tisdag 10 augusti 2010

Ett virtuellt HKV (uppdaterad)

De senaste årens försvarsbeslut har inneburit att förbanden läggs ner en efter en samtidigt som HKV växer. En del elaka officerare brukar dra jämförelsen med ett svältande barn som till synes bara består av huvud och en mycket mager kropp. Men nu så planeras det med att skapa fyra regionala staber. Detta är mycket bra! Ett utspritt HKV har nämligen många fördelar.

- Redundans, samt skydd genom spridning. Om en enhet slås ut så kan en annan ta över. Detta är samma taktik som Flygvapnet och Marinen har med sina spridda bassystem. Det måste vara hål i huvudet att koncentrera gräddan av den svenska officerskåren till två byggnader i Stockholm som i ett skymningsläge lätt kan slås ut. Av samma anledning som vi inte ska placera alla Gripenflygplan i ett fåtal hangarer på F7, F17 och F21 så ska vi heller inte placera alla chefer i samma byggnad. Polen lider just nu av effekten av att halva statsledningen slogs ut i en och samma flygplanshaveri. Försvarsmakten drog många erfarenheter efter Estonia med att bl.a. inte skicka för många viktiga personer i samma flygplan eller fartyg. Borde inte samma sak gälla ett mer eller mindre oskyddat hus som lätt kan slås ut av en kemisk eller biologisk bomb? De regionala staberna borde därför sitta fortifikatoriskt skyddade i t.ex. våra gamla stridsledningscentraler.

- Rekrytering. Många duktiga officerare drar sig för att flytta till Stockholm. Det är dyrt med lägenheter och att pendla sliter hårt på familjelivet. En spridd ledning innebär med andra ord att det är närmare till de olika verksamhetsställen som man avser att rekrytera de blivande cheferna från. Vi kommer att få ett bättre urval av officerare som vill ta högre tjänster. Att slippa två timmars pendlingstid per dag innebär också att officerarna på HKV kan arbeta på ett mer humant sätt och med stor sannolikhet får vi ut större effekt av medarbetarna. Ett utspritt HKV kommer därmed att innebära bättre chefer!

- Lokalkännedom. Redan Sun Tzu lade stor vikt i att känna till sina egna styrkor/svagheter, fiendens styrkor/svagheter och framför allt slagfältets utseende. Även idag så har slagfältet stor vikt. Om försvaret av Sverige bryter samman och vi tvingas till det fria kriget så är det lokalkännedomen som gör att gerillan kan slå till snabbt och sedan försvinna i terrängen. I fred så är det av viktigt att känna till hembygden för att veta var det finns kraftledningar, risk för översvämningar, potentiella terroristmål som kärnkraft och flygplatser m.m.

- Hyreskostnader. Att ha stora fastigheter i centrala Stockholm är mycket dyrt. Det här har många civila företag nu börjat inse och flyttar ut stora delar av sin verksamhet till landsbygden och behåller bara ett mindre kontor där dom kan t.ex. möta kunder. HKV har i många år slagits för att finnas i centrala Stockholm enbart för att vara nära beslutsfattarna i Regering och Riksdag samt den stora leverantören av försvarsmateriel, FMV. Men behöver verkligen ALLA på HKV denna närhet? Den nya tekniken innebär trots allt möjligheter till mail, telefoni och videokonferens.

I C LEDS dokument "Inriktning för fortsatt arbete med utveckling av Försvarsmaktens ledning",C LEDS Direktiv 016/10, 2010-07-02 så spinner man vidare på dessa planer.

- Militärstrategisk ledning. "C LEDS har under ÖB ansvar för militärstrategisk ledning av all verksamhet inom Försvarsmakten. Inom LEDS ska det finnas funktioner för inriktning av produktion, insatser samt förmågeutveckling. I det militärstrategiska ansvaret för insatser ingår bl.a. politisk-militär samverkan; militärstrategisk inriktning av insatser och beredskap; försvarsplanering, planering och prioritering av produkter inom VG 1, 5 och 6; kravställning av förband och system genom generella operativa ramvillkor; samt samlad värdering av Försvarsmaktens operativa förmåga. I det militärstrategiska ansvaret för förmågeutveckling ingår bl.a. att planera och prioritera produkter inom VG 2 och 3 samt att fastställa utvecklingsplaner inklusive krav på förband och system i insatsorganisation." Självklart ska denna funktion finnas i Stockholm då den har stora kopplingar till den politiska arenan!

- Operativ och taktisk ledning av insatser. "C INSATS har ansvar för operativ och taktisk ledning av insatser. Operativ och taktisk ledningsnivå ska integreras så långt som möjligt. Avveckling av de taktiska staberna prövas och behovet av ledningscentraler ses över. C INSATS ska därmed bl.a. fortsatt ha ansvar för den operativa nivåns inriktning av insatser och beredskap; operativ och taktisk doktrin; planering och ledning av genomförande med uppföljning av insatser på operativ och taktisk nivå; insatsorganisationsvärdering; stöd till kravställning av insatsorganisationen utarbeta operativa ramvillkor för typförband och övriga relevanta underlag som stöd för kravställning av insatsorganisationen; samt för inspektion och validering av krigsförband inklusive hemvärn med nationella skyddsstyrkor. I samband med insatser är C INSATS central verksamhetsutövare för förbanden i insatsorganisationen. Ledning av insatser vid allvarligare situationer ska delvis bygga på förberedda förstärkningsalternativ som ska utarbetas i det fortsatta arbetet." Fokus på insatser är klockren. Se dock min anmärkning nedan om möjligheten och nyttan av att använda de regionala staberna.

