fredag 16 juli 2010

En svensk Afghanistanstrategi (uppdaterad)

Semestern ger mig tillfälle att rota igenom gamla inlägg och uppdatera mig i vad som hänt under våren. En sak som jag ofta har kritiserat Regeringen för är avsaknaden av en tydlig strategi för vår närvaro i Afghanistan. men hör och häpna, den 8 juli så fastställde Regeringen äntligen "Strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i Afghanistan".

Det har varit ganska tyst om denna strategi i pressen. Med stor sannolikhet så försvann den i bruset från Almedalsveckan. Sten Tolgfors, Carl Bildt och Gunilla Carlsson har dock kommenterat strategin på SvD Brännpunkt.

Sveriges engagemang för Afghanistan har sin grund i vår solidaritet med det afghanska folket som under decennier har genomlevt krig, förtryck och fattigdom.
...
Huvuduppgiften för det svenska militära bidraget är att bistå den afghanska regeringen i att skapa säkerhet såväl för den afghanska befolkningen som för de insatser som görs till stöd för landet och dess befolkning. En viktig komponent i denna uppgift är att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna genom utbildningsstöd och rådgivning.
...
En ambassad har öppnats, det svenska militära ledarskapet i Mazar-e Sharif har kompletterats med ett civilt ledarskap och biståndet har under mandatperioden ökat med så mycket som 60 procent och uppgår nu årligen till omkring 800 miljoner kronor inklusive stöd till multilaterala organisationer.


Den enda analysen som SvD har haft avseende strategin är fråga hur den rödgröna oppositionen ställer sig till fortsatt insats?. Intresset från pressen har med andra ord varit ganska så svagt...

Men åter till själva strategin. Håller den vad den lovar? Det jag tidigare har efterfrågat är följande tre delar:

- Tydlig spårbarhet mellan svenska politiska mål och insatsens utformning.

- Samarbete mellan myndigheter och uppdelning i civil/militär del.

- En definierad "Exit Strategy". När vi har nått vårt mål och hur drar vi oss ur insatsen med hedern i behåll?

Ärligt talat så tycker jag strategin är en smula tunn. Många fina ord på en hög nivå, men inte så många praktiska detaljer att peka på. Den hänvisar till "Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet" för spårbarhet till hur våra utlandsinsatser i allmänhet kopplas till svensk säkerhetspolitik. Det dokumentet säger dock inte särskilt mycket mer.

Tillståndet i Afghanistan är trots ökade insatser fortfarande mycket instabilt. Mycket beror på den afghanska regimen.

De demokratiska landvinningarna är sköra, kapaciteten inom förvaltningen är svag, rättsektorn är i stort icke-fungerande och korruption och vanstyre är utbrett.

Jag är kritisk mot upplägget på att bygga upp en central regim i Afghanistan. Man pekar mycket riktig i strategin på att afghanerna i stort sett aldrig haft en central ledning, så varför ge dom en nu? Afghanistan är en samling av stammar och en central regim kommer därför alltid att se om sina egna stammar före alla andra. Gör tvärtom i stället och inför en federal styrning liknande USA där regionerna uppdelas efter stammarnas utbredning med egen milis som skydd. ISAF studerar just nu miliskonceptet för att snabbare kunna bygga upp en afghansk armé. President Karzai motsätter sig dock detta då han är rädd för att den centrala regimen tappar kontrollen över landet. Vilken kontroll, skulle man kunna fråga sig.

Det behövs fortfarande behövs stora militära insatser för att säkra landet så att det civila hjälparbetet kan bli effektivt. Men det behövs också ett ökat förtroende för regimen i Kabul och för ISAF. Vilket kommer först, hönan eller ägget? Vi kan inte vänta med de civila insatserna då det trots allt i slutändan är därför vi är i Afghanistan. Att bekämpa talibanerna är bara ett mål på vägen, inte ett syfte i sig själv. Jag tycker därför att det fortfarande är stor obalans mellan storleken på de militära och de civila insatserna.

Enbart de militära insatserna omfattade ifjol en närvaro av ca 500 personer till en kostnad av knappt 1,5 miljarder kronor. De polisiära insatserna involverar ett tjugotal personer. Samtidigt bidrog Sverige under föregående år med knappt 600 miljoner kronor i bistånd, varav närmare 450 miljoner kronor till långsiktigt utvecklingssamarbete och ca 130 miljoner kronor till humanitära insatser.

Två huvudkoncept finns i de internationella strategierna som Sverige följer via Bonnavtalet 2001, Afghanistanfördraget 2006 och utvecklingsstrategin för Afghanistan (ANDS) 2008.

- Afghanisering. Afghanerna ska ta över mer och mer av säkerheten och styret av landet. Bra tänkt, men se min kritik mot central styre ovan. Jag tycker att man ska titta tillbaka på Vietnam. Den s.k. "vietnamiseringen" fungerade inte särskilt bra där heller. Mycket beroende på samma problem som i Afghanistan då man bl.a. beroende på en korrupt regim saknade stöd hos folket.

