer.
  I ett geografiskt område som till stora delar omfattar riket Afghanistan - men inte är begränsat till Afghanistan - har den politiska delen av Islam (islamismen) med diverse metoder erhållit stor makt som inte utgår från det lagliga parlamentet och regeringen. Inom detta maktområde - men säkerligen inte enbart i Afghanistan - planerades 9/11.
  Lämnar vi Afghanistan visar vi vårt ointresse att bekämpa en politik (maskerad under religion) som de flesta västrlänningar anser orättfärdig bl a därför att den systematiskt undertrycker folket och alldeles särskilt undertrycker den kvinnliga delen av folket. Var god observera att jag inte talar om religionen islam utan om den politiska rörelse som använder islam som förevändning för sina politiska maktsträvanden.
  Så till frågan om vi skall ha militär trupp eller något annat. Jag anser att vi skall ha poliser eftersom det är ett Afghanistanskt inrikesproblem att inte kunna hålla landet rent från olagliga väpnade handlingar eller andra politiska tvångsmedel, men eftersom svensk polis inte har vare sig utrustning, ledning eller utbildning för en sådan uppgift måste vi använda militära förband. Sy fast en etikett "POLIS" på uniformerna så har vi löst problemet som orsakar så mycket gaggande. Äpplen och päron - eller hur?

  SvaraRadera
 19. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 20. Kanske nån kan hjälpa mig förstå en sak som har gått mig fullständigt förbi?

  Vem finansierar talibanerna?

  Resursproportionaliteten mellan parterna måste ju vara i hisnande favör för USA-alliansen?

  Knarksmuggling kan ju vara en förklaring men inte på långa vägar den enda finansieringen. I Afghanistan på åttiotalet var det USA som finansierade mujahedin med vapen och pengar.

  Inbillar mig att behovet av finansiering är lika stor nu för talibanerna som då för mujahedin.

  Just finansieringsaspekten förefaller belysas mycket sparsamt i media. Att talibanernas kamp är "billig" och därmed inte behöver omfattande finansiering låter också som en klen förklaring.

  Det skulle ju innebära att krig enligt västerländsk modell är inneffektivt. Om så trots allt är fallet, då inställer ju sig frågan varför håller man på ändå?

  SvaraRadera
 21. @Pellefant: Talibanerna har fått in pengar från många olika håll.

  Under sin tid i makten var det bl.a. från smuggling av varor. Man fraktade in varor helt legitimt skattefritt från Pakistan och smugglade dom tillbaka.

  Man har även fått ekonomiskt stöd från Saudiarabien och ISI. Det skolnätverk som byggdes upp i Pakistan, s.k. madrasses finansierades av dessa två länder. Saudiarabien har strypt sina pengar, men ISI har stött Haqqani-nätverket som har kopplingar till den övriga talibanrörelsen.

  Usama bin Ladens familj är som känt inte helt barskrapad och en av anledningara till att Al Qaida accepterades i Afghnaistan var att dom hade gott om pengar.

  Pengarna från smuggling av opium kommer via kontakter med andra islamistiska terrororganisationer som t.ex. IMU i Uzbekistan.

  Rekrytering av utlänskda krigare från Tjetjenien, Uzbekistan, Saudiarabien m.fl. lär också medge pengar från stödorganisationer i dessa länder.

  Men jämfört med USA och ISAF så klarar sig talibanerna på en bråkdel av budgeten. Titta på t.ex. serien "Ross Kemp in Afghanistan" där man bekämpar en enstaka krypskytt med tre stycken Javelinmissiler och oändliga mängder 12,7 mm ammunition. Den eldstriden skulle jag vilja säga kostade talibanerna 1000 kr och ISAF 10 miljoner!

  SvaraRadera
 22. @Bosse: Vi har polis på plats i form av EUPOL som paraplyorganisation för bl.a. Tyskland och USA som utbildar ANP. Sverige har också en handful poliser i Afghanistan.

