söndag 11 april 2010

Många julklappar, men vem betalar? (uppdaterad)

På den försvarsmateriella sidan har det varit många glada överraskningar den sista tiden. Ubåtsprojektet A26 kom med i materielplanen likaom andra projekt som t.ex. roboten Meteor för Flygvapnets Gripenflygplan. Det senaste är att Regeringen avser att köpa in helikoptrar för att ha som en "gapfiller" fram tills dess att HKP 14 är operativ. Med stor sannolikhet avser detta amerikanska UH-60 Blackhawk.

Allt detta är givetvis bra, men var finns pengarna? A26 och Meteor har funnits med ett tag, men nu när det dyker upp extra helikoptrar som vissa bedömare anser kommer att hamna på ca 3,5 miljarder kronor så finns det stora risker för svarta hål. Då vi nu är djupt indragna i Afghanistankonflikten och vi under året sätter upp NBG 11 så behövs det pengar för att utbilda personalen för dessa missioner. Tyvärr så har det de senaste 10 åren utkristalliserats ett standardiserat sätt att hantera svarta hål och det är att dra ner på verksamheten. Då ca 50% av Försvarsmaktens budget är materiel och ca 40% är fasta kostnader, som löner och hyra av lokaler från FortV, så blir det inte mycket över. Redan en 5% neddragning av budgeten innebär en 50% neddragning av övningstillfällena. Ny materiel utan utbildad personal innebär bara att vi fått funktioner och inte förmåga.

Förslag på hur vi går vidare för att finansiera dessa projekt:

- Stoppa HKP 14 projektet! Kan Sydafrika hoppa av A400 programmet med motivering av de stora förseningarna så borde Sverige kunna hoppa av HKP 14. Saab har vissa intressen p.g.a. det taktiska stöd- och ledningssystemet TMS, men detta program har gått mycket dåligt för Saab, så dom lär nog inte gråta allt för mycket utan kan fokusera på Gripen E/F satsningen. Låt i stället UH-60 Blackhawk bli en permanent lösning. Gångtidsförläng tills vidare HKP 4 för att träna personal på tills vidare i Sverige och för att stötta NBG 11 utbildning. Stoppa HKP 10 missionen i Afghanistan och låt dessa helikoptrar användas i sjöräddningen. Gärna som en del av Kustbevakningen enligt amerikansk modell (se Air Forces Monthly april 2010). Samarbetet och utbytet mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten borde öka. Fortsätt med det svenska deltagandet i den Norska helikoptermissionen i Afghanistan för att bygga upp kunskapen i Sverige om underhåll i dessa miljöer. På så sätt så fokuserar vi våra ansträngningar i helikopterfrågan på ett fåtal typer och ger Helikopterflottiljen den "time-out" som SHK krävt efter de senaste årens alla haverier.

- Låt A26 finansieras delvis av Näringsdepartementet i stället för att låta Försvarsmakten hålla på med industristöd. A26 är bra för svensk export och ser till att Sverige kan fortsätta vara världledande på tysta ubåtar, men då krävs det separata pengar som ska investeras av staten som dom senare vid export kan kräva tillbaka av industrin.

- Kräv motköp i samband med köpet av stridsfordon till Armén. Finland har en hel del att erbjuda om Patrias AMV skulle vinna igen. Varför inte köpa upp flygutbildning av våra svenska piloter? Det är trots allt Patria som driver den finska flygskolan. Då kan vi lägga ner vår egen flygskola och effektivisera Flygvapnets organisation.

Se även Forsno, Tokmoderaten och Wiseman i samma ämne...

Uppdaterad 10-04-11, 21:01
Oppositionen är splittrad om de nya materielanskaffningarna. (s) stöttar som vanligt "svensk" försvarsindustri, medan (mp) i mina ögon tänker helt rätt med att försvarsmateriel ska anskaffas i första hand för strategiska behov och inte som industristöd. Nackdelen med (mp) försvarspolitik är att det är ganska mycket som dom är emot och väldigt lite som dom är för. Nya helikoptrar verkar dock inte ligga i någon av oppositionspartiernas smak.

