torsdag 29 april 2010

FHS akt 2 scen 4 (uppdaterad)

I den gamla grekiska teaterskolan så delade man upp pjäserna i tragedier och komedier. Själv så har jag en smula svårt att skilja den ena varianten från den andra bara genom att titta på dom. Något liknande känner jag nu för den debatt som nu förs kring FHS. Jag vet helt enkelt inte om jag ska skratta eller gråta...

FHS är i hetluften efter att man mer eller mindre sparkat den nya rektorn Mats Ericson. (Han gick på "egen begäran" efter en missförtroendeomröstning av FHS styrelse). Detta bl.a. med motivering av hur han hanterat ärendet Rekkedal. Rekkedals slarv med källhänvisningarna uppdagades redan under förra rektorn Henrik Landerholms tid. Gissa vem som nu sitter som styrelseordförande på FHS och drev på att Mats Ericson skulle få gå?

Försvarshögskolans styrelse beslutade idag vid ett extra sammanträde att uttala sitt bristande förtroende för rektor Mats Ericsons förmåga att leda högskolans verksamhet. Dessutom begär styrelsen hos regeringen att Mats Ericson entledigas från sitt uppdrag som rektor vid Försvarshögskolan.

- Högskolans styrelse har fullt ansvar för verksamheten inför regeringen. För att detta ansvar skall kunna tas krävs ett långtgående förtroende för rektors ledarskap och förmåga att strategiskt driva utvecklingen av Försvarshögskolan. Högskolan, som haft ett oroligt år bakom sig, med nedläggningshot såväl som ett antal uppmärksammade enskilda händelser, behöver arbetsro under ny ledning. Målet är en attraktiv och effektiv högskola med hög kvalitet, säger styrelsens ordförande Henrik Landerholm.


Vad har då Mats Ericson att säga om det hela? I ett inlägg (FHS diarienummer 412/2010, 2010-04-19) till FHS styrelsemöte (som han fick lämna då det skulle behandla honom) uttrycker han sig så här:

"I de tre huvudfrågor (a-c) där det framförs att jag skulle ha brustit vill jag framföra följande:

a) hanterandet av det sk "Forskningsfuskärendet" har handlagts helt i enlighet med den arbetsordning som FHS styrelse fastställde för "oredlighet i forskning" hösten 2008 och som i stort överensstämmer med den handläggningsordning som gäller för Uppsala Universitet.

b) Beslutsavsikten att omplacera en dokumenterat trakasserande instutionschef till att ägna sig enbart åt professorssysslor gjordes med föresatsen att FHS ledarskap måste föregå med eget gott föredöme i centrala värdegrundsfrågor. Instutionschefen valde sedermera att på heltid återgå till sin professoranställning.

c) Nomininerandet av externa ledarmöter i högskolestyrelsen har med råge följt högskoleförordningens krav på såväl internt som externt samråd.

Att notera är att samtliga av dessa frågor är operativa och ankommer inte på styrelsen att hantera. Särskilt forskningsfuskärendet hade inte behövts ärvas av undertecknad om tidigare rektor hade ingripit "mer akademiskt" och ärendet hade då inte heller behövt bli "preskriberat"(omfattas av den arbetsrättliga "tvåårsregeln")"


Detta var själva sakärendet. Mats fortsätter i sitt inlägg och beskriver bakgrunden till att två styrelsemedlemmar skulle bytas ut (vilket Henrik Landerholm opponerat kraftigt mot och som startat hans arbete för att bli av med Mats). Syftet var att skolan skulle få en mer akademiskt inriktad styrelse, vilket även rektorer vid andra högskolor och universitet samrådde till. Han beskriver även hur delar av styrelsen genomfört möten utan närvaro av bl.a. rektor och representanter från lärar- och elevkår. Moget agerande, eller något som Henrik har lärt sig från sin tid i Försvarsutskottet? Frågan är hur förra ÖB Hederstedt kan alliera sig med Landerholm?

Det intressanta är att enligt mötesprotokollet från FHS styrelsemöte så var det en stor skillnad mellan åsikterna hos de militära och de civila lärarna på skolan där de militära ställer sig helt bakom Mats Ericsson. Officersförbundet kritiserar också styrelsen för att dom utan signaler om vad som pågått tagit upp en missförtroendeomröstning.

Hur denna pjäs nu än slutar så blir resultatet illa för FHS.

