torsdag 28 juli 2011

Gästinlägg: Vem är Officer i IO14?

Sen Försvarsmakten gick tillbaka till ett två befälssystem så har ett stort antal oklarheter funnits för rörande lön, grad, uppgift och befattning för specialistofficeren samt vad som skiljer dem från övriga soldater och officerare? Är systemet verkligen helt genomtänkt? I IO14 finns exempelvis lika många rader för förste sergeanter med befattningen gruppchefer (OR-6) som sergeanter som är gruppchefer (OR-5).

För omkring en månad blev jag delgiven det rådande läget i ”OR-projektet”, MHS H:s arbete som syftar till att skapa beslutsunderlag till HKV rörande specialistofficerens samt soldatens platts i Försvarsmakten. Jag fann det klart intressant att se den historiska jämförelsen med 1900-talets anställda soldater och de vi nu anställer samt införandet av Ny Befälsordning kontra ”två befälssystemet”. Det fans tjugotre års arbete bakom införandet av NBO. Två befälssystem infördes på några få år. Det har idag funnits i fyra år (graderna kom 2009 men de första som utbildades till specialistofficer gjorde det 2007) och fundamentalt viktiga frågor som borde vara ut klarade redan vid införandet ligger fortfarande kvar.

En del av OR-projektet ämnar definiera vad som skiljer Officeren från Specialistofficeren men löser inte ut detaljfrågor. Nu gör MHS H ett enligt mig gott arbete och jag har fullt förtroende för att de kommer leverera ett gott underlag till HKV men jag efterlyser motsvarande arbeten för OF-graderna samt CF-tjänstegrupperna (Civila). Även MHS H efterfrågar detta då deras arbeta främst besvarar OR-gradernas sida av triangeln.

Vad skiljer exempelvis en nyexaminerad specialistofficer och en officer? Av de fänrikar och förste sergeanter jag har mött har många av dem samma instegsbefattning men helt olika utbildningar. I många fall leder det till att officeren orättvist tar roller som specialistofficeren ska fylla. Det måste anses vara lämpligare att låta en person som utbildats speciellt för en specifik befattning att inneha den och rätt att en generalist innehar generalist befattningar. Exempelvis så anser jag det underligt att chefen för en reparationsgrupp i de mekaniserade bataljonerna är en officersbefattning medans motsvarande grupper inom den tekniska bataljonen samt funktionsbataljonerna av specialistofficerare.

IO14 innebär även att det finns ett överskott av officerare i insatsorganisationen. Behöver officerare som besitter specialistofficers befattningar byta grad? Vilka utbildningar ska en individ genomgått för att inneha vissa befattningar? Hur är det nu med den individuella lönesättningen? Ska en individ kunna gå mellan officer och specialistofficer? Hur kommer det sig att det rekryteras så många kadetter till Karlberg när alla inte kommer kunna få anställning i det de utbildas till? Är det rätt grad på befattningarna i IO14? Utbildas de nya officerarna mot rätt mål rörande de befattningar de ska besätta när de kommer till förbanden eller måste de ”läras” om när de väl är anställda?

Det finns garanterat fler frågor som behöver besvaras och därför efterlyser jag att ett motsvarande arbete som ”OR-projektet” med fokuserar på övrig personal!

/Johan K

10 kommentarer:

 1. Min uppfattning är att det inte är specialistofficerskategorin som är ny utan snarare Op/Ta.
  Alla vi som utbildades under NBO och Aoff2000 har ju snarlika kunskaper och arbetsuppgifter som en nyexaminerad specoff idag.
  Det jag ser som nytt är de fänrikar som nu kommer hem från Karlberg utan användbara kunskaper om något vapensystem och som förväntas verka i någon slags halvadministrativ befattning.

  En verklig miss som FM tyvärr gjort är att nästan helt ta bort rimliga krav på gymnasiebakgrund för specoffarna.