- Regional ledning. "Fyra regionala chefer utses med ansvar för att under C INSATS samverka med regionala myndigheter, leda regional säkerhetstjänst och leda hemvärn med nationella skyddsstyrkor i egen region. De uppgifter som nuvarande säkerhets- och samverkanssektioner samt insatsledning Stockholm löser övertas därmed. I sin roll som garnisonschefer underställda C PROD ansvarar de regionala cheferna för samordning av basorganisationens enheter avseende bl.a. gemensam utbildning inom regionen. Det fortsatta arbetet ska bl.a. detaljerat klarlägga lednings- och lydnadsförhållanden i olika situationer, övriga uppgifter, resursbehov samt om existerande enheter kan nyttjas eller nya enheter bör skapas. Inrättande av regional ledning ska underställas politisk nivå för ställningstagande." Mycket bra, men får dessa regionala staber verkligen tillräckligt med resurser för att kunna verka från dag 1?

- Inspektörerna. "Arméinspektören, Marininspektören och Flygvapeninspektören har ansvar för att under C PROD leda produktion avseende VG 2, 3 och 4 inom respektive stridskrafter. Vidare ska inspektörerna under C PROD bl.a. ha ansvar för utarbetande av förbands- och systemmålsättningar, krigsförbandsplaner, utvecklingsplaner samt för verksamhetssäkerhet inom respektive arena. Inspektörsrollen omfattar även fortsättningsvis uppgiften att företräda respektive stridskrafter i internationella kontakter." Det här tycker jag är mycket bra. Uppdelningen i PROD och INS har inte varit helt lyckad. Jag skulle vilja gå ett steg längre och återuppta de gamla titlarna i form av Arméchef, Marinchef och Flygvapenchef. Jag tror helt och hållet på en Joint ledning i INS, men tyvärr så är det för mycket av de långa knivarnas natt när produktionen varje år ska slåss om den gemensamma budgeten. Dessutom tror jag att det är bättre för rekrytering att locka folk till Armén, Marinen och Flygvapnet. Försvarsmakten har tyvärr en alldeles för tråkig byråkratisk klang. En del av dessa kanske ska sitta i närheten av FMV, men minst lika många bör sitta på förbanden för att säkerställa att dom behåller sin kunskap om vad materielen ska användas till. Tyvärr blir allt för många på både PROD och FMV redan efter ett par år på HKV enbart teoretiker.

Tyvärr så behåller man stora mängder personal (947 personer enligt personalram) i de centrala funktionerna. Jag skulle därför vilja se att man även lägger ut insatsstabens funktion på de regionala staberna. Precis som man idag roterar huvudansvaret att bemanna insatser mellan förbanden, så borde man rotera ansvaret att leda insatser mellan dessa regionala staber. På så sätt är dessa redan bemannade vid t.ex. en nationell insats under en naturkatastrof eller vid ett strategiskt överfall. Jag skulle även vilja se att en hel del av bemanningen av de övriga delarna av HKV läggs ut som uppdrag på förbanden för att skapa ett "virtuellt HKV". Detta av precis samma orsaker som de civila företagen nu börjar upptäcka, d.v.s. rekrytering, hyreskostnader m.m.

P.S: C LEDS trycker också i sitt direktiv på att Uppdragstaktik ska användas. Detta har tidigare varit modellen i krig, men definitivt inte i fred där allt har varit toppstyrt. Att införa detta även i fred tycker jag inte är en dag för tidigt! Det man måste komma ihåg är att "vi slåss som vi tränar, därför måste vi träna som vi vill slåss".

Uppdaterad 10-08-10, 21:05
HKV har fått uppdrag av Regeringen att redovisa kostnaderna för de olika alternativen att bemanna centrala staber. "Anmodan angående underbilaga 1.2", Fö2010/654/MIL, 2010-04-06. Hyra, underhåll, löner m.m. skall beaktas.

För gemensam lägesinformation krävs redundans från 2017. Ytterligare en anledning till att behålla minst två STRIL centraler med andra ord...

Svar skulle ha lämnats senast den 30 april. Jag hittar dock inget på Forsvarsmakten.se...

2 kommentarer:

 1. I Finland är marinens ledning i Åbo, arméns i S:t Mickels och flygvapnets norr om Jyväskylä. I Norge är motsvarande i Bergen, Bardufoss i norr respektive Rygge i sydöst.

  Fundersam

  SvaraRadera
 2. Vilken roll skall ledningsinspektören ha?

  Det kanske är dags att lägga ner denna hybrid och återgå till beprövat ledningsansvar inom linjeorganisationen, dvs respektive inspektör leder i sitt ansvarsområde.

  Nisse

  SvaraRadera