  Polis som strider är dock inte längre polis, möjligtvis någon form av gendarmeri. Vi lär därför få nöja oss med soldater.

  Som Dag Hammarskjöld lär ha sagt, "Peacekeeping is not a soldier's job, but only a soldier can do it."

  SvaraRadera
 23. Amerikanska skattebetalare finansierar talibanerna indirekt. Privata säkerhetsbolag betalar ut stora mutor till talibaner och krigsherrar. Därifrån kommer en del av pengarna. USA:s krig mot terrorismem har hittils kosta mer än en triljon dollar. USA övergav Bretton Woods systemetmed med guldmyntfot för att finasiera Vietnamkriget 1971 , så nu sitter USA med sin fiat-dollar.

  SvaraRadera
 24. Anledningen till att Sverige ska lämna Afghanistan är inte att svenskarna gör ett dåligt jobb, tvärtom, utan att USA är bankrutt. Bättre fly än illa fäkta.
  När USA med sin fiat dollar med kärnvapenmyntfot går i konkurs är det bäst att vara på betryggande avstånd.

  SvaraRadera
 25. @ Pelle f

  Finansieringen av Talibanerna finns hyfsat bra relaterat här:

  http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=124821049

  SvaraRadera
 26. Mycket av det som skrivs här om Afghanistan är både klokt och sant. Det stora problemet är att jag saknar motivationen för Sverige att i praktiken forma hela sin armé för att kriga i ett land ett kvarts jordklot bort, nästan helt utan anknytning till vårt land. Allt mer inriktas på denna uppgift: utrustning, taktik, utbildning. T o m Flygvapnets taktik har styrts om till denna "moderna" typ av krigföring, trots att Gripen aldrig kommer att sättas in. Det nationella försvaret och uppgifter till stöd för samhället i kris blir allt mer satt på undantag. Varför?

  För övrigt, efter snart ett decennium med ansvarstagande trupp på plats kan väl Sverige ändå sägas ha visat solidaritet med NATO klart värdigt ett icke-NATO-land, eller?

  //AN

  SvaraRadera
 27. @ CI: Javisst, men nu snackar jag inte om en handfull poliser utan om att dra tillbaka vår militära trupp, etikettera om dom till polisförband och i samma andetag sätta in en lika stor polisstyrka som vår tidigare militära styrka - ledsen om jag inte lyckades få fram detta i tidigare avsnitt. Alla som vill avsluta vårt militära engagemang blir bönhörda. Vi kan fortsätta stötta den legitima regeringen med dess inrikesproblem och vi kan skydda SIDA och andra hjälporganisationer. Vi kan fortsätta utbilda poliser och vi kan fortsätta utbilda afghanistanska militära förband i polisangelägenheter som att hålla inrikes lag och ordning och polisförband som redan idag sker. Döp om från äpplen till päron. Eller inse att äpplen och päron kan vara samma sak.

  SvaraRadera
 28. Bosse.
  Med poliser löser du bara en del av säkerhetsarbetet. Det krävs även en del tyngre uppgifter.
  Både äpplen och päron behövs för en bra fruktkompott.

  SvaraRadera
 29. Cynisk -

  .....och vem sätter gränserna för hur tunga uppgifter den Afghanistanska polisen tillåts lära sig? Om gränser hindrar, vad hindrar att svenska polisförband delar med sig kunskaper om "tyngre uppgifter" till Afghanistanska militärförband? Eller är jag för cynisk nu?

  SvaraRadera
 30. @Sumatra

  Tack! Det var en bra artikel!

  Dessutom pekar den på ett fenomen när lokala tjänstemän tar jobb som tolkar, hjälpredor och chaufförer åt internationella organisationer samt militär istället för att fortsätta sitt värv i administrationen.

  Det är ett vanligt problem när internationella insatser blir långvariga.

  SvaraRadera
 31. @Bosse
  Jag tror att vi skulle få problem med att förklara behovet av GRK, CAS och sånt i polisarbetet. Men det vore fint om justitiedepartementet kunde stå för en del av kostnaderna.