  Varför ställs krav på att han som kör ut iso-maten (fänriken) skall ha läst fysik samtidigt som han som sitter i radarstationen (1.sg) inte måste ha gjort det osv.

  SvaraRadera
 2. @Anonym 16.27: Mycket relevant vinkling på problemet.

  SvaraRadera
 3. Måste erkänna att jag tyckte att det nya systemet skulle bli svårt att implementera.

  Så tycker jag inte längre.

  På mitt förband så funkar det bra och jag ser en klar stegring i hur saker implementeras.

  Det gäller att inte ha för stora förhoppningar för fort. Låt det ta ett tag. När Spec off får mer erfarenhet kommer det blir bra!

  Sedan måste specoff verkligen förstå dom INTE ska försöka vara som taktiska officerare utan snabbt få i gång kårandan innom sitt eget skrå.

  Det största hotet nu är alla frågor runt om kring precis som du tar upp. Lön, utbildning etc...

  Detta måste lösas snarast! Kan inte förstå varför vi fortfarande har dessa problem?!

  Väl-underkänt FML!

  /trupparen!

  SvaraRadera
 4. Jag är personligen mycket postiv till specialistskrået. Äntligen en chans att få satsa på sina yrkeskunskaper. Men som alltid finns det ett stort MEN.

  Vi försökte införa en uppdelning av officerare med AK/SK för en massa år sedan. Där de som gick SK:n skulle stanna i karriären som löjtnanter.

  http://forum.soldf.com/index.php?/topic/20750-specialistofficer/page__st__360

  Problemet är bara att lönesystemet inte uppmuntrade folk att stanna i karriären. En specialist, t.ex. flygtekniker och löjtnant sågs tyvärr (av lönesystemet) som en officer som misslyckats i sin karriär.

  För att parafrisera Cato d.ä. "För övrigt anser jag att pilotkåren är en specialistkår". Vi borde återinföra fältflygarna. Varför lägga en dyr praktisk utbildning som ofta "slösas" bort på staber? Det är en sak att man hamnar på stabden dag man av ålder eller fysiska skäl slutar flyga, men som det är nu så tvingas många sluta sin aktiva flygkarriär bara för att fylla på vakaserna i staberna.

  SvaraRadera
 5. Vad är en generalistbefattning? Var vänlig att förklara detta för mig?
  Enligt mig finns det inga sådana befattningar...men men, säger trupparna på MHS det så är det väl så.

  SvaraRadera
 6. Även jag upplever det ni nämner, att det råder en oklarhet om vad OP/TA verkligen innebär. Mycket har troligtvis att göra med att stora delar av den rådande officerskåren i större utsträckning kan identifiera sig med de specialistofficerare som nu kommer ut.
  Jag tror därför att det är viktigt att definera vad en officer ska vara i framtiden då det nu är ett annat system. För tillfället upplever jag det som att många på förband och på högkvarteret förväntar sig att det ska lösa ut sig själv.
  Därför borde begrepp så som OP/TA, generallist befattning utvecklas och defineras!

  /Johan K

  SvaraRadera
 7. @CI
  Instämmer att flygförare är specialister, men jag vet inte om en återgång till fältflygarsystemet är rätt väg. Att utbilda förare som sedan sparkas ut när de närmar sig 30 låter inte helt ekonomiskt det heller. Dessutom finns det internationella problemet att flygförare ska vara officerare och att flygvapenchefer ska vara flygande.

  Däremot borde man kunna ändra den aviatiska profilen så att man lägger mer tid på saker med bäring mot den flygande verksamheten. Om vi jämför med TFHS under tiden det tillhörde FV och 10 år efter så utbildade man piloter med allt som behövdes för att ta anställning civilt, utom en type rating, på 18 månader, vilket gav ca 250 flygtimmar. Sedan TFHS 08:1 har man bytt koncept och ger nu en kandidatutbildning som klaras av på 2,5 år. Jag gillar inte riktigt MPL-konceptet, men det visar på att det är möjligt att ge en kandidatutbildning helt och hållet inom flygämnen. Universitetet i Tromsö har också en kandidatutbildning som leder till civila trafikflygcert, där den praktiska utbildningen idag sker på TFHS.

