torsdag 11 mars 2010

FMUP 2011 del 4

Dags för sista avsnittet i genomgången av FMUP. I förra inlägget fokuserade jag på Flygvapnets insatsförmågor och utvecklingen av dessa under 2011-2020. Det kanske mest aktuella under våren är dock det nya personalförsörjningssystemet och därför så har jag sparat denna godbit till sist.

För att möta kraven på en ökad tillgänglighet, användbarhet och flexibilitet för insatser i Sverige, i och bortom närområdet samt globalt krävs ett reformerat personalförsörjningssystem som över tiden säkerställer balans mellan personalbehov och personaltillgång. Försvarsmaktens nuvarande personaltillgång är ett resultat av ett personalförsörjningssystem som huvudsakligen utformats i en tid med andra säkerhetspolitiska förutsättningar än dagens.

Grunden för personalförsörjningen av militär personal bygger på en frivillig militär grundutbildning, varifrån rekrytering till alla personalkategorier sker.
...
En framgångsfaktor för att beräknade personalbehov och -flöden samt proportioner mellan olika personalkategorier ska kunna realiseras är att Försvarsmakten agerar och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare såväl internt som externt.
...
Inflödet till den frivilliga grundläggande utbildningen behöver uppgå till cirka 4 000 individer. Denna volym möjliggör en långsiktig personalförsörjning som har förutsättningatt lösa de uppgifter som ställs på Försvarsmakten. För att kunna rekrytera ca 4 000 individer krävs att ett betydligt större antal attraheras.


Redan här kommer det att uppstå prolem. Många av dagens officerare var inte försökande när dom gjorde lumpen. Dom trivdes helt enkelt med tillvaron i försvaret under sin värnplikt och valde sedan att söka vidare. Nu kommer vi inte längre att få dessa personer som från början egentligen inte vet vad FM går ut på och som efter avslutad värnplikt tar sitt beslut. De nya aspiranterna måste alla ta sitt beslut innan dom påbörjar sin grundutbildning. Detta ställer betydligt högre krav på exponering av FM för allmänheten. Men som jag har skrivit tidigare så är det inte reklam som är det väsentliga för rekrytering, utan att FM får positiv exponering i media för det vi gör. Neddragningar i ekonomi leder absolut inte till denna positiva press!

Det utvecklade personalförsörjningssystemet bygger på en analys med många antaganden som i huvudsak är skapade genom att inhämta erfarenheter från andra västeuropeiska länder vilka genomfört motsvarande reformer. Om dessa erfarenheter ej visar sig tillämpbara på svenska förhållanden kan det innebära att systemet blir mer kostsamt eller levererar mindre effekt än förväntat. De känsligaste områden för dessa antaganden är:
− Att Försvarsmakten kan rekrytera, anställa, kontraktera eller skriva avtal med och behålla tillräcklig mängd av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS).
− Att Försvarsmakten kan anställa respektive kontraktera GSS tillräckligt länge (fyra år eller mer).
− Det förändrade personalförsörjningssystemets påverkan på lönebildningen.
− Att kontrakterade GSS och reservofficerare är villiga till tjänstgöring i den omfattning Försvarsmakten erfordrar.
− Utveckling av kostnadsbilden för kontrakterade GSS och reservofficerare.
− Att övergången till ett tvåbefälssystem, där specialistofficerarna utgör ryggraden i yrkesofficerskollektivet, kan fullföljas genom en kontinuerlig nyrekrytering.


Många faktorer som kan sänka det nya systemet med andra ord. Jag tycker att införandet av specialistofficerarna är en utmärkt lösning på problemet med duktiga löjtnanter som lönemässigt ses som misslyckade generalsaspiranter. Individuallöner vågar man inte tillämpa sig av på förband. En kapten ska i princip fortfarande tjäna mer än en löjtnant. Tyvärr så tror jag att FM får svårt att behandla dessa på ett bra sätt avseende löner, utbildning och meritvärden av tjänsten.

Att ha kontraktsanställda soldater i stället för att kontinuerligt grundutbilda och repetitionsutbilda värnpliktiga för insatser lär inte bli billigare. De orealistiskt låga löner (17.000/mån) som FM tror att man kan betala en GSS för att vara anställd sex till åtta år med obligatorisk tjänstgöring vart annat till vart tredje år i t.ex. Afghanistan tror jag vi inte kommer att kunna hålla kvar vid. Vi har helt enkelt för bra konkurrens från den civila marknaden. Vi saknar dessutom den underklass som finns i bla. England och USA och som ser betald utbildning inom försvaret som en möjlig karriär i livet. Svensk skola är gratis och antagligen bättre merit om du vill ha ett civilt jobb.

Stående förband har en hög tillgänglighet och är avsedda för insatser på samtliga konfliktnivåer och även tillsammans med förband från andra länder. Utöver insatsverksamheten upprätthåller de stående förbanden en hög beredskap, vidmakthåller kompetens och genomför bevakning och eskort, förbandsövningsövningar samt utbildning. Hög tillgänglighet och varierande insatsmiljö ställer krav på välutbildade och erfarna officerare, specialistofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän. Det kräver att huvuddelen av personalen är anställda och kontinuerligt tjänstgörande.

Är detta något nytt? Detta är precis vad FV och M alltid har haft. Det som inte har funnits i fredstid är basbataljonerna, men med tanke på att det svenska krigsbassystemet numera är i stort sett nedlagt så skiljer dagens insatsförband för FV och M inte något från den fredstida organisationen under Kalla Kriget. Visst uppgifterna och materielen har ändrats, men tillgängligheten och utbildningsnivån är densamma eller t.o.m. lägre nu än förr.

Kontraktsförband säkerställer Försvarsmaktens uthållighet i insatser och handlingsfrihet. Planerat nyttjande av kontraktsförband för internationella långvariga insatser (s.k. rotationsmissioner) är en förutsättning för att nå regeringens ambition om att hålla 2 000 personer insatta över tiden. Kontraktsförband är fullt användbara och tillgängliga men har en efter aktuella behov anpassad tillgänglighet med ett behov av längre förberedelsetid, framför allt inför internationella insatser, jämfört med stående förband. Personalen vid kontraktsförband kan även nyttjas för att, som individer, stödja ett stående förband. Även kontraktsförbanden har kontinuerligt tjänstgörande personal men en betydande del av personalen är tidvis tjänstgörande och verkar endast när övningar eller insatser genomförs.