- Regionalisering. Detta är betydligt viktigare. Viktiga spelare är Iran, Pakistan, Saudiarabien och Turkmenistan. Kan vi få muslimska länder att ställa upp så tappar talibanerna mycket av sin retorik att kriget är en Jihad mot icke-muslimer. Iran är kraftigt emot talibanerna och vill nog göra mer i landet, men har kraftigt motarbetats av USA. Pakistan måste stoppa ISI:s stöd till talibanerna och utplåna de säkra baser som finns i Pakistan samt stoppa den smuggling som sker över gränsen. Saudiarabien som exporterar Wahhabismen borde kunna ställa religiösa krav på madrassaskolorna samt talibanernas tolkning av Islam. Turkmenistan sitter på ekonomiska lösningar för Afghanistan då det finns vilja att dra olje/gasledningar genom Afghanistan till hamnar i Pakistan i stället för genom Iran. Läs gärna boken "Talibanerna" av Ahmed Rashid och studera USA:s inblandning i oljeindustrin under talibanernas framväxt. Det argentinska bolaget Bridas och det amerikanska bolaget Unocal har tidigare varit mycket aktiva i regionen och bara kriget förhindrar dessa möjligheter.

Den militära delen av strategin finns det inte särskilt mycket att tala om. Strategin definierar i stort sett exakt det vi redan gör med undantag för att OMLT delarna ska ökas för att säkerställa att afghanerna själva kan ta över säkerheten i landet och det svenska förbandet avvecklas. Det enda jag saknar är spårbarhet till storleken på insatsen. Min åsikt är att förbandet idag har för liten verkansdel och därför borde utökas. Jag misstänker att ekonomerna räknar fel när man tittar på kostnaderna att utöka förbandet eftersom utlandsstyrkan har egen budget. Officerare som tas från Försvarsmakten har trots allt lön från enbart en arbetsgivare, om detta är det ordinarie förbandet eller utlandsstyrkan kvittar. Det som tillkommer är resor, traktamente och missionstillägg. Utbildningskostnaderna är dessutom inte bortkastade eftersom officeren i fråga tar med sig kunskaperna hem efter insatsen.

Strategin bygger mycket på det konsensus som finns inom EU/NATO avseende COIN taktik.

När det gäller strategin för att motverka upprorsgrupperna (eng. Counter Insurgency, COIN) råder det nu enighet om det centrala i att skydda befolkningen - både från våld och övergrepp utövat av de regeringsfientliga grupperna och från att civila oavsiktligt drabbas av internationella eller afghanska styrkors insatser.

Man bör därför noggrant studera skillnaderna i ISAG nya chef general Petraeus strategi jämfört med den tidigare chefen general McChrystal. McChrystal blev impopulär hos trupperna då han begränsade möjligheterna att göra insatser med bl.a. CAS. Jag tycker McChrystal gjorde helt rätt! Vi är där för att vinna Hearts&Minds, men det kan vi inte göra om vi bombar civila afghaner av misstag. Petraeus har lättat på dessa förbud, något som även den svenska styrkan kan dra nytta av. Bra för våra egna truppers säkerhet, sämre för att få ett slut på konflikten!

Det går inte att lösa konflikten i Afghanistan utan att samtidigt lösa problemen i Pakistan. I USA hanterar man därför hela regionen i det gemensamma begreppet AfPak. Här skulle EU kunna göra betydligt mer genom att sätta press på Pakistan att sluta stödja delar av de talibanska grupperingarna via ISI. Visst så genomför den pakistanska armén offensiver mot talibangrupperingar i Pakistan, men bara de som ställer till problem internt i Pakistan. Man tror fortfarande på att talibanerna behövs för att säkerställa ett territoriellt djup i Pakistans försvar mot Indien. Läs även här mer i Ahmed Rashids bok "Talibanerna".

I Norge kritiseras avsaknaden av samordning mellan de civila och de militära insatserna. I Sverige så är det dock stort motstånd från de civila aktörerna och i strategin så finns det därför tyvärr inget som pekar på förbättring.

Samordningen av de svenska insatserna i Afghanistan har fördjupats under de senaste åren. Det gäller inte minst samverkan mellan det militära bidraget och utvecklingsinsatserna.
...
Synergier ska eftersträvas men det är viktigt att upprätthålla en ändamålsenlig uppdelning mellan säkerhetsfrämjande insatser och utvecklingssamarbetet, så att de civila och militära rollerna hålls isär.


På flera ställen i strategin nämns att de polisiära insatserna måste öka. ISAF har 140.000 man och EUPOL 300! Vi kanske borde införa ett obligatorium för internationell tjänstgöring även hos svensk polis? Afghanistan står trots allt för 90% av världens opiumproduktion, så lika väl som militära insatser sker i Afghanistan för att det är bättre att möta hotet på bortaplan så borde samma sak gälla även för polisen?