- Hanteringen av Rekkedal var illa skött och där har Henrik Landerholm mer ansvar än Mats Ericsson.

- Hanteringen av Mats Ericson är på gränsen till skandal och visar på att FHS styrelse inte är mogna att leda en akademisk verksamhet. Dom försöker att driva FHS som en ishockeyklubb där man sparkar tränaren för att det går dåligt för laget.

Om inte FHS själva kan klara av verksamheten utan att göra sig till åtlöje och därmed solka ner meritvärdet av att ha genomfört en utbildning i deras regi så bör vi kanske titta på vilka alterativa lösningar som finns och vad som egentligen behövs för att utbilda en högre officer.

När jag senast studerade på FHS så trivdes jag i grund och botten ganska så bra. Clausewitz och NATO stabsmetodik var en trevlig blandning. Ändå så fick syftet med utbildningen mig att fundera en smula. Vissa av oss skulle bli bygdemajorer och leda kompanier och "skrika" åt värnpliktiga (på den tiden fanns dom fortfarande kvar). Vad behövde dom i praktiken Clausewitz till? Kul som allmänbildning det kan jag förstå, men det är ungefär som den multidimensionella signalanalys som jag läste på LiTH och numera funderar på vem sjutton det var som skrev mina föreläsningsanteckningar och sedan tenterade. Det var i varje fall inte jag! Så mycket har jag använt mina surt förvärvade "kunskaper". Men det ser bra ut med ett diplom på väggen. Det som dom de blivande majorerna i själva verket behövde var en allmän kurs i ekonomisk redovisning och hur man hanterar planering av personal m.m.

Ska vi då ha akademiska officerare? Javisst, men vi måste titta på om alla ska bli akademiker. Borde inte majoriteten fokusera sin utbildning på det som ska vara Försvarsmaktens fokus, d.v.s. väpnad strid? Vissa behöver givetvis spetsutbildas för att vara med och leda och utveckla Försvarsmakten, men den gråa massan behöver en mer praktisk utbildning.

Jag kan tänka mig ett antal alternativ/komplement som skulle kunna ersätta FHS för många officerare.

- Den gamla förvaltningsskolan i Östersund. Nu vet jag inte riktigt hur mycket som finns kvar av den verksamheten, men tidigare gick civila chefer inom FM denna utbildning och så även bl.a. Flygingenjörer.

- Swedints NATO/FN Stabskurser. När kurserna är så pass bra att dom lockar elever från hela världen och man får utbildningscertifikat från FN så tyder det på att utbildningen är precis vad chefer behöver för internationella insatser.

- Civila högskolor. Varför inte nyttja enstaka kurser på lokala högskolor så att inte eleverna ska behöva lämna familj och arbete under långa tider?

- Utländska försvarshögskolor. Nu när vi ska jobba internationellt borde vi kanske utbildas internationellt? Idag får ett fåtal elever åka, men med tanke på hur dyr en utbildningsplats på FHS är så misstänker jag att utbildningen skulle kunna köpas in till lägre kostnader i andra länder. Vi skulle då kunna sprida gracerna mellan olika länders högskolor för att på så sätt få med oss det bästa av deras kunskaper till vårt eget försvar.

- Praktiska utbildningar i bl.a. FMTS regi. Vi måste visa att även specialistutbildningarna ger meritärde.

Samt givetvis praktiska övningar. Rena stabsövningar som t.ex. den senaste Combined Joint Staff Exercise, CJSE i Enköping är givetvis bra, men inget kan ersätta att leda riktig trupp. Praktiska övningar som Vintersol är därför ett måste om vi ska hävda att vi har ett insattsberett insatsförsvar. Där behövs det inga spelkort till staben som att t.ex. matserveringen brunnit upp. Sådant grus i maskineriet kommer automatiskt av att öva ett förband i sin riktiga roll. Praktiska övningar innebär även att den svåra logistiken tränas. Hellre därför tre KFÖ än en HSU!

Uppdaterad 10-04-30, 21:28
Med tanke på hur formuleringarna skiljer sig mellan FHS och regeringen (se kommentarer nedan) så vill jag lägga till formuleringar från FHS mötesprotokoll 10-04-19.