Allan Widman välkomnar satsningen på UH-60 och vill även stoppa anskaffningen av HKP 14. Vi får hoppas att han får tillräckligt med stöd från sina kollegor i alliansen.

Uppdaterad 10-04-18, 22:31
Budget för A26 finns i materielplanen, men var tas pengarna för de nya helikoptrarna? Att bara ta det från att stryka L10 räcker inte till då L10 skulle vara ett utvecklingsprojekt under ett antal år, d.v.s. pengarna låg i framtiden. Anskaffning av Blackhawk blir med stor sannolikhet ett FMS-case mot USA där stora delar av pengarna ska betalas in i förskott. Beställer vi dessutom bättre begagnat kan vi få helikoptrarna mycket snart.

I vårbudgetpropositionen står det följande om "Förstärkt helikopterkapacitet" på sid. 57.

För att finansiera ett framtida beslut om anskaffning av ett nytt helikoptersystem samt drift, utbildning m.m., med en rimlig säkerhetsmarginal, bedömer regeringen att ett utrymme uppgående till ca 4,7 miljarder kronor skulle behöva frigöras inom Försvarsmaktens nuvarande investeringsplan. Regeringen bedömer i nuläget att dessa medel kan frigöras bl.a. genom avveckling av äldre helikoptersystem, avbrytande av vissa modifieringar av helikopter 15, sänkta ambitioner för ännu inte beställda stridsstödfartyg, reducerad ambition i utveckling och anskaffning av nya ledningssystem och vissa skyddssystem samt genom att inte vidareutveckla robotsystem 55C.

Till detta kommer ett behov av att delvis senarelägga vissa materielprojekt. Bland annat kan ett mindre antal av de splitterskyddade hjulfordon och bandvagnar som enligt tidigare planering beräknades tas i operativt bruk senast 2014, senareläggas. Vidare bedömer regeringen att det är möjligt att senarelägga den planerade modifieringen av två korvetter av Göteborgsklass. Regeringen avser att begära in ytterligare underlag från Försvarsmakten avseende avvecklingar, reduceringar och senareläggningar av materielprojekt.

Konsekvenserna av de ovan redovisade senareläggningarna för omställningen till ett tillgängligt och användbart insatsförsvar bedöms uppvägas väl av den ökade förmåga och användbarhet som ett nytt medeltungt helikoptersystem skulle medföra. Senareläggningarna bedöms inte heller leda till några försämringar i materielförsörjningen av de svenska förband som deltar i insatser internationellt.


Det som är lite intressant i denna budgetproposition är att Regeringen förekommer sin egen helikopterutredning som ska presentera sitt resultat i juni. vad händer om dom säger något annat?

En annan intressant läsning är de "besparingar" som FM gjort och som Tolgfors slagit sig för bröstet med (se sid. 249).

Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 2,1 miljarder kronor lägre än ursprungligt anvisade medel i statsbudgeten. Huvudförklaringen är de förseningar som uppstått i leveransen av helikoptersystem 14. Leveransförseningarna gör att utbetalningarna för 2010 uteblir och att utgifterna till följd av detta sänks med 1,5 miljarder kronor jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2010. Utgifterna skjuts i stället framåt i tiden.

D.v.s. inga besparingar, utan bara pengar som ska ut i framtiden om vi fortsätter med anskaffningen av HKP 14. Läge för att hålla inne med dessa pengar? Får vi ökad budget om några år för att ge tillbaka de pengar vi sparar i år?

Hmm.. Vi får se vad FM svarar på detta pusselarbete...

18 kommentarer:

 1. SD spelar med pengasäcken och försöker lura åt sig väljare. Dom vill satsa på Försvarsmakten och rusta upp det nedlagda invasionsförsvaret. Men som alla andra populistiska partier så har det ingen verklighetsförankring i statsfinanserna. Man får hoppas på att Regeringens inlägg i denna debatt inte bara är en valfloskel...

