onsdag 17 mars 2010

VU10

Dags att ge sig på årets verksamhet. Jag har tidigare i ett par inlägg gått igenom FMUP. Nu är det därför dags att titta lite noggrannare på VU10 - Verksamhetsuppdrag för 2010. Det mesta är givetvis hemligt, men uppslag 4.0 - Plan för omstrukturering är faktiskt öppen. Vilken tur, för det är faktiskt omstruktureringen mot det nya försvaret som är det intressantaste under 2010, med allt vad vad det innebär med nytt personalförsörjningssystem m.m.

En av de stora sakerna som händer i närtid är införandet av PRIO, men en djupare analys av den godbiten sparar jag till ett senare separat inlägg. PRIO är helt klart värd just detta!

Men en sak kan jag faktiskt inte vänta med och det är att PRIO styr förändringarna i organisationen och inte tvärtom! Man vill ha en enhetlig organisationsstruktur. Snacka om hönan eller ägget. Vi skaffar PRIO för att effektivisera Försvarsmakten och får som resultat omorganisera Försvarsmakten för att passa PRIO. Vi får helt enkelt hoppas på att den som programmerade PRIO med indata gjorde rätt...

Införandet av PRIO har ställt krav på en mer enhetlig organisationsstruktur, i och med prin-cipbeslutet 2003, att införskaffa en kommersiell programvara för VHL-systemet. Sammanta-get bedöms effekten av föreslagna åtgärder ge en försvarsmakt som är mer fokuserad mot insatsförbanden.

Parallellt med omstruktureringsarbetet under 2009 har även ett omfattande arbete pågått med förberedelser av PRIO införande 2. Inför denna driftstart gjordes en ytterligare kvalitets-granskning av indaterad organisation, för att rätta upp felaktigheter och säkerställa flöden och funktionalitet i systemet. Denna kvalitetsgranskning genomfördes i första hand för att säkerställa funktionaliteten vid driftstart. Vid bedömning av vilka förändringar som skulle genomföras före driftstart, fastställde C PROD följande kriterier för beslut om vilka åtgärder som skulle vidtagas.


1 - Förändringar som är en förutsättning för driftstart av PRIO införande 2
2 - Förändringar som är en direkt följd av fattade organisations- och omstruktureringsbeslut
3 - Förändringar som krävs för att justera avvikelser från beslutade organisationsprinciper
4 - Förändringar som ger en mer rationell produktion.

Efter C PROD prioritering har arbetet fokuserats på att säkerställa indatering av kriterierna 1 och 2, medan kriterierna 3 och 4 indaterats, i mån av tid.


Nu är PRIO den närmaste tiden fryst för mjukvaruförändringar, vilket innebär att organisationsförändringar inte längre kan genomföras. Bra eller dåligt?

De organisatoriska justeringar som kommer att vara vidtagna före driftstart har hanterats inom ramen för PRIO införande 2 Block 1 (kvalitetssäkring av masterdata organisation). Förutsättningarna för att innan driftstart få in ytterligare förändringar är ytterst begränsade. Det innebär att ny insatsorganisation samt övriga förändringar som kan ge en mer rationell och kostnadseffektiv organisation, kan indateras tidigast under 3. kv 2010. Härigenom påverkas även förutsättningarna för att ta hem de besparingar som grundas på organisatoriska förändringar.

Det uppdateringsarbete som genomförts under hösten 2009, inför driftstart i april 2010, har genomförts i en organisationsstruktur som ännu inte är belastad med ekonomiskt utfall (FMLOG undantaget). Det har underlättat indateringen högst väsentligt. Under hösten 2010 kommer en omfattande förändring av indaterad organisation behöva genomföras, i ett system där ekonomiskt utfall har belastat olika förbandselement


Någon mer än mig som börjar tänka "Svarta hål" i slutet av 2010? Det vore just fint att gå in i sluttampen med uppsättningen av NBG11 och så tar verksamhetsbudgeten slut.

Under 2009 så startades ett antal omstruktureringsarbeten.