Detta är egentligen heller inte nytt. Det påminner om dagens reservofficersystem samt de förband som utbildas för att står i beredskap. NBG08 är ett typexempel. Skillnaden är att dom står i beredskap betydligt längre tid. Detta är inte gratis. NBG11 planeras kosta 550 MSEK under beredskapen 2011. Vad sedan en insats kostar är oklart. Ska vi kontinuerligt ha denna beredskap kommer bara beredskapskostnaderna ligga på ca 1 miljard per år. Regeringen tittar dessutom över behovet av lagar för att motivera civila bolag att anställa soldater som tidvis inte kommer att kunna vara på jobbet. En slags "mammaersättning" till företagen med andra ord. Detta system liknar USA:s "reserve units". I USA har man börjat förbereda sig på att minskningen av insatserna i Afghanistan/Irak kommer att minska motivationen hos soldater i dessa enheter.

Utvecklingen utgår från principen att förband i hemvärn med nationella skyddsstyrkor endast löser nationella uppgifter. När stående förband är insatta kan hemvärn med nationella skyddsstyrkor stödja genom att lösa uppgifter som stående förband har nationellt. Hemvärn med nationella skyddsstyrkor har en god förmåga att stödja samhällets krishantering såväl i fred som vid kris och krig. Personalen kan som individer rekryteras till stående- eller kontraktsförband vid internationella operationer.

Hv kommer att få en betydligt ökad roll i Sverige. Då den övriga Försvarsmakten (oavsett vad de politiska vindarna säger just nu) fokuserar på internationella insatser så är det Hv som kommer att stå för kontinuiteten i Sverige. Den enda egentliga anledningen till att det inte skulle bli så är att insatsförbanden aldrig blir ivägskickade på missioner och då har vi egentligen tappat behovet av det nya personalförsörjningssystemet. Alltså måste vi lyfta Hv status från att vara i allmänhetens ögon gamla gubbar med mauser eller krigstokiga ungdomar som inte nådde riktigt fram till att bli "riktiga" soldater så måste Hv få en status motsv USA:s national guards. Med de återupprättade regionala staberna så finns det en möjlighet att landstingen beslutar om civila insatser likt delstatsguvernörerna i USA där samarbetet sker mellan regional stab och landstingets insatsledning.

De stående förbanden kan ha en insatsfrekvens på 1:4 (6 mån internationell tjänst vart annat år) och kontraktsförbanden en insatsfrekvens på 1:7. Den individvisa personalomsättningen i kombination med att insatser normalt inte genomförs av hela förband innebär att insatsfrekvensen för individen blir lägre (bristkompetenser undantaget) än insatsfrekvensen för för-
band.


Märk den lilla noten. Till bristgrupper hör bl.a. sambandspersonal, minexperter, underrättelsepersonal m.m.

För att säkerställa personalens stridsvärde vid höga konfliktnivåer kan insatstiden behöva minskas till fyra månader.

Detta är mycket bra om vi lyckas med det. Utomlands skiljer det mycket på insatslängderna. Dock så är det kanske inte alltid insatslängderna som är grundproblemet, utan många återkommande insatser som leder till PTSD - Post Traumatic Stress Disorder.

Till del kan yrkesväxlingsprogram eller annan förberedelse för avveckling planeras till denna fas. Den större delen av avvecklingstiden behöver sannolikt genomföras efter tjänstgöringen vid förbandet men inom ramen för anställningstiden.

I t.ex. England så får soldater under de sista två åren civil utbildning för att återanpassas till det normala samhället. Detta är något som tillsammans med avgångsersättningar kostar försvaret stora pengar. Soldaterna är under denna tid inte tillgängliga för insats.

Det jag är rädd för är den dag insatserna slukar så stora pengar att träningen tvingas dras ned och insatsen i sig själv blir träning. Tendenser till detta finns både i USA och England.

Tvåbefälssystemet införs successivt efterhand som den militära personalen omsätts och innebär fyra karriärmöjligheter. Personalkategorierna yrkes- respektive reservofficer grundutbildas och kompetensutvecklas inom ramen för dessa karriärer. Rekryteringsbasen för grundläggande officersutbildning utgörs av de som genomgått grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning.

Den första karriärvägen är som kontinuerligt tjänstgörande officer (OFF/Y). Karriären inleds antingen med ett treårigt akademiskt kvalitetssäkrat officersprogram (OP) eller en anpassad officersutbildning (AOU) som utgår från en civil akademisk examen med en militär påbyggnad. Båda utbildningsvägarna leder till officersexamen. Rekrytering till denna karriärväg sker främst från gymnasieungdom eller universitetsstuderande. Rekrytering sker även från anställda och kontrakterade GSS.

Problemet med "akademiseringen" av officersyrket är att man tittar för mycket på de amerikanska spetsskolorna som West Point och glömmer bort att detta är den blivande eliten. Alla svenska officerare kan inte genomgå en elitutbildning, det blir för kostsamt. Vi borde även titta på bredden. Risken är också stor att det blir för stor distans mellan officerare, specialister och GSS. I Vietnam slutade detta med att soldater i värsta fall försökte döda sina egna befäl (Fragging) som dom ansåg vara för teoretiska och därför inte hade insikt i en soldats liv. I det gamla värnpliktssystemet har alla från lägsta fänriken till högsta generalen varit soldat. Detta har varit den svenska modellen sedan karolinertiden med vissa undantag hos en del adel som kunde köpa sig till en position. Nu frångår vi detta och riskerar att få befäl som inte längre förstår sina soldaters vardag.

Den andra karriärvägen är som kontinuerligt tjänstgörande specialistofficer (SO/Y). Karriären inleds med en kvalificerad yrkesutbildning om 1-3 år, specialistofficersutbildning (SOU), eller en anpassad specialistofficersutbildning (ASOU). ASOU utgår från civil eller militär kompetens med en militär påbyggnad. Rekrytering till denna karriär sker normalt från redan anställda eller kontrakterade GSS. Detta kommer att vara en naturlig väg för många anställda GSS, efter genomförd tjänstgöringstid.

Gruppbefäl, soldater och sjömän i de stående eller i de kontrakterade förbanden personalförsörjs årligen genom den grundläggande militära utbildningen (GMU). Den grundläggande militära utbildningen föregås av ett urvals- och uttagningsförfarande där både läkarundersökning och antagningsprövning genomförs. Efter antagningsprövning erbjuds individen möjliga karriärvägar och efter en så kort väntetid som möjligt får individen erbjudande om specifik utbildningsplats och därefter genomförs GMU.