  SvaraRadera
 2. @ Chefsingenjören: Allt pekar på att Blackhawk, om det blir av, blir en permanent komplettering till hkp 14. Det är bara att läsa på Tolgfors blogg..

  "Till detta kommer att den nya inriktningen för försvaret med betoning av rörlighet ställer ökade krav på helikopterförmåga för att stödja insatser i landet och utanför landet. Helikopterförmågan har därför – också efter att helikopter 14 blivit operativ – varit långsiktigt underdimensionerad. Efterfrågan från det civila samhället på stöd från Försvarsmakten lär knappast heller minska."

  "Ett nytt system kan fylla glappet – men kommer framförallt att tillföra ny och varaktigt höjd helikopterförmåga för Sverige."

  SvaraRadera
 3. Ja, vem betalar. Det blir i alla fall inte skattebetalarna, åtminstone inte i första omgången. Försvarsbudgeten är ju ristad i sten för lång tid framöver. Det vore kanske på sin plats att försvarsministern förklarade vad det inte är vi skall ha eller inte skall göra.

  Att som Anonym 06.36 peka på SD är väl att skjuta fel pianist.

  Både att fylla hkp-glappet och förnyelsen av ub-vapnet är rätt i sak, men var skall vi ta´t, precis som CI frågar.

  Det finns ett antal olika konton att skära i. Personalkontot kan bidra genom att sparka många och anställa få. Övningskontot är ju alltid populärt i sådana här sammanhang. NBG 11? Lägga ner fler förband än från början tänkt var? Materielplanen kanske kan vara något att vara kreativ i.

  Måste vi verkligen ha så många bataljoner. Det kanske går bra med färre? Sälja några Visby-korvetter till någon händig gör-det-självare? Räcker det inte med en flygflottilj? Om man ändrar i uppgifterna, så kan man nog hitta bra besparingsobjekt där också.

  Vi får avvakta höstens val.

  SvaraRadera
 4. FMV har begärt motköp i upphandlingen av hjulgående stridsfordon, både i den första upphandlingen och i den nya upphandling som nu pågår.

  SvaraRadera
 5. Vad är det i materialbudgeten som tar så mycket plats att man inte kan få in två ubåtar utslaget på 10 år? Samma med helikoptrarna, slås det ut på fler år blir det mindre per år..

  SvaraRadera
 6. @Henrik: Utvecklingsprojekt brukar vara framtunga, d.v.s kräva stora investeringar i början långt innan leverans. Om staten ställer upp med förmånliga lån till försvarsindustrin så kan vi spara stora pengar.

  Ett FMS-case med USA för anskaffning av Blackhawk är likaså framtung. Det brukar innebära att man sätter in stora delar av köpesumman på ett amerikanskt konto där dom är låsta tills dess att leveranserna är färdiga. Köper vi bättre begagnat så kan vi dessutom få helikoptrarna snabbt, så alltså lär det knappast finnas möjlighet att slå ut kostnaden på flera år.

  Tänk på att det förutom materielanskaffningen kommer att kräva ekonomisk ram för infrastruktur, underhåll och utbildning.

  SvaraRadera
 7. @CI: Blir inte en del av dina gamla kompisar sura när du säger att man borde lägga ner flygskolan? Jag håller dock med om att det borde finnas bättre sätt att använda dessa pengar på. Jag håller också med om att man borde försöka stoppa HKP14-projektet. Varför är det alltid så svårt att lägga ner projekt? Man kanske inte ska "kasta goda pengar efter dåliga"...

  MFI

  SvaraRadera
 8. @MFI: Vissa blir säker en smula irriterade, men andra förstår hur det ser ut i FV idag. Vi kan inte ha två "skarpa" flottiljer och tre (fyra) utbildningsenheter kvar.

  Skarpa är F17 och F21.