Arbetsgruppen identifierade tre huvudsakliga omstruktureringsområden och föreslog att fort-satt riskbedömning skulle genomföras med en tydlig koppling till ansvar för (och sakkompe-tens inom) respektive område. Omstrukturering inom ledningsområdet (GLC/NOC) – C PROD LED, omstrukturering inom flygbasbataljonområdet (flytt av bataljoner) – C PROD FLYG och omstrukturering av ingenjörbataljoner (flytt av ingkompanier) - C PROD ARMÉ.

Efter massiv kritik från bl.a ledarsidan på SvD och bloggare som Wiseman och Allan Widman så lovade ÖB att detta omstruktureringsarbete skulle läggas på is. Men kritikerna är dock sen smula misstänksamma då rykten hela tiden dyker upp om att arbetet fortsätter med GLC/NOC. Läser man i VU10 så fortsätter pansarkryssaren GLC/NOC sin väg framåt.

Den nu tillsatta centrala arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete tills vidare bl.a. mot de ovan beskrivna behoven.
...
Den fortsatta utvecklingen av dessa förmågor kan ske först efter regeringsbeslut. Försvarsmakten avser att under 1.a kvartalet 2010 hemställa om regeringsbeslut i denna fråga.
...
FM har beslutat att senarelägga avveckling av StriC Syd verksamhet i Hästveda till 2014 och anläggningen till 2014. Därmed omlokaliseras även övriga verksamheterna (bl.a. FMTM och FMLOG) i anläggningen till nya platser. Beredning av ärendet fortsätter. Detaljer kring detta regleras i VU 2011 och separata beslut.


Just det! En stor förändring har faktiskt skett. Det heter inte längre GLC/NOC utan GLI/NOC...

Införandet av den nya insatsorganisationen kommer att under 2010 gestaltas av ett gigantiskt hela havet stormar i kombination med ett 15-spel med tyvärr bara 14 rutor.

Vid bemanning skall en vidare syn på kompetenskraven än som tillämpats tidigare utnyttjas. Genom att utnyttja definitionen för ”tillräckliga kvalifikationer”, skall en ökad andel av per-sonalen placeras i insatsförbanden, vissa kommer att överföras till andra förband och vakan-serna inom IO reduceras. Initialt sker överföring mellan förband inom samma garnisonsort, men på sikt kan även överföring mellan orter ske, för att svara mot FM behov.
...
Trots att organisationen i PRIO är uppbyggd av underlag som kommer från respektive förband och att FM samlade organisation sedan är samverkad och fastställd, så har det i turordnings- och LAS arbetet framförts en viss osäkerhet över ”vilken organisation som gäller” och vilka befattningar som var tillgängliga för att bemanna.


Införandet av IO 11 (Insats Organisation 2011) som är ett steg mot Målbild 2014 sker i nio steg:
1. VERIFIERA IO 11 OCH STEGEN MOT MÅLBILD IO 14
2. IDENTIFIERA DIFFERENS MELLAN INDATERAD ORGANISATION I PRIO OCH AVISERAD IO 11
3. KONTROLLERA OCH VID BEHOV REVIDERA PERSONALRAMAR MHT FMUP, FUNKTIONSUTREDNINGAR OCH FATTADE BESLUT
4. GENOMFÖR AVSTÄMNING/BALANSERING AV FM ORG 11, UTIFRÅN ANSATTA INSATS- OCH PRODBEFATTNINGAR
5. IDENTIFIERA TOTALA DIFFERENSEN MELLAN INDATERAD ORGANISATION I PRIO OCH FM ORG 11
6. GENOMFÖR DIALOG AVSEENDE FORMER OCH PRINCIPER FÖR BEMANNING SAMT HANTERING AV EVENTUELL ÖVERTALIGHET

Här finns det en hel del intressanta frågetecken.

- Hur skall begreppet ”bemanning av FM ORG 11 enligt LAS-principer” tolkas?
- Hur sker och samordnas genomförandet av turordningsarbete, lokal bemanning re-spektive central bemanning och LAS omplacering?
- Hur stora avvikelser i kompetens, i förhållande till befattningskrav, är acceptabla?
- Syn på praktisk tillämpning av övergång från dagens personalkategorier till morgon-dagens
- Syn på ”internationell arbetsskyldighet” och anställningsförhållanden


Som jag har pekat på tidigare i FMUP finns det för många officerare och för få specialister. Här krävs "omgalonering". Efter de senaste årens nedläggningar är många officerare "på drift" och tjänstgör på andra orter än deras grundbefattning. Detta kan ställa till en hel del intrssanta effekter när det kommer till LAS och turordningsbestämmelser.