"Styrelsen beslutade
att uttala sitt bristande förtroende för rektor Mats Ericsons förmåga att leda högskolan, samt
att hos regeringen begära att Mats Ericson entledigas från sitt uppdrag som rektor vid Försvarshögskolan
att förklara beslutet omedelbart justerat"

Uppdaterad 10-05-01, 09:50
GP hade igår en intervju med Wilhelm Agrell där han berättade om bakgrunden till dagens situation.

Problemet fanns redan från starten i slutet av 1990-talet när den dåvarande militärhögskolan gjordes om till en del av det civila högskolesystemet.

Kulturkrocken mellan den strikt militära hierarkin och den självständiga akademiska världen blev kraftig och präglar fortfarande verksamheten.
- Det har varit en oerhört svår omställningsprocess från ett militärt kommandosystem till utbildning på vetenskaplig grund.
...
För några år sedan skakades skolan av en präktig akademisk skandal när en forskare avslöjades med plagierade forskningsresultat. Trovärdighetsskadan förvärrades av hur skandalen hanterades av skolans ledning.

Både internt på Försvarshögskolan och i den övriga forskningsvärlden uppfattades det som att problemet sopades under mattan. Krisen ledde till att skolans internationellt mest ansedde forskare hamnade på kollissionskurs med rektor - och tvingades bort.
- De sparkade den bästa forskare de hade, och hade fuskaren kvar. Sämre kan det inte gå för ett lärosäte, säger Wilhelm Agrell.

Anseendet skadades så mycket att andra svenska akademiska instutioner numera drar sig för att samarbeta med Försvarshögskolan, erfar GP.

Försvarshögskolan sorterar under utbildningsdepartementet och skall, liksom andra högskolor, ha en autonom ställning gentemot statsmakten. Det är en ovanlig modell jämfört med hur andra länder organiserar sina högre militära utbildningar.

Alla de stora prestigefyllda officersakademierna, de franska, brittiska och amerikanska, är militära elitutbildningar som drivs av försvarsmakterna.
- Kanske tog man ett för stort språng när man flyttade över det här från försvarspolitik till utbildningspolitik, säger Wilhelm Agrell.

Det som är intressant om man ser på Agrells analys är att det var de militära lärarna som tog ställning för den akademiska rektorn Ericson. Samma sak gjorde officersförbundet och elevkåren. Det var de statligt tillsatta styrelsemedlemmarna och de civila lärarna som protesterade. Kanske dom inte förstår sig på vare sig den militära eller den akademiska aspekten av att driva en militär högskola?

Läs mer om FHS hos Wiseman.

23 kommentarer:

 1. Hur man upplever en teaterpjäs kan ju vara lite individuellt. Jämför gärna hur olika FHS och uppdragsgivaren upplever den pågående farsens senaste (men inte sista...) akt:

  Regeringens version:

  Rektor för Försvarshögskolan Mats Ericson har begärt att få bli entledigad från sin post. Regeringen har idag godkänt hans begäran.

  Styrelsen för Försvarshögskolan ska omgående inleda processen med att rekrytera en ny rektor.

  Mot denna bakgrund har regeringen idag dessutom beslutat att förlänga mandatet för Försvarshögskolans styrelse. Förordnandet går ut den 30 april, men förlängs nu till den 30 juni 2010.

  FHS version:

  Regeringen har idag den 29 april fattat beslut om att förlänga förordnandet för de externa ledamöterna i Försvarshögskolans styrelse samt styrelsens ordförande till den 30 juni 2010.

  Rektor Mats Ericson har därför inlämnat sin anhållan om att få bli entledigad som rektor för Försvarshögskolan, vilket regeringen också omedelbart har beviljat. Rektor avslutar sin tjänst den 30 april 2010.

  http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Regeringen-forlanger-styrelsens-forordnande/

  SvaraRadera
 2. Majorskursen klarar FM av att genomföra själv numera. Praktiska stabsövningar likaså. De få som ska gå högre utbildning, i framtiden ett tiotal per år, blir billigast att skicka till etablerade militära universitet i FI, UK, US, TY och FR.
  FHS är en pajashögskola, med en intrigerande politrukstyrelse, pajasakademiker och halvdana medelålders officerare som inte ryms när FM drar igång den stora "hälla-i-övningen" inför IO 14.
  GD Hafström hade rätt: Lägg ner, lägg ner, lägg ner!

  SvaraRadera
 3. FHS timpriser är fantastiska - de tror att de är lika attraktiva och kompetenta som McKinseykonsulter o dyl.