Jag skulle vilja att alla svenska ungdomar genomför GMU. Killar såväl som tjejer. Detta är bra av flera olika anledningar.
- Vi får en ökad exponering mot våra ungdomar och slipper slänga bort pengar på reklam för att lyckas med rekryteringen.
- Vi skapar en ökad förståelse hos allmänheten för det FM sysslar med och därmed en folkförankring.
- Vi får en allmänhet som har en grundläggande "civil överlevnadsutbildning". Dom kan första hjälpen. Dom kan laga mat på öppen eld. vad detta kan innebära i sparade pengar vid t.ex. an snöstorm eller annan naturkatastrof är svårt att mäta.
- Vi får dessutom betydligt lättare att återuppta värnpliktssystemet om vi upptäcker att det nya personalförsörjningssystemet inte fungerar.

Den grundläggande militära utbildningen följs därefter av en kompletterande militär utbildning (KMU). Även under denna tid antas att individen är förmånsreglerad och inte anställd vid Försvarsmakten. KMU är en kompletterande militärutbildning som syftar till att nå en ökad färdighet som soldat eller sjöman samt ge soldaten eller sjömannen en insikt och grundläggande förståelse för den arena eller det insatsförband inom vilken han eller hon senare kommer att specialisera sig. KMU genomförs stridskraftsvis under ca 2 månader. I slutet på den kompletterande militära utbildningen sker ytterligare ett urval som om individen anses lämplig för anställning resulterar i en anställning i Försvarsmakten. Individen blir placerad vid ett insatsförband och genomför där den inledande befattningsutbildningen, mot den planerade instegsbefattningen, i form av fastställda yrkes- och befattningskurser (YBK).

Som anställd GSS följer tjänstgöringsskyldighet för all den verksamhet myndigheten är ålagd att genomföra. Anställda GSS placeras i huvudsak på befattning vid ett stående förband. För att säkerställa kostnadseffektivitet, rationalitet och kvalitet krävs att tjänstgöringstiden inte blir för kort. Strävan är att tjänstgöringstiden blir ca åtta år, dock minst fyra år för att uppnå kostnadseffektivitet. För att uppnå en sådan tjänstgöringstid krävs utveckling av incitament som motiverar den enskilde.
...
Studier gjorda vid FOI visar på att brytpunkten för kostnadseffektivitet mellan anställningstid och årlig rekrytering/utbildning ligger runt anställningstider runt 4,5 år, förutsatt årliga avgångar på ca 10 %.


Det enda incitament som i längden fungerar är lön! I bl.a. England har stora avgångar i kombination med riskerna vid insatser lett till att lönerna skenat iväg för soldater och officerare. Hur enkelt ska det vara för en soldat att sluta? Ska han t.ex. kunna göra det mitt under en insats? Riskerar vi att få svenska desertörer? Kommer vi att få samma debatt som i USA avseende graviditeter där vissa generaler infört sex-förbud.

Exempel på karriärutveckling för en anställd soldat kan vara en skyttesoldat som efter utvecklingssamtal och karriärplanering senare genomgår yrkes- och befattningskurs mot stridsfordonsförare. Detta förstärks av att den enskilde redan första tjänstgöringsåret påbörjar Livs- och Karriärutvecklingsprogram (LoK).

Försvarsmakten kommer att verka för att dokumenterat visa det mervärde som åstadkommits under anställningen är civilt gångbart. Mervärdet är avgörande argument i det fall karriärväxling blir aktuellt. Ett högt mervärde borgar för att övriga arbetsmarknaden kommer att efterfråga sådan arbetskraft. En sådan efterfrågan främjar således även attraktionskraften för anställning som GSS.


Vilka "civila" bolag rekryterar personal med erfarenhet att köra stridsfordon? Är det de nya "främlingslegionerna" som börjar dyka upp i form av svenska bolag som sysslar med säkerhet och hyr ut personal till bl.a. Irak och Afghanistan. Det är inte en slump att dessa bolag byrjar värda morgonluft. Om några år kommer deras rekrytering att mångfördubblas.

Insatsorganisationen innehåller befattningar som kräver omfattande civil kompetens men endast ett minimum av specifik militär kompetens.

Den här tanken realiserar den syn som tyvärr finns hos många i FM avseende dagens specialister. En flygingenjör, en meteorolog eller flygläkare är inte längre officer. Detta trots att dom har genomgått exakt samma officersutbildningar som alla andra officerare.

I ett utvecklat personalförsörjningssystem kommer attraktions- och rekryteringskraften vara avgörande för möjligheten att personalförsörja Försvarsmakten. Rekrytering måste kunna ske samtidigt som personal avvecklas.
...
Anställningar av yrkesofficerare planeras mot en nivå av ca 550 st/år fördelat på 150 officerare och 400 specialistofficerare. Dessa volymer är anpassade mot att kunna personalförsörja en Försvarsmakt på ca 8 600 yrkesofficerare där insatsorganisationen är kravstyrande.
...
Karriärväxling är ett sätt för Försvarsmakten att under ordnade former avveckla överskottskompetenser i syfte att skapa utrymme för rekrytering. Karriärväxling är inte ett verktyg för att hantera en omstrukturering utan ett normalt förfaringssätt syftande till att balansera flödet och därmed tillgången


Flödet mellan de olika kategorierna kommer att vara intressant, se bild ovan. Vi har en inledande "puckel" att ta hand om och det är en omstuvning av officerare och specialister. Att återanvända GSS som specialister är mycket bra och ett sätt att få samhörighet mellan GSS och specialister.Förklaring till bilderna.
AGSS - Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän
KGSS - Kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän
HAGS - Hemvärnsavtal gruppbefäl och soldater
OFF - Officer
SO - Specialist
RO - Reservofficer

Som synes så är det en mycket snabb upprampning av antalet AGSS/KGSS som bygger på anställning av tidigare värnpliktiga. Tyvärr har FM inte riktigt kunnat hålla vad dom lovat t.ex. med anställning av soldater ur NBG08/FS17 efter tjänstgöring i Afghanistan. Anledningen är att man inte vågat starta anställningarna innan det nya lagrummet medger tillfälliga anställningar upp till åtta år.

Det stora problemet är dock antalet officerare. Under 2011 beräknas utflödet på officerare vara 2350 för att nå 6500 officerare. Sedan ska det fram till 2020 sänkas till 3900 st. Hur vi löser detta på bästa sätt för att inte bara bli kvar med en massa gamla gubbar är ett delikat problem att lösa.