Försvarsmakten utgör i detta sammanhang en enda myndighet och indelningen i förband, skolor, centra etc. saknar betydelse i detta sammanhang. Omplaceringsansvaret gäller följaktligen till lediga arbeten vid alla Försvarsmaktens verksamhetsställen.

Hmm. C Mål och skjutförrådet i Kvickjokk för min del alltså...

Vakanta befattningar som är godkända för bemanning framgår av HR Portalen. Dessa befattningar kommer att finnas på HR Portalen senast två veckor före LAS omplaceringsmöte 1.

Här gäller det för FM att se till att de Försvarsmaktsanställda som för tillfället tjänstgör utanför FM och därmed inte har tillgång till alla informationskanaler får åtminstone denna väsentliga information.

7. FASTSTÄLL FM ORG 11 SAMT HANDLINGSREGLER FÖR BEMANNING AV DENSAMMA

Inriktning är att FM ORG 11 kan fastställas v 023.

Nu är stolarna framställda. Snart börjar musiken spela.

8. INDATERA FÖRÄNDRINGAR I PRIO

Vi får hoppas på att PRIO inte längre är fryst i detta skede. Annars så blir det svårt att börja fylla stolarna.

9. BEMANNA FM ORG 11

Här börjar det bli intressant!

Därefter hanteras kvarvarande vakanser och oplacerad personal vid centrala beman-ningsmöten. Efter genomförd process skall all personal inom FM placerats på en fast befatt-ning, med rätt behörigheter och funktionalitet. För den personal som tilldelats befattning vid insatsförband, är befattningen detsamma som ”krigsplacering ”. Steg 9 skall vara avslutat lokalt senast v 043 och centralt senast v 048, varefter eventuella av-slutande arbetsrättsliga åtgärder kan vara vidtagna senast 2010-12-15.

Avslutningsvis lite blandade karameller från VU10.

Flygverkamheten vid Uppsala/Ärna har visserligen fått ett uppskov, men vad det uppskovet egentligen innebär vette sjutton.

Möjligheterna att lämna huvudmannaskapet för Uppsala/Ärna flygplats är under utredning. Detta tilläggsuppdrag upphäver HKV 2009-06-05 23 250.55706 Tilläggsuppd Uppsl 4.0 Omstr vad avser uppsägning av personal vid Ärna flygplats.

Vem vill i dagsläget driva en flygplats? Luftfartsverket säljer ut sina egna.

FLSC överflyttas till Försvarsmakten och organiseras som del av LSS. Tidpunkt samordnas med FM omstrukturering hösten 2010.

Tja, organisatoriskt kan FLSC tillhöra vem som helst, men det är inte billigt att flytta en simuleringsanläggning av dena storlek. Alltså den fysiska baseringen blir nog kvar, men en och annan chef får pendla mellan Kista och Uppsala.

Sedan 2006 har en utredning om Försvarsmaktens skolstruktur genomförts. I och med den nu pågående omstruktureringen i Försvarsmakten har C PROD beslutat att avvakta och istället omfattas skolsystemet av nu pågående omstrukturering. Den målbild som skolsystemet utvecklas mot är bildandet av Försvarsmaktens utbildningscentrum (FMUC), markstridscentrum, sjöstridscentrum, luftstridscentrum, ledningscentrum och underrättelsecentrum.

Samordning är bra, men när vi går mot singularis i alla typer av förband så blir i varje jag en smula misstänksam. Kommer dom fysiskt att samlokaliseras, eller är det bara ett spel för galleriet med en massa spridda småenheter som med chefen någon annanstans i praktiken får ännu svårare att samordna sin verksamhet?

FMLOG omstruktureras för gud vet vilken gång. Om det är till det bättre eller inte det har jag mycket svårt att avgöra. Någon som är insatt i detta ämne?

Reseadministration och löneadministration är under ombyggnad. Införandet av PRIO innebar att folk blev utan löner. Med tanke på hur detta har "rationaliserats" tidigare så är resultatet att användarna=soldaterna ska hantera systemen själva. Mer Windows 7, mindre AK5 med andra ord.