Ett stort problem som ISAF har för att få lokalbefolkningens stöd är vetskapen om att vi inte kommer att vara där för evigt. Obamas uttalande om neddragningar med början 2011 ställer till problem då afghanerna inte vågar stötta ISAF, då dom vet att dom riskerar att talibanernas hämd kommer att komma den dag ISAF lämnar. Här borde ISAF ge ett tydligare besked om vad som händer efter 2011.

Slutsats
Jag saknar fortfarande spårbarhet. Strategin säger att vi är i Afghanistan för att visa att vi deltar i omvärldens insatser. Den pekar inte på vad Sverige direkt vinner av detta. Stöd den dag vi själva behöver hjälp? Jag saknar helt kopplingar till Lissabonfördraget och solidaritetsklausulen.

Det finns fortfarande ingen "Exit Strategy". När är vi klara? Vad vill vi uppnå? Vi erkänner att Sverige inte kan göra något på egen hand i Afghanistan och det innebär att när de andra länderna säger att vi är klara så drar vi oss ur. Vad händer nu när de europeiska bidragarländerna får sämre ekonomi? Vad händer 2011 när USA kanske börjar minska på sitt bidrag om inte ANA/ANP har tillräcklig styrka?

Det finns ett ökat medvetande om behovet av samordning av civila och militära insatser, men ganska så lite som pekar på faktiska förslag på hur detta ska gå till. En fjärdedel av det humanitära stödet ska direkt gå till den svenska regionen och vi ska öka informationen till afghanerna om hur våra stödinsatser är sammankopplade. MSB, Rikskriminalpolisen, Räddningsverket, SIDA och Folke Bernadotteakademien ska ställa upp med insatser. Bra är att vi startat en ambassad i Kabul och att vi skapat en senior civil representant i Mazar-e-Sharif. Jag måste dock få säga att jag inte sett mycket av Krister Bringéus insatser på denna position. Men han kanske arbetar i det dolda som UD ofta gör? Samma sak gäller för övrigt vårt särskilda sändebud för Afghanistan och Pakistan, Anna Karin Eneström. Med tanke på Pakistan roll i regionen hennes arbete oerhört viktigt och bör göras mer offentligt!

Uppdaterad 10-07-19, 21:58
På den kommande internationella konferensen i Kabul där bl.a. utrikesminister Bildt deltar så kommer en ny tidplan för Afghanistan att presenteras. Enligt den så de anfghanska styrkorna vara beredda att ta över säkerhetsansvaret i Afghanistan 2014. Hur stora styrkor som ISAF fortsättningsvis kommer att ha kvar för att fortsätta med OMLT insatserna är oklart. Likaså så lär vi få fortsätta stötta med "exklusivare" resurser som bl.a UAV och CAS.

I den kommunike som tidningen "The Independent" har tagit del av står det bl.a.

It states: "The international community expressed its support for the President of Afghanistan's objective that the Afghan National Security Forces (ANSF) should lead and conduct military operations in all provinces by the end of 2014." This comes just weeks after Mr Hague hinted that British troops could leave by 2014, and is the first formal confirmation of the timescale that governments have been working towards behind the scenes to agree in recent months.

En deadline är både bra och dålig. Bra för att den sätter press på Karzai och hans regering. Dom vet mycket väl att den dag ISAF lämnar och dom inte har fått folkets stöd, så kommer dom genast att hängas av talibanerna. Dåligt då den samtidigt ger talibanerna ett datum att härda ut till. Talibanerna behöver nämligen inte vinna mot ISAF, dom behöver bara undvika att förlora.

Uppdaterad 10-07-20, 09:24
President Karzai har nu invigit mötet. Bildt fick dock ta en omväg via Bagrambasen då Kabul bedömdes för osäkert efter en raketbeskjutning.

Den amerikanska utrikesministern Hillary Clinton sade att frågan om överföringen av säkerhetsansvaret i Afghanistan är för viktig för att förbli obestämd. President Barack Obama har sagt att han vill börja dra hem de amerikanska trupperna från Afghanistan från och med juli 2011.

- Datumet juli 2011 fångar både betydelsen av skyndsamhet och styrkan av vår beslutsamhet. Övergångsprocessen är för viktig för att lägga ut som obestämd, sade hon.

- Men datumet är en start av en ny fas, inte slutet på vårt engagemang. Vi har inte för avsikt att överge vårt långsiktiga uppdrag att uppnå ett stabilt, säkert, fredligt Afghanistan.

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen sade att övergången av militärt ledarskap i Afghanistan kommer att genomföras gradvis, baserat på "förutsättningar, inte kalender."

- Och när det händer så kommer inte de internationella styrkorna att ge sig av, de ska bara helt enkelt inta en stödjande roll, sade han.


