måndag 20 december 2010

Arbetsbrist eller Förmågebrist?

Flygvapnet har under hösten gjort en inventering av personalläget i organisationen. Den i sammanhanget intressantaste frågan är, "råder det verkligen arbetsbrist i den mening att vi har för mycket personal och för lite arbete"?

Tillgången av redan utbildad personal har mätts i nuvarande organisation hämtad från PRIO 2010-02-04. D.v.s. INNAN debaklet kring det nya anställningsavtalet, där massor av välutbildad personal slutat. Detta framför allt inom helikoptersystemet. De mörka siffrorna är med andra ord i praktiken redan ännu mörkare.

Sammanfattningsvis så finns det enligt rapporten totalt sett ett överskott på 199 officerare (OF)/specialister (OR) i Flygvapnet. Det är dock en kraftigt obalans mellan OF/OR vilket innebär att det i praktiken saknas hundratals militärer i alla kategorier. Bristerna återfinns främst inom funktionerna STRIL (saknas 42%), samband (-46%), teknisk tjänst (-21%), helikopterpiloter (-37%) samt telekrig (-80%!). Inom R3 och säkförband finns det för många officerare, men det saknas å andra sidan hundratals GSS - Gruppbefäl och Soldater. Snedbalansen mellan OF/OR är särskilt stor inom kategorin tekniker, där det finns 560 officerare för mycket samtidigt som det saknas 658 specialister. Här har Flygvapnet en stor utmaning under 2011 att på ett snyggt sätt gradvis gå in i den nya organisationen. Misslyckas man kommer det att leda till stort manfall på tekniker, vilket innebär att det inte kommer att produceras flygtid och i praktiken riskerar Flygvapnet att stå stilla.

Det finns därför ett stort behov för omskolning, vilket kommer att öka trycket på bl.a. FMTS. Vi kan inte bli av med äldre officerare och ersätta dem med nyutbildade specialister i snabbare takt än vad vår utbildningsorganisation klarar av. Att utbilda stora kullar med elever kommer bara att leda till en sned åldersstruktur som kommer att straffa sig i framtiden med stora samtidiga pensionsavgångar.

Först 2018 räknar Flygvapnet att vara i balans mellan kategorierna OF/OR.

Ett stort problem som man identifierat är svårigheten att rekrytera då Försvarsmaktens rekryteringsreklam är för onyanserad. När vi utplånade Armén, Marinen och Flygvapnet som egna försvarsgrenar med egen profilering så tog vi samtidigt bort ett sätt att få ungdomar att känna igen sig själv i de yrken som vi erbjuder. Vem sjutton vill ta anställning i Försvarsmakten när man kan köra stridsvagnar i Armén, ubåt i Marinen och helikopter i Flygvapnet? Jag skulle vilja se försäljningssiffror från flottiljernas personalbutiker efter det att man inte längre fick sälja T-shirts med texten "Flygvapnet, så högt du kan komma" på. Min misstanke är att försäljningen har gått ner kraftigt. Saab gjorde ett tag samma misstag när man tog bort alla Gripenprodukter ur sitt sortiment och ville profilera namnet Saab. Katastrof! Saab förknippas tyvärr med en biltillverkare som går dåligt, medan Gripen är storsäljaren just nu. På Saab så lärde man sig snabbt misstaget och har återinfört Gripenprodukterna. När ska Försvarsmakten erkänna sitt? Rapporten pekar dock på en vilja att man åter ska profilera mot varumärket "Flygvapnet". Jag hoppas bara att man får denna tanke igenom de högre sfärerna i gasverket.

En sak man identifierat är att officersutbildningen är för lång.

"Från examen vid officersutbildningarna till att vara en användbar resurs för insatsorganisationen tar det lång tid med kompletteringsutbildning i befattning, främst inom flyg- o hkptekniker samt pilot yrket oavsett system.

Vad gäller Officersutbildningen råder en relativt stor osäkerhet i organisationen kring hur vi skall använda de examinerade elevernas kompetens jämfört med specialistofficerens. Förbanden ser också svårigheter i att just nu stå inför ett överskott av OF samtidigt som vi utbildar nya medarbetare mot den kategorin."


Övergången till specialister och GSS i.s.f. officerare kan vara bra för att säkerställa stor kompetens och liten rörlighet (samt låg lön?). Men frågan är hur vi bemannar staber med personal med rätt kompetens? Vem kommer t.ex. ha goda kunskaper om logistik på HKV i framtiden?