OPS, d.v.s. att driva militär verksamhet i civil regi studeras för teknisk tjänst på markarenan och flygverkstäderna.

Sammanfattning:
Det kommer att bli en hel del turbulens under året med omstruktureringar, nedläggningar, omflyttningar samt byte mellan kategorier. Själv så siktar jag in mig mot utlandstjänst för att komma tillbaka när dammet lagt sig.

Det är synd att detta kommer samtidigt som vi ska sätta upp NBG11. Risken är att för många medarbetare i FM kommer huvuddelen av det mentala fokuset under året ligga på att säkerställa sin tjänst snarare än att träna för insatser. Detta kan innebära att när förbandet sitter i insats så är inte alla riktigt fulltränade. Det kan också leda till sena avhopp som innebär att förbandet får vakanser på nyckelpositioner.

Jag vill inte skrika vargen kommer, ännu. Men jag drar ändå lite paralleller till kaoset kring nedläggningen av F15 1996 som resulterade i två stycken haverier med dödlig utgång. Kanske kopplade till nedläggningsbeslutet, kanske inte, men en officer som tänker på annat än sin tjänst ligger farligt till. Vårt arbete är farligt nog utan att få extra mentala bördor. Något för nästa nummer av FlygDAgs?

Hmm. Inte undra på att min personalhandläggare på HRC är svår att få tag på för tillfället. Bra att VU10 också innehåller ett kapitel om arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen kap 3 § 2a, AFS 2001:1 med ändring 2003:4, regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbete. När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risk för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Arbetsmiljöverkets broschyr lär nog bli en storsäljare på förbanden fram emot november.

14 kommentarer:

 1. Vi här på teatern kallar det här årets enaktare för "Markkarusell i Grönköping".

  Det finns väldigt fina fiskevatten i området runt Kvickjokk så glöm inte flugspöt och djungeloljan.
  Lycka till, blivande fanjukaren!
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 2. @Teaterdirektören: Skjutmålet i Kvickjokk kommer att bli en polulär arbetsplats. Jag har ett förslag till FML för att få lite mer genomströmning av personal.

  http://www.life.com/image/75864347

  Världens största krigsmakt kan väl inte ha fel?

  SvaraRadera
 3. Att bli fanjunkare är inte så dumt. Bara namnet ger i mina öron associeringar till ord som erfarenhet och kompetens. Tyvärr så har överstelöjtnant tappat lite av den kopplingen...

  SvaraRadera
 4. Prio bygger på kommersiell hyllvara (SAP). Om inte FM fattat att en sådan produkt till sin natur inte är anpassad till verksamheten utan tvärt om är det dags att vakna upp! Det blir helt enkelt en defacto-standard som måste följas av alla som köper besten.

  Fr FM egen hemsida "Systemet Prio bygger på mjukvaruleverantören SAP:s standardsystem som är marknadsledande inom affärssystem. SAP-systemet används av mer än hälften av världens 500 största företag, och utnyttjas dessutom av flera försvarsmakter i Europa och övriga världen, exempelvis Danmark, Norge, Finland, Tyskland, USA, Kanada och Nya Zeeland."