Carl Bildt kommer under dagen att prata om vikten av ett långsiktigt åtagande i Afghanistan. Detta tycker jag är mycket bra, då jag helt håller med om att fastställda tidtabeller riskerar att äventyra chansen för ett lyckligt slut.

Detta innebär också att olika artificiella tidtabeller kan skapa fler problem än de löser. Att omfattande militära insatser inte kan pågå i evig tid säger sig självt, men just nu ligger det en risk i att tidtabeller gällande militära reduktioner föder en politisk dynamik som äventyrar det vi vill uppnå.
...
Detta är delar av en bredare politisk strategi med tre sammanlänkade delar.

Den första handlar om den politiska processen i det pashtunska samhälle som dominerar landets södra delar kring Kandahar.

Att det här också handlar om en militär kraftmätning är uppenbart. Förväntningar om hur den kommer att utvecklas har stor betydelse för den politiska dynamiken. Förr eller senare måste det dock komma till ett modus vivendi som tillåter en försoningsprocess inom den afghanska konstitutionens ram.

Den andra handlar om den politiska processen i Afghanistan i dess helhet. Avgörande är att de andra minoriteter som tillsammans utgör en majoritet inte känner att de drivs in i en front mot uppgörelser i landets sydliga delar. Det är inte minst därför som stödet till statsbyggandet i Kabul är så viktigt.

Den tredje handlar om den vidare regionala processen där utvecklingen i Pakistan och mellan detta land och Afghanistan kommer att bli alldeles avgörande.

Men bara det perspektivet är alltför begränsat.

Det pakistanska agerandet kan inte förstås utan kännedom om förhållandet till Indien, och Indien förblir en viktig aktör i regionen. Det går heller inte att negligera ett Iran vars inflytande är påtagligt. Liksom grannländerna i Centralasien och inte minst Kina har de ett grundläggande intresse av stabilitet.


Säkerhetsläget i Afghanistan är dock sämre än någonsin trots de senaste offensiverna i söder, vilket Carl Bildt fick fysiska bevis för. Frågan är om vi har tillräcklig uthållighet? Frågan är också om våra metoder är de rätta? Jag är rädd för att framför allt USA har för stort fokus på att bekämpa talibanerna. ISAF som helhet har för bråttom med att utbilda ANA/ANP, med kända bieffekter som att man tar in rekryter som sedan mördar soldater i sin omgivning. Sverige försöker i sin region att driva en PRT, men särskilt mycket reconstruction blir det inte ännu. Förslaget att döpa om PRT till PST - Provincial Security Team kanske skulle bättre belysa på vad vi sysslar med i Afghanistan.

Jag hävdar envist att den bästa lösningen för Afghanistan är att decentralisera både makten och säkerhetsansvaret ut till de olika regionerna. En central årlig Loya Jirga/Shura får ersätta det centrala styret i Kabul. En stammilis sköter den lokala säkerheten. Shariadomstolar sköter det lokala rättsväsendet. Genom att ställa villkor för internationella hjälpsändningar som kräver ett humant styre och bättre behandling av kvinnorna så kan vi säkerställa att det i de flesta regioner inte blir talibaner som kommer till makten, utan lokala befälhavare/stamäldste. Vi får inte ett stabilt Afghanistan som land, men vi får kanske en tillräckligt stabil del av världen som inte beskyddar terrorister eller producerar opium.

Uppdaterad 10-07-20, 14:31
Svenska Afghanistanskommitén vädjar nu till EU att inte svika Afghanistan då framför allt kvinnorna kommer att få lida om talibanerna kommer åter till makten. Man medger också att framsteg har gjorts under den tid ISAF har varit i landet.

Under de senaste nio åren av utländsk intervention i Afghanistan har mycket förvisso gjorts fel men betydande framsteg har samtidigt uppnåtts, inte minst vad gäller kvinnors och barns situation. Det klaraste exemplet gäller möjligheterna till skolgång. Under talibantiden gick endast ca 600 000 barn i skola – idag är siffran uppe i över sex mijoner, varav över en tredjedel flickor.

Det här är en liten kovändning då SAK tidigare har varit ganska så ovilliga att kopplas ihop med de militära insatserna och sagt att de militära insatserna i Afghanistan har försvårat deras arbete.

Förhoppningsvis så börjar de civila hjälporganisationerna förstå att det är ett lagarbete som krävs för att lyckas i Afghanistan. Det går inte att köra flera separata insatser med olika agendor. De militära insatserna möter mindre motstånd om dom kan ta åt sig en del av äran för att de civila insatserna gör effekt. De civila insatserna kan dra nytta av det militära skyddet.

Uppdaterad 10-07-20, 17:50
Nu har det hänt igen. En afghansk soldat sköt två civila amerikaner och en afghansk kollega. Har vi för dålig koll på de rekryter vi tar in? Jag har tidigare varnat för att vi har för bråttom framåt och därmed nöjer oss med vem som helst som söker till ANA/ANP.