Tyvärr för min egen del så finns det 16 stycken ingenjörer för mycket i organisationen, men man har då bl.a. missat att ett antal ingenjörer är utbildade piloter, där det bevisligen finns en brist. Dessutom så tar man enbart med bemanningsuppdrag på FMV/Saab för piloter. Flygingenjörerna har huvuddelen av sina arbetsuppgifter på FMV! Rapporten är för ingenjörers del mycket tunn, vilket indikerar på vilken låg status ingenjörskåren numera har i FV.

För teknikernas del så saknas det ca 200 Kat B tekniker, d.v.s. personal med full behörighet att underhålla flygplan. Här finns det en stor brist på utbildningsmöjligheter! Noterbart är följande förslag på att kunna behålla tränad personal:

- Minska spontanavgångar. Detta kräver analys av bland annat varför personalen slutar och vad som kan göras för att den ska trivas, uppföljning av avgångar och aktiva åtgärder. Detta är viktigt då det tar lång tid att ersätta en förlorad flygtekniker. Detta är särskilt viktigt eftersom vi kräver en något lägre omsättning än genomsnittet på denna kategori.
- Försök återrekrytera tekniker som nyligen hoppat av genom att ta kontakt med dem. Håll speciellt kontakt med dem som är tjänstlediga.


Detta skulle man tänkt på i höstas när allt för många tekniker kastade in handduken tack vare det nya anställningsavtalet.

UNDsäkpersonal behandlas i en hemlig rapport. Men i den öppna rapporten så redovisas en brist på ca 45%. Med tanke på den pessimistiska analysen i den öppna rapporten så måste den hemliga vara ren katastrof. Med stor sannolikhet så pekar den på det stora behovet av UND-personal på internationella insatser där man redan idag går på knäna.

Sambands och STRIL-personal bedöms som mycket svår att rekrytera och svåra att behålla då det finns ett stort sug från den civila arbetsmarknaden inom dessa kompetensområden. Nedläggningen av Hästveda lär inte förbättra läget!

För Säkförbanden så kommer det att precis som för teknikerna att finnas ett stort behov av att föra över personal från officerare till specialister. Dessutom så kommer FV att få stötta bemanning av övriga Försvarsmakten. Jag hoppas dock på att man kommer att utnyttja möjligheten till omskolning av så många som möjligt för att t.ex. bli uppdragsspecialister inom helikoptersystemet.

För pilotkåren kommer det att uppstå brist om ca 10 år då stora utbildningskullar går i pension. För helikopter så går 50% i pension inom 10 år. Här tittar man på sätt att få personal att stanna efter 55-års ålder då piloter har rätt att gå i pension. Att erbjuda möjligheter med reservofficersstatus tycker jag personligen vore en bra lösning. Kan man flyga på SAS efter 55 så borde man kunna bemanna en stab. Här kan man se en viss risk att FM tar bort 55-års pensionen om det inte samtidigt finns ett civilt behov av piloter som innebär att FM måste ha något köttben att locka piloter att stanna kvar i firman efter de fyllt 35. Lönemässigt kommer FM aldrig att kunna konkurrera.

Man har tittat på behovet att ha specialister även inom pilotfacket, men det har strukits på grund av att man ilte vill ha två utbildningsvägar på flygutbildningen. Detta är dock inte helt sant. Det skulle mycket väl gå att ha en gemensam flygutbildning för både officerare och specialister. Det som skulle skilja är den inledande officersutbildningen samt senare karriärsvägar, inte flygutbildningen i sig själv. Anledningen till att man är ovillig att minska antalet officerare inom pilotkåren är snarare rädslan för att det blir för få piloter som hamnar på högre stabsbefattningar och då riskerar FV att bli överkörda i den interna kampen på HKV om ledande befattningar och i det långa loppet även budget.

Två punkter som tas upp tycker jag är oerhört viktiga och har tidigare belysts på olika bloggar:

- Överväg hkp 15-s medverkan i BG 11, till förmån för den återhämtning som krävs för att kunna delta i framtida operationer. Hkp 15 är dessutom inköpt som trainer och passar bättre för detta ändamål. Hkp 15 skulle kunna erbjuda stor del av den flygtid som saknas för både äldre och yngre piloter.
- Skapa tydlighet vad gäller anställningsförhållanden, försäkringsvillkor, ledigheter mm i samband med utlandstjänstgöring. Det måste vara uppskattat och förmånligt att delta i utlandstjänstgöring. Ämnet diskuteras och flera uppger osäkerheten som ett skäl till att sluta sin anställning i FM.