  SvaraRadera
 32. Regeringen fördelar kanske medlen till det departemen som har kostnaden? Är det förresten inte U-landshjälp och bör debiteras hos Utrikes?
  Men visst är det så att vi skall göra som vi alltid har gjort, och så här har vi aldrig gjort förut!
  Och visst är det så, att det här bara är ett litet tankeexperiment för att jag blivit lite uppgiven över diskussionen huruvida vi skall ha militära förband i Afghanistan, hjälporganisationer, SIDA, polis.....

  SvaraRadera
 33. Behovet av trupp är reellt, liksom behov av polisinsatser, utveckling, bistånd ja i princip allt.
  Problem löses inte genom att sminka om förband utan genom fortsatta åtaganden.

  SvaraRadera
 34. @ Pellefant
  En stor del av pengarna som driver talibanernas krig framåt vill vi nog inte veta var de kommer ifrån.
  I stigande ordning kan man väl säga att det ser ut ungefär så här?

  Bidrag från olika håll.
  Stölder.
  Indrivna "egenpåhittade" skatter och avgifter.
  Smuggling av sprit och cigaretter.
  Smuggling, i viss mån tillverkning och transport av kopierad musik, dataspel/program, märkesvaror. (I samverkan med Hizbollah, som nog är världsledande i branchen.)
  Droghandel, drogtillverkning, smuggling av droger.
  Mutor och annat som tas från de bidragsgivande ländernas/organisationernas olika projekt.

  Summor är det svårt att precisera, men FN räknar med att inkomsten från droghandeln 2009 var cirka 20 miljarder dollar.


  Vad gäller talibanernas beväpning och am så står vi i väst för nästan 100 procent av kostnaderna. De senaste rapporterna av upphittade/beslagtagna ameffekter och vapen bekräftar detta.
  Man får dock ha i åtanke att ovanstående gäller talibanerna och inte någon annan.

  Al-Qaida hade, som exempel, en ekonomisk kris under 2009 och fick till och med införa kursavgifter (1000 dollar) på sina utbildningar i Jemen. De blev också av med sin "finansminister" herr Mustafa Abu al-Yazid under året.

  Man bör också tänka på att en och samma fysiska person kan finns med på spelplanen som al-Qaidasoldat på måndag,
  taliban på tisdag,
  medlem av någon krigsherres privatstyrka på onsdag,
  klankrigare på torsdag,
  polismedhjälpare på fredag och på sin lediga tid i övrigt är han bara en vanlig skurk.
  Det kan dessutom finnas fler och andra orsaker till att personen i fråga ger sig ut och skjuter på andra än som återspeglas i rollerna här ovan.


  Transaktionerna och turerna är som du förstår lite mer komplicerade än jag beskriver.
  Dessvärre är det tyvärr du och jag som till stor del står för fiolerna och det vill vi ju inte veta eller kännas vid.
  Från talibanhåll räknar man även lite extra klurigt. För varje kilo insmugglat heroin till England kostar det samhället cirka tio miljoner pund. Pengar som måste tas från något annat. Försvaret kanske? Då kan man sälja till lite lägre pris.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 35. Synd att CI censurerar inlägg som han inte gillar eller ens fattar. Faktum kvarstår att den afghanska motståndsrörelsen liknar la Résistance under ockupationen av Frankrike under 2a världskriget. Det tar tid – några år - att organisera civilt motstånd och steget till aktivt, militärt motstånd med en maquis är enormt för motståndsrörelsen. Men motståndsrörelsen dödar ju enbart ockupationssoldater och dess afghanska milis. Naturligtvis anger ockupationsmakten och dess marionetter att den afghanska maquisen är ’terrorister’ medan de i själva verket är patrioter med olika politiska uppfattning. Det som förenar dem är att de avskyr ockupationsmakten (USA, NATO, ISAF) och dess marionetter (Karzai och dess milis, ANA och ANP). Motståndsrörelsen vinner alltid i det långa loppet. Sverige är på den förlorande sidan. Att det skall vara så svårt att förstå? Tro att afghanska motståndsrörelsen bara är extrema ’islamister’à la taliban för 15-20 år sedan! Man har inte fattat mycket.