En lokal milis har en stor fördel och det är att stammedlemmarna själva har koll på vilka dom rekryterar. Milisen blir åtminstone lojala med sig själva och sin region.

Förra gången "civila" amerikaner dödades i Afghanistan rörde det sig om CIA. Det ska bli intressant att se om det är liknande upplägg på denna händelse...

Uppdaterad 10-07-21, 10:43
Nu tar Turkiet över hälften av de områden i norra Afghanistan där Sverige skulle ansvara för civila bistånd. Detta tycker jag är utmärkt. Vår civila insats har delvis misslyckats då vi kanaliserat den via den korrupta regimen i Kabul (med stor sannolikhet har stora delar fastnat i fickorna på diverse tjänstemän.

Turkiet är också som muslimsk stat mer accepterad av lokalbefolkningen. Kanske är detta ett första steg att låta den muslimska delen av världen ta över ansvaret för Afghanistan?

22 kommentarer:

 1. Västmakterna har klockor, talibanerna har tiden. Vi ser åter ett nytt Vietnamn växa fram!

  SvaraRadera
 2. Frågan borde vara hur den svenska Afghanistanstrategin på bästa sätt går att integrera i den amerikanska dito.

  Och hur vi skall förhålla oss om/när amerikanerna börjar trappa ned sitt engagemang, eller hur vi villiga europeiska stater skall bygga en post-amerikansk afghanistanstrategi.

  SvaraRadera
 3. @Per A: I strategin så tar man upp de europeiska ländernas brist på samordning. Det har blivit bättre, men fortfarande är det upp till varje land att ha en egen strategi och varje PRT är ganska så självsnurrande även ISAF och Petraeus håller i trådarna.

  SvaraRadera
 4. Det brukar aldrig uttalas vilka våra intressen är från officiellt håll. Kritiken mot motiven bakom Kongoinsatsen, att vinna poäng i Bryssel, gör att det kommer att dröja innan någon talar klarspråk igen.

  Internationella militära insatser brukar vi rättfärdiga på samma sätt som vårt bistånd; med vaga altruistiska motiv.

  Jag ser det som att vi verkar ha två möjliga exit-strategier: slutföra eller ge upp.

  Best Case: Överlämna ansvaret provins för provins under perioden 2011-2015 och behåll en mindre OMLT/SSR-insats i ytterligare fem år.

  Worst Case: Centralmakten faller och de lokala stormännen, som t ex guvernör Atta Mohammed Noor i Balkh, tar över regeringsmakten i sina respektive provinser. Se 90-talet för fortsättningen.

  @Per A
  Om "överlämningen" i själva verket är en "reträtt" så finns det ingenting vi kan göra; då är det kört.

  Det knepiga är att även om så inte skulle vara fallet är det fortfarande den dominerande tolkningen i både Afghanistan och Pakistan. Uppfattningen att väst är på väg ut genom dörren gör att alla i söder utgår från att talibanerna är tillbaka i full kontroll inom något år.

  Under de förutsättningarna kommer ingen att samarbeta med Kabul eller ISAF.

  SvaraRadera
 5. "Vi kanske borde införa ett obligatorium för internationell tjänstgöring även hos svensk polis?"

  Att hävda arbetsbrist för svenska försvarsanställda som tycker att Sverige fortfarande är värt att försvara låter sig göras genom att trixa lite med hotbilden.

  Motsvarande manöver för poliser som tycker att brottslighet i Sverige är värt att bekämpas blir nog svårare att leda i bevis.

  SvaraRadera
 6. @Sumatra
  Är det någon som vet ifall det är bristen på frivilliga som är den begränsande faktorn? Jag riktar mina misstankar mot budgetprioriteringar på RPS.

  SvaraRadera
 7. @ Forsno

  Jag bollar fegt frågan vidare till Morgonsur.

  Har det från politiskt håll ställts några numerära krav, kan man ju undra.

  Jag gör som skomakaren och blir vid min läst.

  Det lär ju också gå lite trögt för den civila delen av insatsen. Kanske dags för ett obligatorium för våra biståndsorganisationer?

  SvaraRadera
 8. Lite rörig avslutning har du CI.

  Du kräver spårbarhet till någon sorts nytta för Sverige. Kan det inte räcka med ren altruism, en vilja att göra gott utan krav på nånting tillbaka? Oegennytta, helt enkelt. Som kanske till slut ändå innebär att vi får nånting tillbaka i form av aktning, trovärdighet och solidaritet.

  Annars finns väl egennyttan klar; Bekämpa global terrorism och bekämpa narkotikaproduktion och handel.