  SvaraRadera
 5. En kommentar till en detalj i det Du skriver ovan: "...organisatoriskt kan FLSC tillhöra vem som helst... Alltså den fysiska baseringen blir nog kvar, men en och annan chef får pendla mellan Kista och Uppsala."
  I FM i allmänhet och flygvapnet i synnerhet är vi specialister på att sprida ut våra förband på en massa geografiskt vitt skilda ställen: F 7 finns såväl i Såtenäs som, Bromma, Luleå, Malmen..., Hkpflj finns på Såtenäs, Luleå, Malmen, Ronneby... LSS finns i Uppsala, Såtenäs, Malmen, Bålsta, Luleå, Hästveda... och snart även i Kista.
  Den här utspridda förbandsverksamheten är ju "lätt att leda eftersom vi är moderna och har tillgång till moderna system för detta". Jag är skeptisk (kolla dessutom på några av de senaste haveriutredningarna så förstår Du vad jag menar).
  Man kan ju fråga sig varför man inte i stället har ett förband på Malmen, ett i Såtenäs, ett i Luleå etc. Vilket ledarskap är lättast: det som omfattar liknande verksamheter på olika platser eller det som omfattar olika verksamhet på samma plats? Valet är inte helt enkelt men eftersom kommunikation mellan människor är en av grundpelarna i ledarskap tror jag att det är lättast (minst svårt) att vara chef över verksamheten om den bedrivs på ett ställe (vi pratar här i princip om grundorganisation och utbildningsförband, insatsverksamhet blir med naturlighet en litet annan fråga).
  Dessutom kan man ju retoriskt fundera över vilka likheter i verksamhet som statuerar att Flygbefälsskolan, Strilbataljonen och Taktisk utveckling av JAS39 tillhör samma förband (gissa vilket).
  Avslutningsvis tycker jag också att man kan koppla frågan till några kommentarer som gjordes på denna blogg häromdagen, nämligen var man har sin identitet och lojalitet (förbandet, vapenslaget, försvarsgrenen etc). Det paradoxala är att när vi nu krossat försvarsgrenarna för att man skall identifiera sig som "försvarsmaktsofficer" i stället för "flygvapenofficer" så har vi samtidigt krossat förbanden fast "åt andra hållet". Fråga en tekniker på Bromma om han känner att han tillhör F 7, eller fråga en FSL i Hästveda om hon känner att hon tillhör LSS... Här tror jag tillhörigheten och identiteten i stället ligger på "lägsta" nivån.
  Förslag? Återupprätta försvarsgrenarna och låt (utbildnings-)förbanden vara geografiskt sammanhållna.
  (Ja, och då fick väl FLSC bli ett eget "förband" då, men i dessa PRIO-tider finns det väl ingen naturlag som säger hur stora förbanden måste vara?)

  SvaraRadera
 6. @Bengtsson: Håller helt med... Vill man ha chefer för de "nya" förbanden kan en och annan chef på HKV utlokaliseras.

  SvaraRadera
 7. Läste någonstans men hoppas jag såg fel. Är det så att PRIO styr vilken organisation vi ska?

  ../Owe

  SvaraRadera
 8. @Owe: I teorin ja. Det är den organisation som vi fyllt i PRIO som vi ska fylla. Sedan hur flexibiliteten blir var en av frågorna som skulle besvaras enligt VU10.

  SvaraRadera
 9. FMLOG; behövs det? Kan man inte lägga ned det, istället för att lägga ner fler förband?

  -- MFI

  SvaraRadera
 10. FMLOG är ju en utveckling av de gamla försörjningsregementena. Vi kanske skulle sluta ställa krav på de årliga besparingar som FMLOG krävs på?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. Visst kan man lägga ner förbandet FMLOG. Men man kan inte lägga ner de uppgifter som FMLOG löser ut.

  Så frågan blir då, om man lägger ner förbandet FMLOG vem ska då lösa ut de uppgifterna?

  SvaraRadera
 12. FMLOG har 3500 civilanställda. Lika många som t ex Saab Automobil. Vad håller alla dessa människor på med? FMLOG alltså, inte Saab...

  Om alla övriga förband läggs ned, vad ska FMLOG hålla på med då?

  -- MFI

  SvaraRadera
 13. Vad FMLOG gör?

  Ganska mycket, faktiskt. En hel mängd stödfunktioner som krävs för att resten av FM ska fungera.

  Men visst, lägger man ner resten av FM så kan man lägga ner FMLOG också. Men innan så är fallet, så behöver de uppgifter som FMLOG fullgör lösas av någon.

  SvaraRadera
 14. Angående kommentaren ifrån MFI.
  Javisst, om FM läggs ner så försvinner givetvis FMLOG som ju är en del av FM. För varje förbandsnedläggning som sker måste FMLOG omedelbart anpassa sig och reducera sin del som arbetat mot det förbandet. Dessutom ligger i FMLOG,s uppgift att minska sin personalstyrka ännu mer genom att genomföra rena outsourcingprogram ,OPS lösningar eller effektiviseringar av sin supportverksamhet.
  Väl färdiga skulle jag tro att man kommer att ha approx 1000-1500 man kvar.

  SvaraRadera