  Utbildning är LSS i Malmen, LSS/STRILS i Uppsala, F7 och delvis FMTS.

  Våra flyglärare kan tjänstgöra internationellt i Finland, Kanada m.m. på samma sätt som t.ex. transportflyget gör idag på HAW i Papá.

  SvaraRadera
 9. Bröder,

  Vill ni hitta 2 miljarder så stoppa L10 stridsstödsfartyget.
  Detta är en typisk bra att ha grej men FM kan leva utan denna förmåga.

  Hälsar Vakthavande

  SvaraRadera
 10. Att slå på trumman och visa handlingskraft med stora mtrlköp och påstå att de löser problem/ger ökad effekt, är bedrägeri om man inte samtidigt samtidigt tar besluta om alla kostnader i utb, utbmtrl, drift/uh, Infra m m som blir en konsekvens av mtrl anskaffningen (oavsett motköp).

  Risken är att regeringen tänkt sig ett nollsummespel statsfinansiellt, dvs andra mtrlposter utgår. Hänsyn till övriga kostnadsökningar enligt ovan, har i princip vad jag vet aldrig tidigare tagits i någon större omfattning, så det skapar igen några små svarta hål.

  Skulle vilja se samma engagemang för MSA kontot "personlig utrustning/grupputrustning". Där finns det behov av stora inköp, och en löpande omsättning på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Men det är klart, dessa mtrlköp ger inte lika mycket reklam.....
  Många "billiga" prylar som pg.a. multiplikatoreffekten blir mycket pengar.

  Risken är väl istället att det är här en del av mtrlreduceringarna kommer att ske.

  Dock, främst skulle jag vilja se ett helhetsgrepp om vad FM skall lösa för uppgifter, och vilka olika förmågor detta kräver, samt till detta kopplat alla de olika behoven som det föranleder. Tyvärr tror jag inte att jag någonsin kommer att få uppleva detta, helhet är ju mycket svårt. Enklare att dela upp allt en en massa små bitar, helst fristående från varandra....

  Galärslaven

  SvaraRadera
 11. @Galärslaven: Jo, bristen på bl.a. ökenuniformer och kängor är pinsam.

  Tyvärr så är det symptomatiskt att man missar dessa smådetaljer och detta syns inte förrän den dag man ska använda utrustningen.

  Engelska soldater på Falklandsöarna hade skor designade för att se bra ut på parader, men som fungerade mindre bra i fält. En engelsk SAS officer fick se ett par svenska Lundhags kängor på ett svenskt befäl och genast köpte engelska försvaret upp halva Lundhags förråd. I t.ex. Vietnam fick piloter lämna in sina flygställ när dom lämnade operationsområdet...

  SvaraRadera
 12. Jag är lite nyfiken på de krav som försvaret ställer på sina helikoptrar. Det UH-60 har på NH-90 är ju att den finns tillgänglig relativt snabbt (en inte helt oviktig egenskap...) men under NSHP projektets början var väl den inte ens med då den ansågs för liten eller för gammal?

  Finns ingen av de andra NSHP helikoptrarna tillgänglig snabbt eller anses de för dyra och/eller är kravbilden från den tiden överspelad? Jag föreställer mig, utan att veta naturligtvis, att om man slopar NH-90 och skaffar UH-60 att man ändå skulle vilja ha några med lite större kapacitet (uthållighet, räckvidd, bärförmåga..) också, t.ex. AW-101 eller CH-47, men det beror ju som sagt helt på kraven vad man har tänkt göra med sina helikoptrar.

  /TheStoff

  SvaraRadera
 13. @TheStoff: UH-60 var faktiskt med i början på tankarna om ny helikopter, men då kom direktiven om ett samnordiskt projekt från de politiska hållen.

  Sedan vilken spårbarhet alla kraven har till en viss operativ förmåga, det vete sjutton. Skulle du ställa alla inblandade mot en vägg så skulle du någ få olika svar.