  Du nämner t ex att det endast finns 300 EUPOL, men glömmer att det i RCN finns dels ett multinationellt MP-förband som ägnar sig åt att stödja ANP och dessutom en omfattande amerikansk polisstödsorganisation. För alldel inte 140 000 man men avsevärt fler än 300 och med helt andra resurser än EU:s resurslösa monitor mission.

  Dessutom måste jag fråga hur du får ihop ISAF och dess arbete med Lissabonfördraget och solidaritetsklausulen. Är det genom EUPOL? För ISAF är väl ingen EU-mission? :-)

  Kravet på exit strategy verkar inte tillämpas av någon nation längre. Sedan USA:s Powell krävde en militär sådan inför första Irakkriget 1991 synes det ha blivit "omodernt". Kanske beror det på att det inte låter sig göras så lätt när det inte är en enkel mellanstatlig konflikt med tydliga aktörer som följer internationella spelregler. Politiskt är det förstås också jobbigt att behöva ha "mätbara" mål som helt tar bort möjligheterna att vara "flexibel". Det är sannolikt mer politiskt önskvärt att inte ha så tydliga mål. Då kan man ju t.ex. påbörja hemtagning av trupper 2011 utan att det går att kritisera alltför mycket. men det skulle väl ingen komma på att göra, väl?

  Old School

  SvaraRadera
 9. I norra Afghanistan bidrar 1.BCT 10th Mountain Division US Army med utbildning till ANP. Det specifika bidraget kommer i höst omfatta cirka 2500 polisutbildare.
  Utöver det finns redan en del på plats, givetvis inom ramen för ISAF.

  SvaraRadera
 10. Vad är Chefsingenjörens definition på Afghanisering respektive Vietnamisering? För mig verkar dessa båda uttryck som en önskan att installera ett amerikanskvänligt ledarskikt som kan fjärrkontrolleras vid behov, ungefär som en
  sovande underrättelseagent i främmande land för att låna ett uttryck från min gamla skolkamrat Tore Forsberg.
  Grant

  SvaraRadera
 11. Problemet med Svenska poliser kontra Svenska militärer är kostnaden. Att ha en polis på ett hotell i ett halvår, ätandes det bästa hotellet har att erbjuder, har kvar sin "hemma"-lön och får dessutom stora risk-pålägg är mycket dyrare än att skicka en Svensk militär.

  SvaraRadera
 12. @Old School: Jo, kanske en smula rörigt, men det är ett brett ämne. Pakistan är dock en av nyckelspelarna och därav vikten av att våra civila aktörer gör sitt jobb på ett bra sätt.

  Egennyttan är tveksam. Vi slåss just nu mest mot talibanerna, som är ett lokalt problem för Afghanistan, inte för omvärlden. Al Qaida har fler basområden än bara Afghanistan och det är nog dessa som står för majoriteten av problemen för länder utanför Afghanistan.

  Narkotikan slår vi inte särskilt hårt mot i rädsla av att bygga upp ett större motstånd från lokalbefolkningen. I de fall vi minskat opiumproduktionen så har det bara lett till ökat världsmarknadspris och mer pengar till talibanerna. Jag läste i någon artikel att det beräknas att talibanerna har opiumförråd motsvarande två års produktion.

  http://www.newsweek.com/2009/07/30/losing-afghanistan-s-drug-war.html

  Lissabonfördraget och Solidaritetsförklaringen har inget med ISAF:s uppdrag att göra, men kanske med vår vilja att bidraga med styrkor till ISAF?

  Jo, jag vet att det finns fler enheter som utbildar poliser, men eftersom det togs upp i just den svenska afghanistanstrategin att det ska till mer poliser så antog jag att det är inom ramen för EUPOL?

  SvaraRadera
 13. Nu kör USA och Sverige Vietnam #2. Tragiskt nog infogar sig Sverige under retoriken "kamp mot terrorismen".

  Den hanterar man bättre med uppgraderad gräns och immigrationskontroll.

  Nu verkar invasionsskälet av Carl B vara justerat till "kamp mot heroinet" då han jämför antalet offer i Afghanistan med antalet döda pga heroin.

  SvaraRadera
 14. Angående uppdateringen 10-07-20, 09:24

  Jag tror också att vi saknar uthållighet. I grunden har nog tyvärr UBL gjort en korrekt politisk/kulturell analys: väst är en papperstiger - pressa oss länge nog och vi viker oss.

  Vi ska inte försöka intala oss att det inte får konsekvenser ifall talibanerna återtar kontrollen över större delen av Afghanistan. Till att börja med är inte talibanrörelsen som sådan lokal utan regional (AfPak). Den har dessutom nära kopplingar till AQ och de allierade jihadigrupperingarna, som Haqqaninätverket, har ännu närmare band till AQ.

  Om vi ger oss så lämnar vi hela centralasien till fienden; detta kommer att få mycket allvarliga konsekvenser.