  MEN: det mest fantastiska är att vi åsnor i FM betalar...

  Resultat: B-lagets reserver får ersättning som vore de Stanley Cup-mästare. FM får akademiska insatser motsv div 3 västra Åland.

  SvaraRadera
 4. Nog tycker jag att vi skall ha en krigvetenskaplig institution vid ett lärosäte i Sverige men de här såpaturerna kring FHS har visat att man inte är mogen uppgifterna. Tittar vi på hur den akademiska världen ibland kan intrigera för att uppnå fördelar som utomstående inte kan förstå. Hela hanteringen av Rekkedal karaktäriseras av detta.

  Det finns även andra högskolor där institutioner anmäler varandra för diverse regelbrott, m.m. Ett uppdrag som styrelsemedlem i en högskola kräver sin person med hög intigritet och skin på näsan. Att som nu skylla debaclet på den sittande rektorn är snudd på tjänstefel och torde rendera i att regeringen byter ut FHS-styrelse.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 5. Och nej FMTS bör reformeras mot att vara en övergripande myndighet. Vi har bara enstaka funktionsförband, ett fåtal flygflottiljer och ett fåtal arméförband. Den tekniska grundutbildningen bör vilket gymnasium som helst kunna ge i Sverige specialistutbildning på de specifika system som förkommer torde kunna ges vid förbandet.

  Att ATS i Östersund var dömd förstod jag men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att man skulle flytta det till en övergiven flygflottilj/kommunal flygplats med stridsfordonsutbildning 50 meter ifrån Airside.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Rekkedal ensam lyfte runt millennieskiftet genom en heroisk utbildarinsats lärarkårens militärteoretiska kunskaper från noll till en tillräcklig nivå för att FHS skulle kunna ansöka om sektorshögskolestatus med krigsvetenskap som kärnämne. Utan Rekkedals insats, ingen högskolestatus, ingen examensrätt, ingen modern försvarshögskola. Otack är världens lön.

  SvaraRadera
 7. Jo, så går det när man släpper kontrollen. Det har gått utför sedan FHS blev en egen myndighet och nu senast lyder under Utbildningsdpartementet även om ministern är fd yoff. FM kontroll av vad som faktiskt levereras är mycket låg. Får vi överhuvudtaget vad vi beställt och betalat för? Mycket tveksamt. FHS eller gamla MHS var tillräckligt akademiserat före år 2000. Det gav en professionellt mycket hög kvalitativ utbildning i det vi skulle vara bra på, nämligen att leda taktiska och operativa förband på slagfältet. Det är min övertygelse att vi behöver en egen utbildningsanstalt för detta nationellt, för att säkerställa innehåll o kvalitet.
  Jo CI, våra majorer behöver utbildning i taktik och operationer också, i drill form. Övning ger färdighet. Möjligen måste PRIO bli ett (stort) ämne för vardagsadministrativ kompetens.

  Du förlöjligar deras vardag genom att påstå att "bygdemajorer och..... skrika åt värnpliktiga". Uttrycket "skrika" ger intryck av nån allmän lust att vara högljudd utan kontroll på vare sig volym elller innehåll. Men du är ju "ingenjör" så du har väl inte så mycket erfarenhet av den typen av verksamhet du raljerar om.

  Jo under GU utbildade vi krigsförbanden men för att vara användbar i krigsbefattning krävs ju något annat, eller hur? Visst kan Clausewitz framstå som överflödig kunskap för kompanitaktik men lite militär allmänbildning är bara av godo för diskussionens skull.

  En handlingskraftig politisk ledning skulle förstås ha bestämt att FHS/MHS var tillräckligt akademiskt och slagit fast att studierna skulle ge "högskolepoäng" som det var. Jag uppfattar att det var för att göra det lättare för oss att "karriärväxla" (dvs sluta före 61 års ålder, eftersom huvuddelen av oss inte behövs efter 50) som dagens system infördes.
  När det gäller alternativen så måste SWEDINT avfärdas då deras utbildning bygger på att eleverna redan har grundläggande stabsutbildning bakom sig. Där finns inte tid för någon grundutbildning i stabstjänst av officerare.
  Att förlita sig på utländska skolor är att frånhända sig kvalitets- och innehållskontroll. Då är vi helt utelämnade till vad en annan nation vill ge oss. Skall vi då hoppa från land till land när vi inte är nöjda? Och vaddå internationellt, skolorna vi har att välja på är ju nationella i det lan de ligger.