Utflödet baseras på entledigande på egen begäran, karriärväxling, pensioner och konvertering till specialistofficerare.

Under 2011 ska därför ca 2000 officerare konverteras till specialister. Hur bra FM sköter detta kommer att visa hur man i framtiden ser på specialister avseende meritvärde, löner m.m.

Inflödet till SOU planeras öka under perioden varför kategorin är känslig för misslyckade rekryteringar till AGSS. För att nå delmålet avseende Försvarsmaktens behov av specialistofficerare krävs i nuvarande planering att fler än 2 000 officerare övergår till specialistofficerare. Denna ökade överföring kommer att medföra en brist på officerare. Detta är ur ett personalförsörjningsperspektiv att föredra framför brister inom specialistofficerskategorin.
...
Försvarsmakten har ännu inte fastlagt fördelningen av reservofficerare mellan specialistofficerare och officerare.
...
Då reservofficerssystemet inte haft något inflöde och ett begränsat utflöde de senaste åren har ålders- och kompetensstrukturen blivit mycket ogynnsam. Dessutom har tvåbefälssystemet ännu inte hanterats fullt ut.


Reservofficerssystemet har missutnyttjats oerhört de senaste åren. I stället för att inse att RO systemet trots allt är grunden för kontraktsförbanden så försöker man uppfinna något nytt.

Vad gör man för att underlätta ingången i det nya personalförsörjningssystemet? Jo bland annat så införs PRIO!? Detta system ska bland annat hålla reda på personalens kompetensprofiler samt följa upp löneutveckling. Med tabke på att dagens individuallöner är svåra att tillämpa i praktike så misstänker jag att ett automatiserat system som PRIO inte gör saken enklare. Hur tas meriter tillvara som inte finns dokumenterade i PRIO?

Anpassade regelverk, processer och arbetssätt inom förändringsområde HR, bl.a. med anledning av införandet av PRIO.

Sedan har tyvärr "reklammupparna" även fått säga sitt i FMUP.

Varumärkesbegreppet har med tiden fått en bredare betydelse och används idag i stor omfattning när en arbetsgivare vill profilera sig gentemot arbetsmarknaden. Attraktionsarbetet tar sin utgångspunkt i varumärket Försvarsmakten.
...
Det är därför eftersträvansvärt med en hög grad av löftesuppfyllnad, m a o att hålla det man lovar. Attraktionsarbetet berör alla i Försvarsmakten, de både påverkar och påverkas av det.
...
Fokus på varumärket som arbetsgivare även i nedgång.


Säg det här om löftesuppfyllnad till killarna och tjejerna i FS17...

Det som kommer att rekrytera medarbetare är hur väl vi sköter oss i våra insatser. Både utomlands och då med högsta fokus i Afghanistan samt hemma i Sverige vid t.ex. stöd till civila samhället. Tyvärr så tar vi risker med insatsen i Afghanistan. Denna insats, som kanske är den som mest motiverar det nya personalförsörjningssystemet exponerar FM också för ett potentiellt misslyckande som kan knäcka framtida rekrytering. För rekryteringens skull är det därför viktigt att välja ut ett antal insatser som är väl bevakade av media. En snabbare och mer fokuserad insats i t.ex. Haiti hade gett mer reklam än 100 guldägg. Snöskottningen gav i och för sig reklam, men den pekade knappast på några mer kvalificerade tjänster som FM kan erbjuda. Bra för FM som varumärke, mindre bra för FM som attraktiv arbetsplats.

Hmm. Jag undrar hur de svenska fackförbunden ställer sig till ändringar i något så fundemantalt som LAS. Att ändra möjligheten till tillfällig anställning från två till åtta år är ett stort ingrepp. Om nu FM får igenom detta, finns det då inte risk att andra företag börjar kräva liknande möjligheter? Officersförbundet ställer sig bakom FMUP. Både eventuella nedläggningar av verksamhetsställen och den s.k. "kilen" accepteras av OF.

Vad har då OF i övrigt att säga om det nya personalförsörjningssystemet och övergång från officer till specialist? Dom verkar ha lugnat sig betydligt jämfört med tidigare inlägg i debatten.

Tidigare var planen att IO14 skulle skapas och därefter successivt bemannas. Den inriktningen är nu släppt. IO14 är fortfarande slutmålet men vägen dit kommer att gå via mellanorganisationer, varav den första är FM Organisation 11 (Org 11).
FM är tydlig med att IO 14 så långt det är möjligt ska bemannas med dagens anställda. Även regeringen har framhållit att FM så långt som möjligt ska använda dagens anställda för bemanning.

Org 11 kommer att bestå av produktionsorganisation 11 och insatsorganisation 11. Org 11 ska utarbetas från vecka 07–20 i år för att sedan samverkas och fastställas vecka 23. Därefter ska organisationen matas in i Prio. Från vecka 35 är bemanningsarbetet tänkt att påbörjas.

I vilken grad Org 11 skiljer sig från dagens organisation är i nuläget inte känt.

Under våren 2012 är det FM:s plan att utarbeta den organisation som ska bli myndighetens organisation 2014.
...
Officersförbundet bedömer att FM har ändrat ton avseende avveckling av officerare. Då FM ser nedläggningar av förband som nödvändigt finns en insikt om att många officerare sannolikt inte kommer att flytta med om förband byter verksamhetsort. Därför har en viss rädsla för officersbrist inom kritiska sektorer kunnat skönjas.


En liten misstanke dyker upp i mitt huvud: Är det så att de tänkta förbandsnedläggningarna i mångt och mycket görs för att "motivera" personal att frivilligt sluta?

Det vi just nu inför i Sverige är i mångt och mycket en kopia av USA (fast givetvis på en betydligt mindre skala) med aktiva reguljära förband, "national reserve" och "national guard". Vi bör därför även titta på hur samhället ser ut i USA och jämföra med vårt eget i Sverige. Har vi samma patriotism? Har vi samma utbildningssystem? Har vi över huvud taget samma grundförutsättningar för rekrytering?Genomgången av FMUP 2011 är därmed klar. I morgon tänker jag titta på VU10.

20 kommentarer:

 1. Det blir dyrt att marknadsföra bort effekterna av FB04, NBG-förkortningen, FS17-sveket, hanteringen av YOP03-05 och de inställda kullarna.
  Det blir dyrt att marknadsföra bort den låga lönen.