Liksom för det nya anställningsavtalet så har FM att välja mellan morot och piska under 2011 när man ska fylla i befattningarna i IO11. Tyvärr så misstänker jag att ekonomiska brister kommer att resultera i att enbart piskan finns kvar som verktyg.

Rapporten saknar analys av Reservofficerare samt övrig besättning inom helikoptersystemen och transportflyget. Då framför allt helikoptersystemet ska expandera med färdmekaniker, skyttar m.m. så kommer detta ytterligare öka behoven av personal.

För min egen del så kommer raporten mycket lägligt. Jag kommer att ta med rapporten till Arbetsdomstolen och be Försvarsmakten att definiera begreppet "arbetsbrist" när rapporten så tydligt pekar på att vi åtminstone i Flygvapnet i praktiken saknar massor av personal! Totalt sett finns det för många, men i de kategorier där det krävs längst utbildning för att bli användbar så är det stora brister. FM verkar helt ha struntat i personalens kompetens när man har hävdat "arbetsbrist" i samband med det nya anställningsavtalet!

Genom den undermåliga hanteringen av personalen i samband med det nya anställningsavtalet så har ÖB förvandlat ett redant dåligt kompetensläge till ett nattsvart sådant! ÖB, kom ihåg den klassiska devisen "personalen är vår viktigaste resurs"!

22 kommentarer:

 1. Du skriver: "Lönemässigt kommer FM aldrig att kunna konkurrera"

  Försvarsmakten försöker ju inte ens få Pilotkåren att stanna kvar!
  En pilot har i dagsläget 38% mindre i ingångslön än vad ha hade för 11 år sedan!
  Reallönen för en person med 15 års erfarenhet ligger kvar på exakt samma nivå som den gjorde 1999. Oberoende av utbilning eller erfarenhet!
  Ingen arbetsgivare kan väl mena att detta är sundt för att försöka bibehålla personal!
  Visst är lönefrågan inte den enda aspekten för att bibehålla personal men har man en sådan inställning gentemot löneförhandlingar och avtal så kommer definitivt inte vakanserna att minska! Det är snarare tvärt om!

  I min värld så måste ju vakanser och utebliven löneutveckling göra att Försvarsmakten "tjänar" miljoner varje månad! Varför inte låta dessa pengar gå tillbaka in i lönekuverten så kanske man på sikt, i alla fall, kan få behålla de individer som är kvar!

  Man kanske inte kan konkurrera fullt ut, men man måste i alla fall se till att avtalen aldrig urvattnas och urholkas.
  /L

  SvaraRadera
 2. Vi kan alltid skicka ett SMS en masse till FML:
  "Härmed meddelas du att du kommer uppsägas pga kompetensbrist".

  SvaraRadera
 3. Går det att lägga ut en länk till rapporten?

  SvaraRadera
 4. @Anonym 05.17: Jag har inte det fastställda dokumentnumret ännu, men så fort jag får det så lägger jag ut det. På sätt kan försvarsanställda hitta rapporten på Emil och andra kan beställa det som en offentlig handling från HKV.

  SvaraRadera
 5. Varför skulle man inte kunna utbilda två kategorier flygförare? Innan NBO kunde man ju utbilda både fältflygare och officerare i flygtjänst, ett fåtal kullar på 80-talet utbildades också reservofficerare i flygtjänst. I US Army är helikopterförare oftast Warrant Officers, vilket skulle kunna översättas till våra underofficerare.

  Övriga besättningskategorier är ju också intressanta. Ända sedan Hkpflj bildades har de funnits med i rekryteringsbroschyrerna och sedan åtminstone 2007 på mil.se, men i princip ingen direktrekrytering har skett. Något år utbildades förstås ett fåtal VSO på 39. Hur är det tänkt att all flygande personal utom flygförare och färdmekaniker ska rekryteras? Enbart internt efter ett antal år på annan befattning? När aviatisk profil på OP skulle införas fanns även navigatör med, men det plockades visst bort.