  FM är ute på djupt vatten med sin officersutbildning. Jag tänker inte gå in på den grundläggande officersutbildningen men den kan man också syna. Vem har haft mandat att kladda och experimentera så mycket med denna för FM så otroligt viktiga verksamhet? Har någon ansvarig general tttat bortom sin egen karriärhorisont?

  Har FM återigen lagat nåt som inte var trasigt?

  Old School

  SvaraRadera
 8. @Old School: Om någon har tagit illa åt sig av utrycket "Bygdemajor" så ber jag givetvis djupt om ursäkt. Det var min något ironiska berättarstil som tog över.

  @Insyn: Jag håller med, även om Rekkedal var svår att ha som föreläsare. Hans bok (som nu kritiseras) var också ett första försök att ta fram en vetenskaplig analys av strategiämnet på svenska. Frågan är bara om det verkligen behövdes? Hade vi inte lika gärna kunnat använda ett par böcker av andra författare som t.ex. J.F.C. Fullers "De avgörande slagen" som står i min bokhylla?

  Dock så finns det en viss ironi i att det som blev hans fall var precis det som FHS trycker mest på, d.v.s. källhänvisningarna.

  Det ska bli djupt intressant att se hur FM ska hantera alla de som snart kommer att examineras från det militära doktorandprogrammet. Tidigare kollegor som doktorerat inom FM är inte helt imponerade över hur de behandlats då det blivit klara med studierna.

  Samtidigt som FM verkar vara fascinerade över akademiker och gärna vill tillhöra den skaran, så klassar man dom som teoretiker och därmed att dom inte har en aning om hur det fungerar i strid. Det är långt kvar tills den dag då Sverige lyckas ta fram en motsvarighet till general Petraeus. Backa historien ett par århundraden och titta på vad svenska officerarna studerade. Det är inte en slump att civilingenjörskåren är en biprodukt av den högre artilleriskolans arméingenjörer...

  SvaraRadera
 9. @CI

  Det ar inte "bygdemajor" jag vände mig emot, ett ytterst hedervärt epitet, de har utgjort ryggraden i våra regementen och flottiljer under årtionden.
  Det var det slarviga uttrycket "skrika åt värnpliktiga" jag vände mig emot. Som om det är (var) vad värnpliktsutbildningen handlar (-de) om, nån som okontrollerat bara gapar till intvingade värnpliktiga som inget vill eller kan. Det är ett nedvärderande uttryck både för officerare och soldater och sprideer en vaneföreställning till de som inte känner verkligheten. I mitt förra inlägg försökte jag förklara varför.

  Old School

  SvaraRadera
 10. Nu har man i och för sig gjort om utbildningssystemet en smula i och med införndet av HSU. Men uppdelningen med stabsprogram för blivande majorer och chefsprogram för blivande överstelöjtnanter var en smula ironiskt. Namngivningen borde varit den omvända.

  Majorer skulle bli chefer på sina hemmaförband. Majoriteten av överstelöjtnanterna har dock stabsarbete att se framför sig...

  SvaraRadera
 11. Det blir ännu bättre. Nu verkar det som att styrelsen och/eller departementet fortsatt sitt "minister styre" genom att anpassa FHS version av förloppet. I nyheten på FHS webb plats har någon plockat bort ett "därför" som ändrar hela förloppet så att det stämmer överens med utbildnings departementets version:

  "Rektor Mats Ericson har DÄRFÖR inlämnat sin anhållan"

  har hastigt och lustigt blivit:

  "Rektor Mats Ericson har inlämnat sin anhållan"

  Jämför igår:
  http://img511.imageshack.us/img511/9717/fhsfore.jpg

  med idag:
  http://img219.imageshack.us/img219/5323/fhsefter.jpg

  SvaraRadera
 12. Gällande versioner, läs också mejlet som ME skickade ut till all personal på FHS:

  "To 29 april, kl. 10.11

  Mats Ericson slutar som rektor för Försvarshögskolan

  Bästa medarbetare vid Försvarshögskolan (studenter och personal),

  Regeringen har idag den 29 april fattat beslut om att förlänga förordnandet för styrelsens externa ledamöter samt styrelsens ordförande. Man har därmed avvisat Försvarshögskolans förslag till ny styrelse innebärande en förstärkning med två erfarna akademiska ledare.

