onsdag 1 september 2010

Pilotkåren har fått nog... (uppdaterad)

Nu har oron i leden övergått till öppna protester.

Pilotkåren i Försvarsmakten har idag skickat ett handbrev till C FTS. Missnöjet rör personalhantering, löneavtalet ALFF som innebär en reallönesänkning varje år (600 kr/år i löneförhöjning) samt de effekter som utlandsobligatoriet riskerar att få för bl.a. piloter i transportflyget.

Officersförbundet har hittills hållt en mycket låg profil, så det är därför skönt att se en enad yrkesgrupp ta striden.

Varje individ i Försvarsmakten bär med sig en ryggsäck med bra och dåliga erfarenheter och upplevelser. Vissa är direkt kopplade till verksamheten, andra är en konsekvens av den transformering Försvarsmakten genomgått det senaste decenniet. Klart är att varje händelse såsom nedläggningar, nedläggningshot, neddragningar och obalans i resurser kontra uppgifter, alla blir tegelstenar som fyller på ryggsäcken.

Utöver detta har piloterna i Försvarsmakten under många år kämpat för att Arbetsgivaren på ett seriöst sätt skall förhandla ALFF. Piloterna i försvarsmakten har t.ex. under de senaste 10 åren inte haft någon reallöneutveckling. Hur man än vrider och vänder på frågan så kan man aldrig negligera att även det här blir en negativ erfarenhet som läggs i ryggsäcken.

Som gemensam nämnare för alla ovan upptagna exempel står arbetsgivaren. Men om alla tegelstenar år efter år som kommer från arbetsgivaren är av negativ karaktär så blir konsekvensen oundvikligt att förtroendet efterhand minskar.

Vad var det som hände V034?

I början av juli kom Försvarsmaktens beslut att omreglera vårt anställningsavtal. För vissa var detta mitt i semestern, för andra var det precis innan semestern började. Oavsett så fanns det ingen tid för oss att diskutera omregleringen vare sig oss emellan eller med Arbetsgivaren. Det blev enskilda studier och funderingar i hängmattan under semestern.

När så alla flottiljer var igång igen efter semestern började diskussionerna omedelbart i korridorer, ordersalar och på kontor. Frågor gällande omregleringen diskuterades i stället för taktik innan flygpassen. När så första ryktet kom om att piloter hade ställt sig själv på marken för att fokus inte var 100% på flygtjänsten, började telefonerna gå varma. Vi identifierade snabbt, under en fredagseftermiddag, att det inte bara var på en enskild flottilj, utan överallt inom Flygvapnet som omregleringen diskuterades flitigt. Följande måndag var det fler piloter som ställde sig på marken och alla pratade nu om omregleringen och förtroendet för arbetsgivaren. Bägaren var full och det bubblade över för många.

Flygsäkerhetsklockan började ringa hos de flesta och den allmänna åsikten var att vi måste göra något innan någon skadar sig!

Beslut togs på arbetstagarnivå att vi måste berätta för vår arbetsgivare vad som höll på att hända, och detta måste ske nu. Vår analys var att vi borde försöka reda ut situationen till en hanterbar nivå så att ingen medarbetare behövde gå hem inför helgen och känna att de inte kunde fokusera på flygtjänsten inför stundande FVÖ-10. Vi var tvungna att skaffa marginal och utrymme för djupare diskussioner och därav ansåg vi att onsdagen var en lämplig dag för att dels skapa utrymme för vissa förberedelser och dels för att skapa utrymme för förändringar i verksamheten för de som berörs av att vi inte skulle flyga.

Vi trodde aldrig att arbetsgivaren skulle reagera på det sättet, då vi ansåg att det vi ville genomföra enbart var av godo och inom ramen för gott förebyggande flygsäkerhetsarbete. Vi kan bara ta åt oss av lärdomen att det är viktigt hur kommunikationen sker och att den lätt förvanskas på vägen upp.

Samlingar skedde runt om i landet under tisdagen och onsdagen. Agendan var i stort sett den samma.
- Ta reda på all information vi kan om omregleringen.
- Skriva ner frågor vi vill ha svar på.
- Analysera vad som är den egentliga källan till alla dessa känslor.
- Prata med varandra och ventilera åsikter för att släppa på trycket.

Målsättningen var att alla skulle få komma till tals, ventilera sina känslor och lyfta fram sina frågeställningar. Allt skulle få diskuteras. Omregleringen var bara en del, men viktig då många saknade information eller inte kunde tillräckligt om lagar, förordningar och arbetsrätt för att tolka den som finns.

Diskussionerna har i efterhand analyserats och slutsatsen är att de sett liknande ut på alla verksamhetsorter. Samma slutsatser har dragits och samma åsikter har funnits kollektivt.

Under genomgången av de två skrivelserna från HKV (Försvarsmaktens inriktning för internationell tjänstgöring avseende personal 16100:60762 och Internationell arbetsskyldighet 16320:60761) var reaktionerna massiva. Även om det verkligen verkar som om FM vill vara den goda arbetsgivaren, och verkligen har försökt att tänka till, fanns mycket litet förtroende för orden som stod i dessa skrivelser. ”Frågor och svar” upplevdes som ihåligt och de viktiga svaren saknades i flera fall och var mycket vagt besvarade i andra. Vartefter sammanställdes en omfattande frågebank.