  SvaraRadera
 36. Advocates are worried for Afghan women's rights!
  There have been some significant gains in the fight for women's rights in Afghanistan since the 2001 fall of the Taliban government, and advocates now fear women's rights will be sacrificed as part of negotiations between the government of Hamid Karzai and the Taliban. While Afghanistan's constitution guarantees equal rights, advocates fear negotiations will not include minimum standards and an eventual deal to end hostilities will leave parts of the country under Taliban control.

  SvaraRadera
 37. @Anders B: Som jag vid många gånger tidigare har påpekat så är det din virriga konspirationsinlägg som inte har med diskussionen att göra som tas bort!

  SvaraRadera
 38. @CI - virriga konspirationsinlägg??? Av mig? Du verkar virrig, minst sagt. Jag är ju seriös civilingenjör som tjänat Kgl.flottan, ställt upp 100% för Sverige, mm, mm och jobbat i 40 àr. Jag tror Du inte fattar att Du blivit förd bakom ljuset! Men skit i det. I Afghanistan gàr det ju àt h-vete! Vàra soldater har inte ens motorcyklar att förfölja motstàndarna. Och under 7 àrs närvaro i Afghanistan har svenska soldater inte lyckats fà fast en enda motstàndare. Och läget blir bara värre och värre. Och folk tror att nàgra hkp fàr lyckan att vända. Det är ju inte seriöst! Snarare komiskt. Litet Luleà 1970 över det hela när jag var beordrad att montera en kanon pà ett civilt fartyg som just hade blivit militärt! Kanonen skulle fästas i 4 mm aluminumplàt - taket till skeppets kök - och sticka ner i köket och omöjliggöra matlagning. Jag antydde att kanonen omöjligt kunde installeras. Överste B fick ett raseriutbrott och jag gapskrattade inför WP/NATO-observatörer.

  SvaraRadera
 39. @Anders Björkman 16:38 och Teaterdirektören 16:28

  Anders! Detta inlägg var faktiskt läsvärt. Även om jag inte ställer upp på allt du skriver i inlägget så hade det en del viktiga poänger.

  Teaterdirektören: Tack för svar, det är minst sagt oroväckande besked du lämnar. Man undrar om tillräckligt mycket resurser avdelas för att hejda finansieringen.

  En allmän reflektion över det som skrivits i denna tråd (som håller hög nivå) är valet av strategi i Afghanistan. Sammantaget förefaller vald strategi synnerligen kostsam och i mina ögon både ineffektiv och till viss del också föråldrad. Jag kan hysa en viss förståelse för de som när konspirationstankar (även om jag inte själv tror så).

  Den händelseutveckling som Anders Björkman beskriver är nog inte helt orimlig (netto).

  Att motdraget från USA-alliansen i princip endast är uthållighet samt mer aggresiv utrökning av talibannästen förefaller vara en ganska andefattig lösning på ett komplext problem.

  Finns det radikala (men rumsrena) ideer kring hur detta ska lösas långsiktigt?

  SvaraRadera
 40. @ Pellefant

  Om vi ser på en enda detalj från två olika håll;
  Man utökar "den stora amerikanska basen" ytterliggare, till lite över 20000 personer. Som en följd av detta konstateras att man lyckats få ner opiumodlingen i området med femtio procent.

  De bönder som slutat odla opium får extra bidrag och höjer sin levnadsstandard (statistiskt)radikalt.
  De har egentligen bara marknadsanpassat sig och börjat odla hasch istället. Marknaden har ju kommmit till dem. De får då också lämna ett större bidrag till de styrande i klanen.
  Vad klanen sedan gör med medlen...?