  Förövrigt anser jag att för mycket tid av aviatisk profil läggs på Karlberg (2/3). Om TFHS trafikflygarprogram (180 hp på ca 2,5 år, MPL) kan leda till en kandidatexamen borde man kunna göra liknande på OP. Är problemet att det är för lite teori med GFU+GTU kan man väl istället för krigsvetenskap, eller vad de nu läser på Karlberg, läsa in ATPL-teorin och/eller andra relevanta ämnen?

  Hur sker förresten dagens rekrytering till FM-ingenjör? Inte alls?

  SvaraRadera
 6. Ja det är klart att flygförare skulle kunna vara två olika kategorier. Men vad är det egentligen som skiljer en OF från en OR? Har någon satt ned foten och definierat detta?

  Min egen tolkning är att OF är i någon slags ledande befattning eller kommer att bli. Det är någon som har lite koll på de större sammanhangen, de andra försvarsgrenarna och internationell samverkan.

  En pilot idag förväntas kunna samverka med utländska piloter, ta egna beslut på sekunden- både stridstekniska och taktiska. I klassisk BVR strid så agerar i stort sett alla i gruppen som gruppchefer beroende på situationen. I flygstrid finns det inget utrymme eller tid för toppstyrning. Piloten jobbar dessutom över hela slagfältet, allt i från nära egna förband till djupt innanför fiendens linjer mot strategiska mål.

  Det finns mycket mer att nämna kring detta och också förklara för "de som inte förstår". Det skulle också vara intressant att skicka fram svenska OR stridspiloter i internationella sammanhang- så vitt jag vet så finns det inga andra länder vars stridspiloter inte är OF.

  JAGVET

  SvaraRadera
 7. Förutom US Army har US Navy på försök att E-5 till E-7 (OR-5 till OR-7) kan bli flygförare eller navigatör (WSO motsv.), dock tror jag det är begränsat så det inte omfattar spetsiga flygplan.

  Det finns förstås flera skäl till varför en flygförare bör vara officer, men visst skulle det gå att utbilda flygande underofficerare igen om man nu ville. 1,5 extra år på Karlberg kommer nog inte göra vare sig till eller från när det gäller förmågan att agera gruppchef eller fatta snabba beslut, det hänger mer på personliga egenskaper och praktisk övning.

  Det jag anser är att minst ett år på Karlberg skulle kunna användas till något som bättre förbereder dem för framtida flygtjänst, inte stabstjänst då detta kommer långt senare. Fast jag får erkänna att jag är färgad av värnpliktssystemet. Ska man utbilda folk "direkt från gatan" så kanske det där året behövs för att ge den militära allmänbildning och förståelse som man tidigare hade redan innan utbildningen började.

  Man kan också undra varför aviatisk profil är den enda som går mot befattning i FV. Fast så var det ju på 30-talet också.

  SvaraRadera
 8. "STRIL-personal bedöms som mycket svår att rekrytera och svåra att behålla då det finns ett stort sug från den civila arbetsmarknaden inom dessa kompetensområden."

  Säkra rykten från pågående officerskullar talar för att många av dessa inte har för avsikt att bli särskilt långvariga i FM i denna roll, då de är medvetna om sin attraktionskraft på civila marknaden.

  SvaraRadera
 9. Inte bara strilen som är populär. Blev själv klar nu i dec med min specoff. Gick kanske inte som jag hade väntat. Har lite missioner i bakom mig, samt en ingejörs utb. När förbandet medelande min/våra löner så sa jag som det va 19 500 är inte acceptabel ingångs lön. Hårda ord utbytes. Det hela slutatde med ett ulitmatum från min sida 22 000 eller jag sticker!!! Hörde inget på några veckor sökte nytt jobb var efter jag ringde min personal chef och medelade att jag inte tänkte ta anställning längre. Det blev ett jävla liv om vilken svikare man va/är.

  Men om nu skriker efter folk med min kompetens hur har man då råd att inte anställa mig?

  Självklar trodde dom att mina ord bara var tomma ord.

  Ska börja mitt nya jobb nu i jan på BAE system och är bra nöjd med livet.