  Jag tror att man måste börja med att göra FM trovärdig, först och främst för sin egen personal, därefter för omgivningen. Då blir det bra mycket lättare.

  SvaraRadera
 2. @Cynisk: Hanteringen av de stackars kadetterna hade jag så när glömt bort. Jag blir förbaskad igen bara jag tänker på det!

  SvaraRadera
 3. Vi lever än!
  Däremot är FM förtroendekapital minst sagt skralt... Risken är att det sinar totalt i närtid, vem vet vad personalkarusellen ställer till med?

  Förvånansvärt glad löjtnant, tillhörande YOP 03-05

  SvaraRadera
 4. Det viktigaste är nog att FM lyckas visa att man har högre ambitioner än att vara friluftsfrämjandets väpnade avdelning. Om ni inte har märkt det så tävlar alliansen och de rödgröna om vem som kan lägga ner mest, INGEN har förslag på att öka budget och förmågor. Anledningen till att detta är accepterat av allmänheten är att få ser ngt behov av en försvarsmakt öht. Alla diskussioner om att ta tillbaka värnplikten i ngn större skala är helt orealistiska.

  SvaraRadera
 5. Chefsingenjören -tack för en otrolig genomgång av FMUP i 4 akter mm:-)
  jag ser optimistiskt trots allt på ökade försvarsbudgetar. Men framförallt en bättre hushållning och prioritering av medel till styrketillväkt bla genom att stanna på nuvarande nivå på utlandsinsatserna , behålla nuvarande system med selektiv värnplikt, inte vara lead nation för NBG sa, att inbesparade medel ett år helt kan användas nästa budgetår tex överskottet 2009 2,5 miljarder borde kunna användas fullt ut 2010 och inte som nu 1,2 miljarder . De kommer att frigöra/skapa utrymme för att skapa fler förband till försvar av Sverige vilket MÅSTE VARA PRIO 1 .

  Alla gallup jag hittills sätt vill ha ett starkare svenskt försvar på hemmaplan och att de flesta vill ha den selektiva värnplikten kvar.
  Folkpartiet säger klart nu att de vill ha höjda försvarsanslag,staffan Danielsson C har indikerat detta också och Rolf K Nilsson M vill definitivt ha ökade försvarsanslag och det finns fler i försvarsutskottet som ännu ej har tagit bladet från mun-ni vet partipiskan.

  SvaraRadera
 6. @Jan-Olov: Tack. Det ska bli en mycket intressant vår. Vad händer t.ex. om regering och riksdag inte lyckas ändra lagrummet så att dom t.ex. kan tillåta tidsbegränsad anstäöllning i sex-åtta år, eller ge särskilt stöd till företag som anställer kontraktssoldater?

  Vad händer om rekryteringen inte fungerar? Teoretiskt sett kan alla innevaranda värnpliktiga åka hem den 1 Juli.

  SvaraRadera
 7. CI, en intressant och initierad genomgång!
  Det är en enorm omställning för stora delar av FM som beskrivs i FMUP. Som du mycket riktigt pekar ut så är det en mindre utmaning för flottan och stora delar av flygvapnet, men för personalen inom armén, logistik, ledning och amfibie är det ett omfattande systemskifte, från ett liv som instruktör med blå-gult band på armen till ett liv som befäl i ett krigsförband - på heltid i fred, kris och krig!

  Samtidigt har vi en yngre generation som växt upp med kontinuerliga insatser på mer eller mindre individbasis som har svårt att se det logiska med att skicka hem de färdigutbildade och samtränade soldaterna för att senare skrapa ihop diverse individer, under kort tid försöka samträna dessa, för att sedan lösa uppgifter i hög hotnivå inom t.ex. ISAF.

  Denna utmaning kan beskrivas i form av att överge löpande band produktion av förband som inte skall och kan användas till att arbeta i förband som finns och kontinuerligt används. Huruvida värnplikt kan vara instrumentet för att attrahera och skapa en redundans med militärt exponerade individer är en annan fråga och jag delar uppfattningen som många ger utryck för på denna och Wisemans blogg att det nog kan vara ett minst lika bra system som det av regeringen föreslagna och snart(!?) av riksdagen beslutade frivilliga systemet. Personligen har jag dock accepterat tanken med det helt frivilliga systemet, även om det blir svårt att backa om det visar sig för svagt.

  En i FMUP 2011 och i BU 11 definierad viktig förutsättning är att det initialt rekryteras "så många som möjligt" av redan utbildad personal, d.v.s. vpl utbildade och gärna med nationell och internationell erfarenhet från insatser. Där känns planen extremt skakig, bl.a. i och med de missar som gjordes i höstas med FS personalen. Oaktat den verkliga anledningen till att inte anställa dom som ville så uppfattades det av många som att man inte hade råd, några månader innan man återlämnade hundratals miljoner mer än vad man räknat med som anslagssparande. Den icke-attraktionskraft som det innebär ska inte underskattas! Under slutet av detta år och början på nästa ska sedan uppåt 3000 AGSS anställas - det blir en utmaning för produktionsstaben att hantera när man redan upplever sig ha för lite pengar...

  Lönerna är en annan intressant fråga som diskuteras. Jag kan dock konstatera att de flesta AGSS kommer att ha en ingångslön som är högre än min fru hade som undersköterska med 15 års erfarenhet. Hon jobbade i och för sig inte heltid men dock vart tredje helg och flera kvällar i veckan. Jag tror att vi ganska snabbt kommer att se ett lönespann mellan 17.000 upp till strax under 25.000 beroende på kompetens, erfarenhet och typ av befattning.

  Så, för att sammanfatta - inriktningen är given, cheferna vet om den, nu är det dags för dom och oss andra inom försvaret att genomföra det. Initiativ kommer att krävas av både de höga cheferna såväl som den enskilde för att systemet skall fungera - det är förhoppningsvis befäl som den nyss examinerade löjtnanten som kommer att avgöra om soldaterna trivs - lönen har ju inte varit drivkraften i det här yrket under lång tid!

  /J

  SvaraRadera
 8. @J: Jag ser med spänd förväntan fram emot rekryteringarna som kommer att ta fart så fort lagrumet finns på plats.