  På vissa platser är ironin total. Bönderna använder det stora flödet av avloppsvatten från baserna för att kunna öka storleken och antalet skördar.
  Statistik visar att det på vissa håll blev mycket oroligare när opiumodlingen sjönk. Därför lät man den fortgå istället.
  (Mer pengar i närområdet, interna klanstrider om den lokala handeln, korruptionen ökar, externa intressen måste avvisas, lager och transporter måste skyddas o.s.v.)
  Om jag inte minns fel var 2008-2009 en rekordsäsong för drogodlning i landet. Man hade störst avkastning per hektar, nästan hundra procent av opiumodlingen och var störst även på hasch i världen. Så man kan väl vara cynisk och säga att alla våra pengar till jordbruksprojekten har gett resultat med stor framgång?

  Som du ser är det lite som när man bekämpar prostitution i Afrika. Fler hjälparbetare betyder en större marknad och prostitutionen ökar med kvadraten av insatserna!?!
  Pengarna tar andra hand om och fördelar vidare till andra verksamheter.
  Området blir oroligare, mer soldater och hjälparbetare, fler prostituerade o.s.v.....

  Så frågan är inte om man skall lägga ner mer resurser utan vilka. Man måste börja med att ta fram åtgärder som är mätbara, jämförbara, samordnade och som man kan kostnadsberäkna. Nu pumpar man in pengar, resurser och bistånd i en salig röra. Utan att ens ha ett förväntat resultat.

  Tänk att vi har lagt ner miljarder på att få bönderna att odla tomater! Alla som färdats på landets vägar vet att det efter ett fåtal kilometer inte kan vara frågon om något annat än krossade tomater vid framkomsten.
  Suck!
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 41. Teaterdirektören, Ketchupfabrik i änden av vägen?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 42. @ J.K Nilsson

  Erfarenhetsmässigt lutar det nog åt en pizzeria
  med tjetjenska specialiteter, fast med ett käckt italienskt namn.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 43. "Kvinnan föder gränsle över en grav, dagen glänser till ett ögonblick, och sen är det natt igen."
  /Pozzo, I väntan på Godot

  Är ISAF den afghanska kvinnans dödgrävare eller dess ljusbärare. Är det afghanska folket slavar under USA:s militära överlägsenhet likt Pozzo och lucky?

  Ska Godot komma och ge demokrati och välstånd till det hårt prövade Afghanska folket?

  Vem vet.

  SvaraRadera
 44. I dagens DN - http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-svensk-trupp-stanna-i-norra-afghanistan-1.1187784 - diskuteras Afghanistan. Bland kommentarerna är det ingen som rekommenderar att Sverige stannar pà plats! Sverige/ISAF har misslyckats totalt med sitt uppdrag. Enklast är reträtt! Och tro ej att man kan förhandla med befrielserörelsen, la Résistance. Omöjligt. När USA lämnar Afghanistan kommer Karzai och hans milis, ANA och ANP, att följa efter. De är ju förrädare i motstàndsrörelsens ögon.

  SvaraRadera
 45. Och nu har Italien beslutat reträtt 2011! Synd att svenska media inte rapporterar det.

  SvaraRadera
 46. @Anonym 22.37: Lite mer kött på benen.

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/8059786/Italy-to-withdraw-troops-from-Afghanistan.html

  Inte mer reträtt än USA med andra ord...

  SvaraRadera
 47. @CI 05:31 Reträtt är alltid rätt, när man inte vet, var fi befinner sig. Varför kan inte media rapportera det och FM tycka samma sak? Italien förlorade just 4 soldater pga okunnighet och har gett upp.

  SvaraRadera
 48. @Anonym 06:29

  Jag skulle snarare, med viss bestämdhet, hävda att om man inte vet var fi befinner sig så är underrättelseinhämtning mer användbart än reträtt; inte för att oförmåga att lokalisera fi utgör vårt huvudsakliga problem i Afghanistan.