  Det amerikanska begreppet "Det långa kriget" är lika träffande som "Kriget mot terrorn" var korkad. Osamas jihad kommer att pågå i hundra år till, och det enda som skulle kunna ansluta det i förtid är ifall vi alla konverterar till samma tolkning av islam som AQ.

  Filmen slutar inte bara för att du lämnar salongen.

  SvaraRadera
 15. @CI

  När det gäller effekten av insatsen är det en annan diskussion än den om "spårbarhet" och strategi. Då talar vi om metodval. Västs metoder baserar sig på "Krigets lagar", internationella konventioner. Tyvärr använder motståndarna inga sådana begränsande regelverk och det är väl där skon klämmer. Jag håller med om att kvaliteten i insatsen kan ifrågasättas, kommer vi nånsin "i mål"?
  Samtidigt är vi inte där för att "vinna" nåt krig utan för att stödja Afghanierna att klara säkerheten själva.

  Old School

  SvaraRadera
 16. @Old School: "Vinna" är ett svårt begrepp i dessa sammanhang, "nå vårt mål" är bättre. Dock så är målet svårt att nå när det inte är särskilt väl definierat.

  Helt klart hämmas vi av krigets regler och motståndaren har inte dessa begränsningar. Idag fördömer vi "Bomber" Harris metoder och tror att ett krig går att köra kirurgiskt rent med hjälp av precisionsvapen. Precisionsvapen kräver dock värdefulla mål som radiomaster, ledningsbunkrar m.m. När talibanerna inte har något av detta så är vi tillbaka på modellen med smittskoppsnedsmitta filtar som USA använde under indiankrigen på 1800-talet. Jag ler en smula när man på TV ser insatser från ISAF som kostar miljoner för att slå ut en krypskytt. Snacka om assymetrisk krigföring!

  @Forsno: Lämnar vi Afghanistan åt sitt öde kommer helt klart lokalbefolkningen få lida. Det vi måste säkerställa är att Pakistan inte brakar ihop på samma sätt som Afghanistan. Där måste dock grannländerna ta större ansvar. En insats i Afghanistan ledd i samarbete mellan Indien och Iran?

  Tyvärr så kommer nog Pakistan att skrika över om Indien blandar sig i och USA om Iran är med på ett hörn.

  Varför inte ta nästa steg och be Indiens/Pakistans samarbetspartner Ryssland/Kina ta över?

  Men afghanerna har nog inte förlåtit ryssarna ännu och USA vill nog inte få ökat kinesisk influens i området.

  Alltså tillbaka till västvärlden. Om vi inte orkar göra klar insatsen så blir det att innesluta problemet, d.v.s. en Gazablockad av det större formatet.

  SvaraRadera
 17. @Chefsingenjören
  Om vi drar oss ur så kommer vi (väst) inte att ha några möjligheter att påverka åt det ena eller andra hållet. Det blir samma huggsexa som på 90-talet; grannländerna sponsrar var sin krigsherre.

  Pakistan kommer även fortsatt att, med alla medel, motverka allt indisk eller iranskt inflytande i Afghanistan.

  Den blockaden behöver i så fall innesluta både Afghanistan och Pakistan samt i värsta fall även Centralasien. Med tanke på svårigheterna med att kontrollera Afghanistans gränser de senaste tio åren tror jag inte att den blir särskilt effektiv (eller politiskt möjligt).

  SvaraRadera
 18. @Forsno: Jag håller helt med, problemet är att vi inte har en tillräcklig stabil pelare att bygga upp vår strategi kring.

  COIN bygger på att det ska finnas en av folket acepterad regim och att man kan fokusera på att stoppa motståndsrörelsen och det stöd motståndsrörelsen har.

  Nu måste vi BÅDE stoppa talibanerna OCH vinna över allt för många av afghanerna på vår sida.

  Jag tvivlar på att den enskilde afghanen gillar talibanerna särskilt mycket, men frågan är om dom över huvud taget vågar satsa på så osäkra kort som ISAF och Karzai?

  Möjligtvis Karzai pressas tillräckligt mycket nu av den fastställda tidslinjalen att han tvingas att rensa upp bland korruptionen.

  Vi missade den möjlighet vi hade 2001. Vi hade två bra alternativ.

  - Fortsatt en stund till och slagit ut talibanerna helt och sedan lämnat kvickt. Det var ytterst nära att CIA slog ut talibanernas ledning vid Tora Bora 2001.

  - Efter det att norra alliansen intagit Kabul lämnat över striderna mot talibanerna till dem och lämnat landet direkt.

  Nu tog vi det tredje sämre alternativet och bibehöll en låg närvaro samtidigt som USA satsade på Irak. Tanken var nog god. Vi skulle ha en Interimistiskt säkerhetsstyrka (ISAF) som skulle hjälpa bygga upp landet via PRT strukturen. Resultatet vet vi nu. Vår närvaro i Afghanistan har tyvärr varit ett sätt att möjliggöra talibanernas rekrytering. Samtidigt har den varit för liten för att militärt slå ut talibanerna. Varken hackat eller malet med andra ord.