  SvaraRadera
 10. Säkra rykten gör också gällade att spontanavgångarna inom teknikerskrået inte kommer att minska utan öka. Detta har flera anledningar där påsen med kinesiska jättedollar har en påverkan men är långt ifrån den största. Det som till största del påverkar är Görans "sommarhälsning" (och det är väl bäst att jag återigen påpekar att det inte är utlandstjänsten utan sättet den framfördes på som retade gallfeber på folk), att kollegor sparkas med skälet "arbetsbrist" när det jobbas 1000-tals övertidstimmar varje år, den inte helt logiska organisationen som PRIO bestämder att FU kompanierna skall inta och den (med tanke på vad den goda arbetsgivaren hittills levererat) kommande(?) sommar/julhälsningen där det blir till att degraderas för att inte drabbas av arbetsbrist och därmed bli uppsagd.

  God Jul!

  //JOPP

  SvaraRadera
 11. @anonym 06:05
  "Hur sker förresten dagens rekrytering till FM-ingenjör? Inte alls?"

  Rekryteringen av FM-ingenjörer är beslutad att ske av redan utbildade civ.ing. Ett beslut som togs i början sommaren -10. Ska bli intressant att se om det blir lättare att få ingenjörer när attraktionskraften i en finansierad utbildning försvinner.

  Det här kan vi ju iofs överföra på resten av de militära yrkeskategorierna. Speciellt de med gångbara kunskaper i det civila. Alla chefer borde till exempel få pröjsa ChP (eller vad det heter numer) ur egen ficka. De skulle ju faktiskt kunna bli chefer någon annanstans efteråt. Helikopterpiloter med CSN tills de är krigsplacerade. Det kommer garanterat att fylla luckorna på Hkpflj.

  Fast det är klart att de kloka gubbarna i ledningen inte behöver teknokrater tränade i logiskt tänkande och som kanske kan förklara orsak och verkan när fort&fel allena råder.

  /M

  SvaraRadera
 12. Har under snart 20 års tid (nåväl under de första 10 åren fanns det iaf en röd tråd och en fungerande organisation) stått på sunt, behörigt avstånd och beskådat Flygvapnets kollektiva lodräta piké. Samtliga kommentarer ovan beskriver ett stor missnöje med sin arbetsgivare, vilket man kan förstå under rådande situation.
  Problemet är dock att denne endast är satt till att utföra uppdragsgivarens vilja.
  Försvarsmaktens verksamhet, inkluderat FV, har under lång tid varit kroniskt underfinansierat. Försvarsmaktens anslag har de senaste 20 åren enbart användts som budgetregulator (i avsaknaden av yttre hot)och det har inte på något sätt tagits hänsyn till kostnadsökningar och inflation och att vi därför idag står med en försvarsbudget som till största delen går till hyror och lönekostnader. ÖB är en politiskt tillsatt position och han har därför att välja på att antingen avgå eller försöka uppfylla uppdragsgivarens, riksdag och regerings, intentioner. Addera detta med ett incestuöst förhållande mellan försvarsindustrin och politiken (Gökungen Gripen tog död på det svenska flygvapnet och dess basorganisation), så har ni svaret på dagens situation.
  Skjut dock inte på budbäraren. Det är dagens politikerskrå ni bör spy er galla på.

  /Onga1

  SvaraRadera
 13. @Anonym 13:01

  Grattis till nya jobbet! Även om du fått 22 så hade det varit patetiskt underbetalt för en person som har missioner och civil eftergymnasial utbildning. Trist dock att se hur FM konstant misslyckas med att värdera andra erfarenheter och utbildningar än sina egna.

  Jag har själv fått erbjudande om anställning på en officerstjänst med, enligt chefen, samma uppgifter och ansvar som OF2/OF3-kollegor - intressant nog på grund av att förbandet i fråga var intresserade av min civila bakgrund. Men: "eftersom du inte är officer så kan vi inte betala mer än 19000". Jag möttes dessutom av viss förvåning när jag valde att istället fortsätta på mitt civila jobb där jag tjänar mer än det dubbla.

  Då hade jag gärna mötts halvvägs - men det var tvärstopp. När jag nu läser på denna och andra bloggar hur utomordentligt illa och respektlöst FM behandlar sina anställda så är jag förstås glad att det gick som det gick. Idag skulle jag nog vilja ha mer för att jobba för FM än för en civil arbetsgivare. Det är för mig en gåta hur det skall gå att locka till sig och framförallt behålla kompetens. Särskilt när nu fler och fler lämnar organisationen och träffar gamla kollegor och berättar hur det går till på andra sidan stängslet.