  Jag har svårt att tro att media och FM är ensamma om att inte köpa din omvärldsanalys.

  SvaraRadera
 49. Angående Italiens "reträtt":

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/8059786/Italy-to-withdraw-troops-from-Afghanistan.html

  Angående Talibanernas finanser:

  http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE69C1DP20101013

  SvaraRadera
 50. OK, Frankrike sänder extra trupp till Afghanistan – 200 man till Kabul ! Anledning? General Gilles Fugier skall bli Petraeus generalstabschef och no. 2 in command för NATOs 150 000 soldater på plats, varav 100 000 US och Fugier, en para, vill ha extra skydd för sig. Frankrike har alltså hamnat i toppen på NATO/ISAF-hirarkin i Afghanistan med allt vad det innebär.
  Det ändrar ju ingenting! Situationen i Afghanistan har aldrig varit så hopplös, enligt general Desportes (som just blivit avdankad och uttalar sin mening i media). Även hos amerikanerna tvivlar många pà strategin. På nätterna kontrollerar NATO/ISAF ingenting. ANA/ANP är infiltrerade av motståndsrörelsen, 85% av ANA/ANPs rekryter är analfabeter. Det kommer att sluta med ett fiasko!

  SvaraRadera
 51. @Anders

  Så Frankrike bemannar tjänsten som stabschef, trots att kriget är förlorat? Är det för att täcka reträtten, eller vad var det du sa nu igen?

  SvaraRadera
 52. @Anonym 07:28
  Frankrike är USAs äldsta och bästa allierade sedan 200+ àr. Att det gàr àt pipan i Afghanistan ändrar inte pà det. Det var ju inte Frankrike som beslöt att angripa Afghanistan. Det var ju GWB och Condo! Det kommer ju nya presidenter i USA med annan politik, etc, etc. Och Frankrike är bra pà att planera reträtter! Jag bara informerar om läget eftersom svenska media inte gör det.

  SvaraRadera
 53. @Anders

  Intressanta tankar. Dock tror jag du måste titta mer på den europeiska dynamiken och Frankrikes roll där för att bättre förstå agerandet i Afghanistan. (Det gäller för övrigt inte bara Frankrike.) Den analysen hittar du däremot inte i franska media. Lyft blicken!

  SvaraRadera
 54. @Anders: Frankrike var en bra allierad i USA:s krig mot engelsmännen sisådär 1776. Sedan dess har det gått utför.

  Frankrike hoppade bl.a. under lång tid av NATO:s samarbete och får jag påminna om att efter 9-11 och Frankrikes vägran att engagera sig i Irak så döptes "French Fries" om till "Freedom Fries" i Pentagons personalmatsal!

  Det franska minnet är kort. Frankrike har USA att tacka för att man fått tillbaka sina territorium efter två världskrig. De Gaulles parad längs Champs-Élysées gjorde dock att han snabbt glömde bort nesan han fick utstå några år tidigare. Likaså efter kriget i Indochina ,som man lämnade över till amerikanarna i form av ett redan förlorat Vietnamkrig, så gjorde man den märkvärdiga vändningen att ha bättre politiska kontakter med nordvietnam än med sydvietnam.

  Men, men, men. Vill man ha en smula roligt kan man googla efter "french military victories". Resultatet blir så här...

  http://www.albinoblacksheep.com/text/victories.html

  http://www.albinoblacksheep.com/text/france.html

  Viss mått av humor krävs för läsningen! :-)

  SvaraRadera
 55. @Anonym 09:14
  Faktum kvarstàr att fransmannen Gilles Fugier, 4*general, skall assistera Petraeus i Kabul och försöka hàlla ihop NATO/ISAF. Anledning? US Army hàller pà att kollapsa, pga inre stridigheter. Inget funkar längre där. Allt hemligstämplas. CIA:s drönar (drohnar?) dödar fler civila än fi och det hàlls naturligtvis hemligt. 1 drohn pà 15 kanske hittar sitt màl? Petraeus offensiv i Kandahar är ett fiasko. Moralen är noll!
  Tyvärr har väl aldrig Tolgfors träffat Morin? Kan Tolgfors utländska spràk? Vet Tolgfors nàgot militärt? Undrar om Tolgfors läser CI:s blogg?