  @Anonym 06.06: Afghanisering/Vietnamisering innebär att man installerar en regim som passar oss och sedan lämnar landet. Den nya regimen får sedan ta hand om ansvaret för landet. Detta misslyckades för USA i Vietnam och för Sovjetunionen förra gången i Afghanistan. Helt enkelt för att regimen inte var accepterad och inte hade tillräckligt med resurser för att kontrollera sina länder samtidigt som det fanns yttre aktörer som stöttade motståndsrörelsen.

  SvaraRadera
 19. chefsingenjören: "Alltså tillbaka till västvärlden. Om vi inte orkar göra klar insatsen så blir det att innesluta problemet, d.v.s. en Gazablockad av det större formatet."

  Det här vore en av de mer realistiska lösningarna. Man kan inte demokratisera ett land och ett folk som inte har de grundläggande förutsättningarna i termer av utbildning, egalitarism, kompromissvilja och altruism. Frågan är dock om det är ett nödvändigt mål för västvärlden. Vi klarar oss tydligen utan demokrati i Pakistan och de forna sovjetstaterna, så varför skulle våra behov i Afghanistan vara annorlunda?

  Ett alternativ skulle kunna vara att splittra upp landet i mindre stater där varje stat styrs av en klan. Om någon av dessa nybildade stater misslyckas med att hålla rent från terrorister och narkotikasmugglare så behöver väst inte göra mer än att ersätta dess ledning med en mer foglig.

  Sedan behöver vi inte titta så noga på vad de gör för att upprätthålla ordningen. Det viktiga för såväl islamister och västjournalister är väl bara att det inte är västerlänningar som torterar terrorister i Kabul?

  SvaraRadera
 20. @ Old School:
  "Västs metoder baserar sig på "Krigets lagar", internationella konventioner."

  Gick det mycket bättre för Sovjeterna i Afghanistan, eller de gånger väst inte brytt sig så mycket om lagar och konventioner?

  Den ofrånkomliga sanningen är nog att denna form av krigföring är oerhört svårt, oavsett om handskarna tas av eller behålls på.

  SvaraRadera
 21. Per A: Sovjeterna hade inga större problem i Afghanistan innan USA började förse motståndsrörelsen med mobila luftvärn. Krigets utgång berodde nästan uteslutande på detta.

  Väst började bry sig om förluster bland fiendens civila vid mitten av 1900-talet. Var krigslyckan bättre eller sämre innan dess? Gick det bättre för USA i vietnamkriget eller andra världskriget? Varför har USA problem i Irak och Afghanistan när Storbritannien och Frankrike med lätthet delade upp Afrika och Mellanöstern mellan varandra?

  Den ofrånkomliga sanningen är att lagar och konventioner är ett frivilligt strategiskt handikapp som icke-västerlänningar inte tvekar att utnyttja.

  SvaraRadera
 22. @Sture: Att säga att Storbrittanien och Frankrike med lätthet delade upp Afrika är att göra det en smula för lätt för sig.

  Kom ihåg Zulukrigen, Mau Mau upproren, Mahdi upproren m.m.

  Hanteringen var inte heller alltid särskilt snygg (enligt dagens regelverk). Koncentrationsläger i modern tappning är en brittisk uppfinning under Boerkrigen. Mau Mau upproren slogs ned hårt.

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/de-brittiska-koloniernas-gulag_439631.svd

  Sanningen var att vi lyckades i Afrika genom att utnyttja etniska konflikter och att vi använde oss av överlägsna vapen.

  Som Hillaire Belloc skrev:

  Whatever happens, we have got
  The Maxim gun, and they have not

  Det som har hänt efter sovjetunionens fall är att där vi tidigare mötte en fiende i bästa fall utrustad med AK-47 så finns numera T-72, SA-7 m.m. Sovjetunionens fall ledde också till att de centralasiatiska staterna bildades och ett antal islamistiska rörelser grundades (IMU, HT m.m.). Afghanistan sågs som ett föredöme då dom lyckat besegra ryssarna. När sedan talibanerna dök upp så sågs deras tolkning av Islam som en väg till framgång.

  Jag rekommenderar Ahmed Rashids bok "Jihad" för bakgrunden till varför hela denna region ser ut som den gör.

  Vi har alltså numera en välbeväpnad och ideologiskt sammansvetsad motståndare. Mycket svårt att knäcka. Som jag ser det är deras enda svaghet ekonomin. Det vi därför måste bryta är vapensmugglingen mellan Afghanistan och Pakistan samt drogsmugglingen mellan Afghanistan och de centralasiatiska staterna.

  När jag föreslår en blockad á la gaza är det inte en fysisk mur jag menar. Mer en gränsbevakning á la USA - Mexiko.

  SvaraRadera