  Jag hoppas dock bara att Armén orkar med den belastning som insatserna kommer att innebära. Är rotation vart annat år ett realistiskt mål? Kommer det svenska samhället att kunna stötta familjer på rätt sätt? En del av de verktyg som finns utomlands kan inte införas i Sverige på grund av skatteregler. T.ex. hjälp med att skotta snö och skjutsa barnen till dagis när man är sjuk m.m.

  @Anonym 04.01: Som sagt tidigare. Jag älskar mitt jobb, men har en liten kluven inställning till min arbetsgivare. Jag tror det är just kamratskapen och utmaningarna i yrket som håller oss kvar. Även när man blivit en smula tunnhårig och cynisk som jag.... :-)

  SvaraRadera
 9. @Chefsingenjören: berättigade frågor kring lagar och rekryteringskraft.
  MEN min hela point är att vi skall INTE gå på det just nu beslutade personalförsörjningens alternativet.
  Det kommer sannolikt att rivas upp om det blir ett regimskifte och beslut kommer 2011.
  Skälet är många men främst att vi får för lite pang för pengarna men också att närområdesutvecklingen kräver EN HELT ANNAN volym på antal förband. Vi är INTE ett tätbefolkat Nederländrna utan ett lesbefolkat 450000 kvm km stort land vilket kräver ett folkförsvar och selektiv värnplikt och könsneutral mönstringsplikt.
  Norge ,Finland och Danmark behåller sitt värnpliktsförsvar och samtliga höjer sina försvarsutgifter liksom resten av länderna gör det förövrigt runt Östersjön-Ryssland mest som bekant.Sverige är kärringen mot strömmen!

  Vi måste skaffa många fler förband och det går att förena snabbhet,kompetens med ett mobiliserat värnpliktsförsvar. Däremot får vi inte göra om fadäserna att inte ha kompletta förband och undvika SÖB/KFÖ .Tvärtom krävs Årliga övningar.
  Sätter vi mobtider 24,48,72,96h på förbanden vilket vi ju hade en bit in på 90 talet så får vi ett snabbare försvar än det En dimensionella internationella försvar vi tyvärr fortfarande har i praktiken exkl HV/NS.
  Det måste till en attityd förändring i försvarsmakten och lite sund patriotism helt enkelt bry sig om Sverige,sin hembygd och nära och kära.Ingen annan lär göra detta:-)
  Väldigt bra dock och en schysst signalbild att den operativa planering återupptagits,KFÖ på HV/NS,uppbyggnad av en mobavdelning,årliga beredskapsövningar och en helt annan volym på fältövningar. Så ljuspunkter finns.

  SvaraRadera
 10. Hej, bra genomgång måste jag säga. Men till sak problemet som jag ser det inom armén är att det som finns nationellt är hv och från hkvs sida och så även utb förbanden så behandlas dessa fortfarande som något katten släpat in. Man påtalar nu senast ch K3 att hv/ns är för dåliga har för lite övningstid för att kunna utbildas till något användbart, samt att förmåga till strid ska övas när det behövs dvs vid risk för krig.

  Detta gör man trots att samtliga inom hv har en grundutbildning inom alla vapenslag med dessutom kvalificerade uppgifter.

  Så jag personligen kommer inte att hålla andan när det gäller att vänta in arméns förtroende för sitt eget utbildningssystem.

  SvaraRadera
 11. @CI 01.51: Möjlighet att anställa och kontraktera finns i praktiken redan, dock med stora begränsningar. För AGSS tror jag att FM med stöd av arbetsmarknadsverket får förhandla med facket för att få längre tidsbegränsade anställningar. Jag bedömer att det inte kommer vara ett stort problem med anställningstiden (upp till 8 år?), utmaningen blir att komma överens om villkoren. För KGSS är ju utmaningen lagstiftning med tjänsgöringsskyldighet för alla uppgifter i fred, krig och kris. Hur hanteras studieuppehåll och avbrutet studiestöd (CSN verkar ju inte vara superdynamiskt). Flera arbetsgivare har dessutom vid diverse dialog och seminarier klart deklarerat att uttaget i tid med någon veckas övning/år och insats (8-10 mån med missionsutbildning och viss ledighet) vart tredje år är alldeles för mycket. Å andra sidan är väl det jämförbart med föräldraledighet och annat men detta blir ju ytterligare en belastning för arbetsgivarna.
  Det vore fantastiskt om det fanns ett legitimt organisatoriskt stöd till de anhöriga på hemmaplan men jag tror inte det kommer att komma förrän det blir avgörande för att överhuvudtaget få in folk till tjänstgöring. Det ligger väl inte i det svenska samhällets natur att någon skulle ha det ”bättre” än någon annan. Man kommer att jämföra med ensamstående mödrar som drar runt en familj på en lön, och då har även jag förståelse för att det verkar kärvt. Jag har själv varit i situationen att det hade behövts hjälp från arbetsgivaren eller samhället när man är i väg under lång tid men tror ändå inte att det kommer att vinna gehör. Kamratstöd inom förbanden mellan anhöriga tror jag är det vi får försöka med i ett första steg, något jag tror att FM som arbetsgivare kan komma att försöka stödja.
  @jan-olov 01.57: Håller med dig fullt ut att hemvärnet är styvmoderligt behandlat men att det finns potential. Dock anser jag liksom C K3 (ref. anonym 02.22) att utbildningsnivån hos förbanden är kraftigt varierande i många fall mer åt det sämre hållet. Individerna är det dock inget fel på men hela systemet med utbildning och övning måste ses över. Hoppas innerligt att detta kommer på agendan, misstänker dock att det kommer att hamna i skymundan av personalförsörjningen till de stående och kontrakterade förbanden.
  Jag tror dock att du har helt fel om ett eventuellt regimskifte i höst. För det första skall de dra ner några miljarder med bibehållen infrastruktur och ett nytt fokus på industristöd. Läs och värdera Urban Ahlins och Anders Karlssons kommentarer. Vi kommer då att stå med en stor produktionsapparat och nästan bara kontrakterade soldater som inte kan lösa uppgifter till vardags. Vår förmåga till internationella insatser kommer att raseras samtidigt som det nationella försvaret inte kommer att kunna upprätthållas av den enkla anledningen att det inte kommer att gå att öva med förband utan personal. Vi kommer då att ytterligare befästa managementkulturen inom officerskåren (=jättedåligt).
  Att gå tillbaks till ett värnpliktssytem som den bärande idén för att skapa och upprätthålla en godtagbar operativ förmåga är nog helt dödfött. Det har inte fungerat sedan tidigt nittiotal och kommer inte att göra det nu heller. Skulle vi satsa fullt ut på det bedömer jag minst tio år för att återskapa viss förmåga inom förband på låg nivå (kompani – bataljon). Detta samtidigt som vi ingår i ett säkerhetspolitiskt program med framförallt EU men även Nato (artikel 4 omfattar även Sverige). Spontant verkar det som att den säkerhetspolitiska utvecklingen är en mer framkomlig väg för att säkerställa operativ förmåga i närområdet än att distansera sig genom att skapa förband som bara kan mobiliseras vid en krigssituation.
  /J

  SvaraRadera
 12. Det pågår en utredning som skall försöka bena ut förutsättningarna för personalförsöjningen. Den beräknas komma med ett förslag i slutet av året.
  Innan dess får väl FMUP och andra dokument betraktas som önsketänkande. Dessutom spretar ibland beskeden från FML åt olika håll.