  SvaraRadera
 56. Svammel svammel.
  Anders B är är ute på Tour de France som vanligt.
  ISAF behöver inte hållas ihop militärt men däremot så behövs det politiska spelet samordnas men det inte i Kabul.
  US Army håller inte på att kollapsa och moralen är inte alls noll.

  Sluta skriva sån dynga Anders. Du behöver inte vara sur över att du återigen haft fel, i och med nytt franskt engagemang som går helt emot dina "underrättelser". Tomte.

  SvaraRadera
 57. Anonym 11:44 Faktum kvarstàr att en fransk general skall bli no. 2 militär i Afghanistan under fältherren Petraeus. Kanske det kan leda till bättre ordning i leden efter McChrystal-röran, nu när reträtten skall inledas 2011? Faktum är att när flygunderstöd begärs, det tar tid och sedan är risken för friendly fire stor om flyget lyckas lokalisera slagfältet. Fi är fina filurer ej lätta att fiska upp.
  Faktum kvarstàr att drönarna dödar 100 ggr fler civila än eventuella motstàndssoldater och hörs pà làngt hàll och det är ett faktum att Petraeus Kandaharoffensiv är ett fiasko. Fi är ej att finna!
  Fi är sannolikt ej extrema islamister utan vanliga patrioter som tröttnat pà utlänningar!

  SvaraRadera
 58. -Flygunderstöd tar inte särskilt lång tid.
  -Risken för vådabekämpning är ganska liten med nuvarande metod.
  -Det var ingen röra under McChrystal.
  Det är fakta.

  -Att drönare skulle ta fler civila av daga än insurgenter får du stödja med reella rapporter, inte propaganda.
  -Att en fransk general skulle leda till bättre ordning är osannolikt. Däremot välkomnar jag ett än större franskt åtagande. Det hedrar dem.
  Btw. undrar jag över dina tidigare beskrivningar av det franska engagemanget Anders. Vad har du att säga om dina tidigare analyser av den franska synen? De har ju inte stämt något vidare.

  SvaraRadera
 59. @Cynisk 05:51
  Svensk trupp under eld i Afg har enligt uppgift begärt och fàtt flygunderstöd ... men resultat har aldrig redovisats, t.ex. antal dödade motstàndare (eller civila).
  Risken för vàdabekämpning! Överste Klein lyckades döda 140+ civila när han begärde flygunderstöd mot tvà biltjuvar.
  Att bullrande drönare inte fungerar - se t.ex. senaste Der Spiegel.
  Naturligtvis kommer inte en fransk general att leda till bättre ordning - utnämningen är rent politisk - och kanske leder det till snabbare reträtt?
  Tror du att general Gilles Fugier och alla hans franska kollegor tror pà nàgon form av seger i Afg?

  SvaraRadera
 60. @Anders Björkman
  "Svensk trupp under eld i Afg har enligt uppgift begärt och fàtt flygunderstöd ... men resultat har aldrig redovisats, t.ex. antal dödade motstàndare (eller civila)."

  Här har du för en gångs skull rätt i din kritik. Jag tillhör dem som tycker att Sverige borde offentliggöra sina BDA (Battle Damage Assessment). Sverige har dräpt en ansenlig mängd fiender och det finns ingen anledning att hålla tyst om det.

  SvaraRadera
 61. @ Anders Björkman
  Klein är ju din favorit. Hans misstag är knappast signifikativt för flyguppdragen.

  @CS
  Det vore spännande med offentliga BDA men det är tveksamt om det skulle ge någon nytta.
  Skicka ett mail till mig är du snäll.

  SvaraRadera