  Efter flera kontakter med utbildningsdepartementet, där jag framfört mina bestämda uppfattningar kring det som sker, så har jag nu tvingats inse att det inte går att komma längre i frågan. Ett låst läge riskerade att uppstå. Jag har därför inlämnat min anhållan om att få bli entledigad som rektor för Försvarshögskolan, vilket regeringen också omedelbart har beviljat.

  Det som sker nu kring Försvarshögskolan är framför allt ett uttryck för makt och politik och något liknande har tidigare aldrig skett på ett svenskt lärosäte.

  Det är klart att jag en dag som denna också måste rannsaka mig själv och fundera över vilka brister jag har och vilka saker som hade kunnat göras annorlunda. Det finns dock en sak jag skulle göra om på samma sätt, även med kunskapen om vad som nu hänt mig. Jag skulle återigen fatta samma beslut kring högskolans strategiska inriktning: att få fler erfarna akademiker i styrelsen. Detta trots att det skulle kunna skada mig personligen, något jag ju blev uttryckligen varnad för inför högskolans nominering av externa styrelseledamöter. Sådan är jag.

  Den 1 maj återgår jag till min anställning som professor i industriell arbetsvetenskap på KTH. Då kommer jag ännu mer tillbaka till det som ger mig så mycket energi som högskolelärare – mötet med studenterna och forskningen, något jag hållit levande även under mina elva år som prorektor, generaldirektör och rektor för två högskolor."

  SvaraRadera
 13. Bedömer att varken större delen av FHS personal eller FM kommer sakna Ericssons parentetiska och patetiska inhopp som rektor.

  Nästa steg måste dock bli att delar av styrelsen för FHS, med ordföranden först, byts ut den 1/7. Detta så att FHS personal kan få en inriktning i harmoni med FM:s utveckling och personalen arbetsro inför de utmaningar som stundar

  SvaraRadera
 14. Vad gäller prof Rekkedal så är hans "Modern Krigskonst" en av de bästa sammanfattande böcker avseende krigsvetenskap och dess bakgrund. Dock ha r han inte fört forskningen framåt på det vis som många hävdar...bra lärare och skrivare av läroböcker men...inte den framstående forskare som många hävdar. För övrigt är FHS en bra skola som ger relevant kunskap till blivand och varande officerare...vet inte annars var denna kunskap skulle kunna inhämtas med hänsyn till den kompetens som lärosätet FHS besitter.

  Ja FHS kostar pengar men vilket lärosäte gör inte det? Skillnaden är bara från vilken påse pengarna hämtas...

  SvaraRadera
 15. @Anonym 03.03: Ja det är nog också där problemets kärna ligger. Det är en sammanfattande bok. I de flesta högskolekurser jag läst används inte sammanfattande böcker (möjligtvis på grundläggande utbildning som i då fall för FM skulle skett på kadettutbildningen). Rekkedals bok är fram till kapitel 7 läsvärd, även om jag skulle kunna plocka fram en hoper liknande sammanfattningar ur min bokhylla.
  - "The Art of War. War and military thouht", Martin an Crevald, ISBN 0-304-35264-0
  - "Cambride illustrated history. Warfare", ed. Geoffrey Parker, ISBN 0-521-79431-5

  Från kapitel 8 och framåt så orkade Rekkedal inte riktigt slutföra sin sammanställning, utan där är det i mina ögon rena inklipp från andra böcker. (Jag har inte analyserat plagiatdiskussionen något djupare...)

  Jag tycker att på FHS tänkta utbildningsnivå (B.A och M.A) ska ha djupare innehåll än Rekkedals bok. Lämpligtvis genom att välja ut delar ur flera olika böcker av olika författare. På så sätt så kan man få olika personers vinklingar på problemen. Problemet är att många officerare saknar den förkunskapen. Gör som i USA och skapa en "Commanders recommended reading list" där officerare i sitt vardagliga arbete rekommenderas att fördjupa sig inom sitt fackområde. På så sätt har dom en grund att stå på när dom kommer till de akademiska studierna.

  FHS kostnad är den högsta av alla svenska universitetsutbildningar. Får vi verkligen valuta för pengarna? Enligt skolutredningen (2004) kostade en utbildningsplats på FHS 381.000/år jämfört med vanlig högskola 61.000/år. Jämför man med en MBA så blir kostnaderna dock jämförbara. Men då måste man sätta samma fördjupningsgrad på FHS utbildning som för en MBA. Alltså innehåll som är djupare än Rekkedals introduktion.