  Det finns en del andra frågor som inte tas upp av FM, fack eller politiker.
  Vilken företagare skulle inte vilja ha peronal under utbildning på "vplförmåner"?
  Vilken företagare skulle inte vilja ha personal i gratis beredskap att kalla in vid behov?
  Vilken företagare skulle inte vilja att deras anställda skrev på ett utlandsobligatorium in blanco?
  m.m.m.m...
  Fm ger sig nu in på den "öppna" marknaden och blir ett företag som alla andra. Jag känner inte riktgt att vi är klara där.

  Hur långt ner skall vi ha arbetsgivaransvar, med allt vad det innerbär. KompC,PlutC ??
  Stöd och utbildning till dessa, vad avser juridik,admin och allt annat som medföljer?
  Vad händer om någon eller några av de grundförutsättningar FM sätter upp inte infrias?
  Hur ser plan B ut?
  Vad gäller attraktionskraft och trovärdighet finns det mycket att jobba på. Det seglar redan upp en diskussion om berdskapsersättningen till NBG11 som inte är till FM;s fördel!
  Då har vi inte ens berört den sociala och ekonomiska biten som i det här sammanhanget verkar vara minst sagt diffus.
  Det finns som sagt en massa frågor som just nu inte har något svar och tiden är väldigt knapp.

  Handen på hjärtat, skulle någon söka ett jobb på Ericsson,Volvo eller något annat större företag med de ingångsvärden som FM idag presenterar?
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 13. Norska,Finska och Danska soldater är frukten av ett värnpliktsystem liksom alla svenskar som genomför pågående insatser utomlands. Är de dåliga tycker du anonym :-))?
  Bra att du uppskattar HV/NS och jag bedömmer att den KFÖ verksamheten som sätts igång nu med sammanhållna övningar kommer att förbättra hv/ns rejält. Så det finns hopp helt klart.
  Jo jag både talat och träffat Anders Karlsson och han är fast besluten att skaffa ett större och starkare försvar av Sverige men på bekostnad av det internationella insatserna ,på bekostnad av ett yrkes/kontrakterat försvar och en betydligt sundare inställning till HUR försvarsmakten idag använder sina pengar.
  Jag följer riksdags arbetet och vet vad ahlin sagt i utrikesdebatten med bild och i riksdagens utrikesdebatt i februari. Han behöver kläs på lite kring de militära realiteterna i närområdet men där är han ju knappast ensam.
  Förfärande många yrkesofficerar är mkt dåligt pålästa om närområdets militära utveckling och vilka beslut som tagits pga bristande delgivning internt inom försvarsmakten.

  SvaraRadera
 14. @ Jan-Olov.
  Bara som ett, av många, exempel på dina tre sista rader.
  Hur mycket har det stått på Mil.se eller i media om Natos flygövning i Baltikum nästa vecka?
  Jag hittar inget!
  Hur många tror du ens vet att den genomförs?
  Det tillhör ju faktiskt, efter "solidaritetsförklaringen" vårt närområde.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 15. @ jan-olov 06.52: Tack för responsen, det här var mitt första blogginlägg någonsin! Vill först klarlägga att jag inte är negativ till att vi i Sverige kan ha kvar värnplikt för att personalförsörja organisationen. Maken till system får man leta efter där man med tvång kan exponera mängder med människor för ett erbjudande att jobba heltid, deltid eller bara vara resurs i händelse av det otänkbara. Av de nationer som du räknar upp så är det bara Finland som har det system som påminner om vårt värnpliktssystem från 90-talet och bakåt. I Danmark är det idag i princip bara ett system för att få in folk till de stående och kontrakterade förbanden. I Norge är det på väg åt samma håll. Det är dock ett mycket viktigt bidrag till försörjning av hemvärnet. I Finland är huvuddelen av soldaterna som tjänstgör internationellt kontrakterade och man är rätt nära att sätta upp kontraktsförband. Man bör dock vara medveten om att man i Finland över tiden har haft volymer på ca 80% av den manliga åldersklassen, dock har huvuddelen en relativt kort utbildningstid och placeras i lågprioriterade lokalförsvarsförband. Jag hyser dock stor respekt för finska förband och deras förmåga nationellt, de är hårda och envisa något som historien visat. Jämför jag sedan den kvalitet som jag sett hos de svenska förband som tjänstgjort ihop på heltid under lång tid så är de riktigt vassa (BA 01, KS 01, NBG etc.). Det är den inneboende förmågan som det nya systemet skall skapa och vidmakthålla över tid och det är den förmågan som har bidragit till låga svenska förluster i Afghanistan det senaste året.
  Efter att ha jobbat med yrkesförband från bl.a. Ryssland, Danmark, Norge, Storbritannien och USA så är det tyvärr så att de förbanden generellt sett har en mycket hög förmåga relativt de värnpliktsförband som jag själv har upplevt och truppfört från plutons- till bataljonsnivå. Med en förlängd plikt till uppemot två år är det självklart en helt annan sak men det förefaller mig helt orealistiskt. Det andra problemet med värpliktssystemet som det varit är den totala avsaknaden av flexibilitet, användbarhet och tillgänglighet under fred och kris. Så utifrån min erfarenhet från nationella och internbationella övningar och insatser på de flesta ledningsnivåer som finns så är det ett krav att ha stående förband, komletterat med kontrakterade om vi skall ha en reell operativ förmåga som går att använda i de situationer som är mest realistiska och krävande. Vid ett isolerat angrepp mot Sverige där EU och Nato vänder oss ryggen hade det ju dock varit bra att ha det gamla försvaret som kunde mobilisera 800.000 soldater, där var och en i princip kunde utrustas med ett vapen, pansarskott och några minor. Den risken tar vi nu, med stöd av en Försvarsberedning, förutom (v), som är enig om iniriktningen som nu ska uppfyllas. Widmans avvikande uppfattning är mer kopplad till Nato anslutning, en mening som jag för övrigt delar.
  Du har dock rätt i din analys om att ett fullständigt avvecklande av de internationella insatserna och ett rent pliktförsvar skulle kunna inrymmas ekonomiskt, dock med en relativt liten mängd värnpliktiga. Jag har dock svårt att se hur man säkerhetspolitiskt skulle kunna göra en sådan kovändning. Ska sedan oppositionens idé om miljardneddragningar genomföras samtidigt som FM ska fortsätta finansiera industrin och Fortverket så blir det inte mycket kvar för att skapa tillräcklig kvalitet.
  Som avslutning vill jag bara återupprepa att jag håller med om att det hade varit bra för FM om plikten hade kunnat ligga till grund för rekrytering till stående, kontrakterade och hemvärnets förband! Som medborgare tycker jag dock att plikten spelat ut sin roll och att FM får lära sig att konkurrera om arbetskraften precis som polisen och räddningstjänsten får göra.
  /J