  SvaraRadera
 14. Aha, ja det där med politiska direktiv är ju spännande.
  Enligt pratet jag hört angående helikoptrar och NSHP så var just helikoptrar det som rekommenderades att inte göra tillsammans eftersom ländernas krav var ganska olika, varpå politikerna genast pekade med hela handen och bestämde att helikoptrar ska ni köpa gemensamt.
  Det gick väl sådär också med tanke på att danskarna gick en annan väg och Sverige envisades med lite egna trix och fix-lösningar.

  Var inte Blackhawken en utmanare om det som skulle bli Hkp10? Borde man inte funderat på fler Pumor om man ville ha fler helikoptrar snarare än Blackhawks? Å andra sidan kanske den är/var jäkligt dyr.

  /TheStoff

  SvaraRadera
 15. Det verkar bli en långsiktig "gapfiller".
  Kostnad 4,7 miljarder.
  Sedan tillkommer nog lite "detaljkostnader" som, underhåll,utbildning,logistik,hangarer,
  sambandsutr,beväpning m.m. Dessutom ska de väl "försvenskas" av FMV och det vet vi ju hur det brukar sluta.
  Här är texten ur vårproppen;

  "Därtill bedömer regeringen att behovet av medeltunga helikoptrar är större än den hittills planerade nivån, på kort såväl som på lång sikt. Mot denna bakgrund föreslår regeringen i propositionen Vårtilläggs-budget för 2010 (prop. 2009/10:99) att riksdagen bemyndigar regeringen att anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem. Riksdagens be-myndigande är en förutsättning för att reger-ingen, efter det att Militärhelikopterutredningen (Fö 2008:07) har lämnat sitt slutbetänkande i juni i år, ska kunna fatta beslut om anskaffning under innevarande år.
  För att finansiera ett framtida beslut om anskaffning av ett nytt helikoptersystem samt drift, utbildning m.m., med en rimlig säkerhets-marginal, bedömer regeringen att ett utrymme uppgående till ca 4,7 miljarder kronor skulle behöva frigöras inom Försvarsmaktens nu-varande investeringsplan. Regeringen bedömer i nuläget att dessa medel kan frigöras bl.a. genom avveckling av äldre helikoptersystem, avbrytande av vissa modifieringar av helikopter 15, sänkta ambitioner för ännu inte beställda strids-stödfartyg, reducerad ambition i utveckling och anskaffning av nya ledningssystem och vissa skyddssystem samt genom att inte vidare-utveckla robotsystem 55C.
  Till detta kommer ett behov av att delvis senarelägga vissa materielprojekt. Bland annat kan ett mindre antal av de splitterskyddade hjulfordon och bandvagnar som enligt tidigare planering beräknades tas i operativt bruk senast 2014, senareläggas. Vidare bedömer regeringen att det är möjligt att senarelägga den planerade modifieringen av två korvetter av Göteborgs-klass. Regeringen avser att begära in ytterligare underlag från Försvarsmakten avseende avvecklingar, reduceringar och senareläggningar av materielprojekt.
  Konsekvenserna av de ovan redovisade senare-läggningarna för omställningen till ett tillgängligt och användbart insatsförsvar bedöms uppvägas väl av den ökade förmåga och användbarhet som ett nytt medeltungt helikoptersystem skulle medföra. Senareläggningarna bedöms inte heller leda till några försämringar i materielförsörj-ningen av de svenska förband som deltar i insatser internationellt."
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 16. Finns det någon HKP-13? Det är väl det logiska för Blackhawk? Hur fungerar våra moderna helikoptrar när det vräker ned vulkan-aska?

  -- MFI

  SvaraRadera
 17. Bör ej flygas om de ej måste, nej 13 har aldrig andvänds av oss, och hp namnet ser ut att bli Hkp 12

  jayhawk kollar man visst på enl vissa källor.

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 18. Vårbudgetpropositionen ger utrymme för anskaffning av nya helikoptrar. Ska bli intressant att se hur fort det kan gå...

  SvaraRadera