  Detta borde innebära att man skulle kunna ta ytterligare 1-2 terminer från OP och använda till någon sorts flygutbildning och ändå kunna få en kandidatexamen. Då vore tidsförlusten jämfört med tidigare utbildningssystem minimal.

  SvaraRadera
 8. Jag instämmer i beskrivningen här bland kommentarerna att det är OP som är det där nya, märkliga som ingen riktigt vet hur man ska handskas med. SO vet man enligt mig betydligt mer vad man ska göra med, även om det även här måste förtydligas. 

  En sak som jag som kadett på OP upplevt är att lärare/officerare på andra ställen än MHSK inte riktigt vet hur de ska hantera OP kadetter. En del av dessa lärare har uttryckt att det finns en tydlig skillnad mellan OP och SOU som är svårt för en del att hantera. Hela det här tänket med kritiskt granskande som vi får från dag ett, möts inte alltid med så vänliga ordalag på fack och funktionsskolorna. 
  Vi har fått uppmaningar, i princip order, på att inte vara OP utan att vi ska ställa in oss överallt och inte ta en debatt då systemet inte är redo för att hantera OP.  Givetvis handlar det om för vår del att inte ifrågasätta hela tiden bara för att vi vill debattera men en lärare borde kunna motivera sina beslut. Det är nog enligt mig den stora skillnaden mellan OP och SOU, bortsätt från den rent ämnesspecifika skillnaden, att en från OP har det akademiska kritiskt tänkande synsättet med sig. 

  Det finns ett glapp mellan bilden av OP på MHSK och på förbanden/fack och funktionskolorna. Problemet tror jag bottnar mycket i vilken instegsbefattning en nyexaminerad fänrik ska ha. Ofta är instegsbefattningen en SO tjänst för att "komma in i matchen" för att sedan gå till en OP befattning när man blivit mer inläst på läget. Jag förstår varför man tänker så och det fungerar säkert bra på en del ställen dock blir det ganska orättvist mot både SOn som ska ha den befattningen och mot OPn som inte är utbildad mot den befattningen. Då finns det risk att andra inte ser nyttan med OP om den inte får vara i sitt skrå. Risken ökar dessutom för att man på förhand dömer ut fänriken, på fel befattning... 
  På en del förband är det kanske bättre med en lärlingstjänst den första tiden i bakvattnet av en med OP  tjänst. Men vem vet?

  Det behöver ensas upp en bild av vad en OP fänrik ska klara när den kommer ut. Det behöver upplysas på både förbanden/fack och funktionskolorna. Utbildningen på OP behöver också styras upp för att möta förbandens förväntningar samtidigt som förbanden måste veta vad en som gått igenom OP är för någon. Därför behövs en liknande utredning av vad OP är, som för SO. Det gäller att ha en gemensam definition av begreppen OP och SO. 

  Inget av detta är någon absolut sanning och det delas säkert inte av alla på OP utan det är mina personliga intryck. 

  /En OP kadett som börjar bli trött på att be om ursäkt för sin existens. 

  SvaraRadera
 9. Vad är tanken att en OP Fänrik skall göra? Och vad gör dom nu? Vad är skillnaden?

  SvaraRadera
 10. Det är precis det som måste utredas. Det som är sagt idag är i ganska lösa termer att plutonchef och stf PC är OP befattningar. Det vore intressant att se statistik på de två årgångar av OP som nu kommit ut på förband vad de fick för befattningar. Att få PC befattning direkt är givetvis orimligt. Det finns nog lika många svar på dem här frågorna som förband. Vilket i sig kanske är logiskt.

  Jag hörde nyss att det pågår en sorts utredning/upplysningskampanj från MHSKs sida gentemot förbanden. Vi får se vad den utmynnar i.

  SvaraRadera