  Tanken i skolutredningen var rätt. Utfallet helt fel. Var gick det snett?

  http://www.regeringen.se/content/1/c4/34/83/15c217e7.pdf

  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/23548

  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/144962

  SvaraRadera
 16. Kan bara hålla med men... :D

  De böcker du tar upp (och likvärdiga) finns i FHS kurser. Azar Gat används nu som "referensbok" istället för Modern Krigskonst... Både Fuller och Warden har sin plats i kurserna...

  Vad gäller kostnaderna så är det ju bara som så att en major kostar varje månad oavsett om han/hon är på skola eller i produktionen...i o m att utb är gratis så hanmar vi på absurda summor som staten betalar. Personligen kostar jag ca. 900:- per timme när jag verkar mot OP...och jag är den förste att hålla med om att debiteringssystemet inte gagnar ekonomin...tvärtom...men så är det just nu iaf.
  /Gnögo (även 03.03)

  SvaraRadera
 17. @Gnögo: Som jag tolkade kostnaderna så var det exklusive lön och traktamente för eleverna. Det stod i och för sig inte särskilt väl specificerat.

  Jag studerade på teknisk högskola Försvarsmakten stod för lön, men inte traktamente och utbildningen i sig betalades inte av FM.

  SvaraRadera
 18. @Anonym 08.26: Intressant är också den avslutande delen av Mats mail:

  "På måndag kl 14.00 håller jag min sista medarbetarinformation på FHS. Du är hjärtligt välkommen. I anslutning till informationen träffas vi i mässen för en kopp kaffe och en bit tårta. Arbetsställena på Karlberg och i Karlstad kommer jag att besöka senare i veckan."

  Den 3 maj 14.00 träffar Mats alltså personalen, vilket kan leda till en intressant diskussion som uppvärmning inför den 4 maj 14.00 då FHS styrelse har informations och frågestund i Sverigesalen på FHS. Tyvärr så har jag inte tid att själv gå dit, men jag antar att en och annan reporter kommer att närvara...

  SvaraRadera
 19. Det har alltid varit något unket med FHS ledning, och med starka inslag av otäckt maktspel.. och skolan har i många år betalat resor, traktamente, bostad för icke professionella pendlande tjänstemän! Bedrövligt ur en skattebetalares synvinkel!

  Lägg ner, lägg ner!

  SvaraRadera
 20. FHS är överlag en pajasakademi där de få som är kompetenta ständigt motarbetas av småpåvar och inkompetenta maktgalna chefer. Eftersom FM inte har brytt sig om att utvärdera output har FHS gradvis förfallit samtidigt som skolan ständigt kommunicerar hur fantastiskt bra den är. Gå in i personallistan och räkna hur stor andelen "chefer" och handläggare är - det är helt absurt.

  SvaraRadera
 21. Det som är synd i diskussionen om FHS är att det finns en hel del mycket bra lärare där som riskerar att få sitt rykte nedsolkat av skolans lednings agerande. Luftoperativa avdelningen gjorde ett mycker bra jobb när jag gick där. Lika så statsvetenskapliga.

  SvaraRadera
 22. Saxat från kommentar på Wiseman:

  ...så har vi nu ett antal kadetter som läser officersprogrammet utan att för den sakens skull ha för avsikt att någonsin söka anställning som officerare. Dom åtnjuter tre års betald tillvaro med lön, mat, resor och kläder. Samtidigt läser dom in andra kurser (exempelvis läkarprogrammet) förutom det dom gör för att klara officersprogrammet.
  När dom tar examen så har dom förutom att ha levt gott på staten i tre år och sluppit studielån fått 180 högskolepoäng att använda i CV:t till nästa arbete eller utbildning.
  ... Är det så skattebetalarna vill att deras pengar spenderas?...Framtiden är inte mörk, den är svart.

  SvaraRadera
 23. Sista akten är tydligen inte spelad. Och nu börjar det blottläggas att man suttit å skrivit manuset i lönndom, bakom lyckta dörrar.

  "Försvaret misstänker nytt fusk"
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-misstanker-nytt-fusk-1.1212426

  //

  SvaraRadera