  SvaraRadera
 14. @M
  Intressant, hur gör man med flygingenjör i flygande tjänst? Ska flygförare ta tjänstledigt för att plugga med CSN-lån eller låter man civilingenjörer ta anställning för att sedan få en flygförarutbildning?

  Kommer FM-ingenjör enbart omfatta civilingenjörer eller även teknologie master? Kanske till och med högskoleingenjör eller teknologie magister? Ska de vara helt klara med examen eller kan exjobbet genomföras i FM regi? Det mest intressanta är nog, vilken utbildning kommer de bli tvungna att genomföra i FM för att bli FM-ingenjörer? AOU på en termin, ett år eller till och och med ännu längre? Börjar de som fänrikar då? Tidigare lästes väl kaptensutbildningen in under tiden?

  Såg även något om FM-ingenjör i reserven. Är det FM-ingenjörer som slutat, reservofficerare som har läst en civilingenjörsutbildning eller finns det en möjlighet för de med examen att bli det också?

  SvaraRadera
 15. "Vem kommer t.e.x ha goda kunskaper om logistik på HKV i framtiden?"

  Detsamma gäller marinen där ALLA tekniker i framtiden ska vara OR. Vem skall bemanna flottiljledningar, Marinbas, MTS M4, J4 etc?

  Svaret på frågan torde vara: ingen.

  / Commander

  SvaraRadera
 16. Upptäckte detta på mil.se:
  "Anpassad officersutbildning är en individuell utbildning som vänder sig till personer med speciella kompetenser, exempelvis läkare, flygare och meteorologer."

  Vilken sorts flygare är det tänkt att de ska rekrytera genom anpassad officersutbildning?

  SvaraRadera
 17. @ 16.04

  Redan färdigutbildade piloter som bara ska behöva kortare kompletterande utbildning för att sedan (oftast) gå in i stabsbefattningar...hur det nu ska gå till att rekrytera sådana m h t det man läser ovan...

  /FLIR

  SvaraRadera
 18. Rekryteringen av FM-ingenjörer är en sak, att behålla dem en helt annan!

  Ingångslön år 1999: 28500 sek/månad
  Ingångslön år 2011: 28500 sek/månad

  För vilket företag skulle värdera en medarbetare med en civilingenjörsutbildning, en civilekonomutbildning, en officersutbildning, erfarenhet från soldatutbildning, erfarenhet från ett antal större projekt annorlunda än FM?!

  Så självklart kommer leden att fyllas snabbare än vad denna blogg fylls med kommentarer ;-)

  SvaraRadera
 19. ...behövs FM-ingenjörer? Det är väl boots on the ground (eller annan personal med kortare utbildning innan effekt kan uttas) som gäller nu och den verkligheten måste nog accepteras. Är själv FM ingenjör i FV och upplever att min civilingenjörskompetens sällan efterfrågas eller värderas, har precis samma ALFF-avtal som vilken pilot som helst......

  SvaraRadera
 20. @Anonym 03.54: Har själv ställt mig den fråganmånga gånger. När pilotkollegor frågar om jag tycker att det är värt att läsa till flygingenjör så brukar mitt svar vara att det är en kul utbildning och det ger alternativa möjligheter till en civil karriär, men i Försvarsmakten så har man inte längre någon funktion.

  SvaraRadera
 21. Ingenjörsutbildade akademiker tillika officersutbildade behövs inte i det nya FM där en officer ägnar sig åt två kärnverksamheter - att utbilda eller leda insatsförband. Resten är inte kärnverksamhet och kan bemannas med vilket civilt material som helst, om inte helst outsourcas till det civila. Hur svårt kan det vara? säger den jordnära generalen i mungipan samtidigt som snusloskan flyger iväg mot snödrivan.

  God Jul till hela Försvarsmakten! Ni har de hjältar ni har efterfrågat. Resten sticker till mer seriös verksamhet.

  SvaraRadera
 22. Förmågeutveckling som oftast är decennielång verksamhet kräver nog lite andra kompetenser än förmågeutnyttjande som inte sällan kräver sekundoperativt beslutsfattande.

  Det kanske inte ens är möjligt att i en och samma människa förena de psykologiska karaktärsdrag, som krävs för god formågeutveckling respektive gott förmågeutnyttjande?

  SvaraRadera