  SvaraRadera
 16. @Teaterdirektören: Varför tar inte mil.se (eller forsvarsmakten.se som det "forsvenskat" ska heta från och med nu) och lägger ut lite underrättelsedata kontinuerligt på webben? Detta bara för att visa allmänheten att vi dels har koll på omvärlden och att vi dessutom kanske behövs, då omvärlden inte är lika säker och förutsägbar som många verkar tro.

  SvaraRadera
 17. Mer om NATO övningarna för den som är intresserad.

  http://rt.com/Politics/2010-03-03/nato-military-exercise-baltic.html

  http://russiandefpolicy.wordpress.com/2010/03/04/nato-exercise-in-baltic-region/

  http://en.rian.ru/world/20100304/158089565.html

  För dom som inte kommer ihåg så var Tjeckien i Baltikum förra året med svenska leasade Gripenflygplan och deltog i NATO incidentverksamhet. NATO övningen som snart genomförs är helt klart ett svar på de baltiska staternas rop på hjälp efter Georgienkriget.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/11/baltikum-here-we-come.html

  SvaraRadera
 18. CI: Jag sällar mig till din analys av personalförsörjningsproblemen och jag är tyvärr övertygad om att dina och mina farhågor kommer att besannas. Varumärkestramset gör mig otroligt irriterad. Det handlar alltför mycket om att bygga en falsk Pepsifasad och för lite om verkligt agerande, där som du påpekar, Haiti hade varit ett öppet mål. Bubblan spricker alltid.

  SvaraRadera
 19. @ CI.
  Jag kan tyvärr inte förklara det onormalt stora ointresse som både media och politiker visar för underrättelser som rör vår närhet.(Jag kan däremot konstatera att andra länders media också ställer sig den frågan.
  Man kunde t.e.x. läsa mer om de stora övningarna i somras i en valfri Chicagotidning än i svensk dagspress.
  Vår försvarsmakts motsvarighet, Dagny 2, rönte också uppmärksamhet utomlands. Rapporteringen från den var dock av ett annat slag än från de ryska storövningarna.)

  Men spekulera kan man ju alltid.

  Från FM;s sida är det nog en blandning av de tre aporna och ren rädsla för eventuella konsekvenser.
  Vad det gäller våra politiker så har man ju länge valt att bara ta med sådant som passar in i sin egen bild av omvärlden. Dessutom i rätt prisklass.
  För medias del gäller vinstintresse. Man säljer helt enkelt mer med fyra sidor om ett program som man kunnat se i TV dagen innan än en, största i sitt slag/sensationell/första sedan../med atombombsinslag militär övning i närområdet!!

  Lyssnar man sedan på olika genomgångar från någon ur FML kan man ibland undra om de jobbar på samma företag. Dessvärre säger de alla bestämt att så här blir det eller så här är det.
  Trovärdighet vill ÖB ha. Ett tips är att börja med att få de närmaste att gå på ett led.

  Vad gäller underrättelser så, som du vet, finns det i överflöd på nätet.
  Skulle FM på sin hemsida börja dela med sig av underrättelserapporter så skulle snart egencensuren göra det hela löjligt.
  Trots allt är det redan nu någon som sållar hårt och spökskriver det som finns på sidan.
  Ibland, trots att man själv varit med, känner man inte igen sig i det som står där.
  Därför är nog inte den sidan lämplig att lägga upp trovärdiga rapporter på.
  FOI kanske? Där finns i övrigt mycket som om någras år kommer att betraktas som nyheter.
  Att MUST själva skulle få till en lösning med överföringar mellan olika system tror jag av erfarenhet skulle bli mycket svårt.

  Både den civila och militära delen verkar dessutom mer ovetande nu, när nästan allt finns tillgängligt, än innan.
  För mycket input?
  Svårt att sålla?
  Mycket brus?

  Vem ligger bakom informationen?
  Man får inte glömma att allt som står har skrivits av någon i något syfte.
  Någon har haft minst ett finger med i spelet!!!
  Jag kan tyväär konstatera att det är oroväckande mycket som kommer som en överraskning för våra försvarspolitiker. Verklighet eller spel för galleriet??

  Sverige och världen har just nu en rubrik som är gångbar i sammanhanget. Det hade jag ingen aaaning om.....
  Den tar upp det civila samhällets okunskap om FM.
  Jag åhörde bara för någon vecka sedan en s.k. trovärdig medlem av officerskåren i affekt utbrista "det ligger väl för fan tusentals sådana i våra mobförråd".
  På fikarasten fick jag reda på, av den hårt ansatte FMLOGrepresentanten, att de aktuella förråden tömdes för elva år sedan, hälften revs 2000 och de övriga såldes 2004.
  Skit in, skit ut, präglar mycket av vår verksamhet,tyvärr.
  Man kan ju hoppas och tro att din och liknande bloggar kan höja nivån på medvetenheten.

  Dessvärre finns det alltid sådana som inte vill veta eller förstå och är nöjda med det som står på forsvarsmakten.se.
  I en demokrati kan de väl få vara det?
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 20. @ J (09:57)
  Ett mycket bra inlägg i debatten!
  Bra öppning på ditt blogg-kommenterande.

  SvaraRadera