Trots det stora missnöjet mot hur Försvarsmakten valt att agera i omregleringen av anställningsavtalen visade det sig snabbt att detta definitivt inte var den enda orsaken till den turbulenta situationen som råder, utan snarare fungerade som katalysator i processen. Den stora knäckfrågan grundade sig i ett djupare missnöje och bristande förtroende för Försvarsmakten som arbetsgivare. Här blir det komplext att förklara eftersom det handlar om känslor, något som man aldrig kan ta ifrån en individ, och är än svårare kan förklara i skrift.

Missnöjet och det bristande förtroendet är något som sakta smugit sig på. När så piloterna inte upplevt att problem (varav några följer i nedan text) omhändertagits på ett bra sätt eller helt negligeras år efter år, så har ryggsäcken fyllts på till bristningsgränsen. Under diskussionerna visade det sig tyvärr att alltför många har långtgående tankar på att lämna Försvarsmakten. Även många av dem som aldrig tidigare funderat på att lämna Försvarsmakten har börjat tvivla på vart deras fortsatta yrkesliv skall fortgå och känner inte att beslutsunderlaget idag är tillräckligt för ett underbyggt ”ja-sägande”.

Hur vi går vidare från detta

Oavsett om förtroende är något som går snabbt att förlora men tar tid att återfå, är det något vi måste, och vill, få tillbaka.

Vad är det då som är grunden till att förtroendet sakta försvunnit, för det är dessa saker som kan ge Försvarsmakten det tillbaka. De tre enskilt största faktorerna är följande:

Omreglering av anställningsavtalet. När Försvarsmakten nu väljer att införa internationell arbetsplikt, innan avtalen som talar om på vilka premisser verksamheten kommer bedrivas, och med vilka villkor, så ställer man sina arbetstagare inför ett omöjligt val. Det finns under inga omständigheter en annan situation där någon skulle skriva på någonting utan att veta vad det innebär. Det finns ingen som vill ta en anställning utan att veta vilken villkor som kommer att gälla eller vad som förväntas av dig som arbetstagare. Även om vi skulle tacka nej vet vi inte hur länge arbetsgivaren har tänkt använda oss i övergångsorganisationen.

Skillnaden i att övergå från nationell till internationell arbetsskyldighet kan för individen och dess familj vara oerhört stor. Att försöka förklara, och få acceptans, hos familjen att den nya anställningen likställer att åka till Arboga och Afghanistan är svårt. Att dessutom inte kunna svara på vad man kan förvänta sig för villkor eller om det fortsatta livet alltid kommer fortlöpa med en väska packad i hallen gör situationen ytterligare prekär.

Försvarsmaktens svar på de frågor som måste ställas inför det svar som avkrävs angående omregleringen är kortfattat ”att man skall ha förtroende för Försvarsmaktens goda vilja att fortsätta vara en bra och attraktiv arbetsgivare.”

Förtroende är ingenting man får över en natt, förtroende är summan av allt man tidigare gjort och det är där Försvarsmakten fallerar. Antalet negativa stenar i ryggsäcken är helt enkelt så många att det börjar bli tungt att bära och därmed omöjligt att negligera. I samband med detta brev skickas även flertalet frågeställningar ut på bred front. Vi förväntar oss svar väl innan 20:e september.

Personalhantering. Vi upplever att Arbetsgivaren under de senaste åren tydligt har markerat oviljan att se till sin personals bästa och lyssna när vi vill diskutera. Vi har vid flera tillfällen försökt att på konstruktiva vägar beskriva vår situation och påtala när vi tycker gränserna är nådda. För att nämna några konkreta fall; hanteringen av TFSE våren 09 och våren 10, SE02 sommaren 09, GFU041, framförhållningen med att meddela byte av tjänstgöringsort, tvångsändring av avtal för de som vill vidareutbilda sig, omregleringen av anställningsavtal, avsaknad av klara besked om vad som förväntas av en JAS-pilots karriär efter den ”uttalade” tiden på division.

Oavsett om individen i alla de enskilda fallen inte personligen drabbas är pilotskrået i detta hänseende som en familj, där påverkas alla om en mår dåligt. Vi blir alltså alla på ett eller annat sätt påverkade av händelserna och det sätter spår och vår ryggsäck blir tyngre efter varje debacle.

ALFF. Avsaknaden av översyn har visserligen inte varit total, men effekterna av översynerna har mer eller mindre uteblivit. Förtroendet för arbetsgivaren efter att mer än ett möte i frågan har ställts in ökar inte. Efter diskussioner mellan arbetsgivare och arbetstagare har det lovats det ena och andra. Löften som piloterna inte upplever har infriats. De besked och beslut som kommer i detta ärende har alltid upplevts som negativa. Vi har därför t.ex. samma ingångslön idag som för tio år sedan.

Med detta enkla handbrev vill vi piloter upplysa våra chefer om att organisationen och dess personal inte mår bra. Vi ansåg oss ha identifierat en situation som var flygsäkerhetshotande och ställde vår flygning till förmån för att få ventilera våra känslor och tankar under delar av V034. Vidare anser vi att diskussionerna nått den målsättning som vi hade, men att Försvarsmakten måste förstå situationens allvar och fortsätta arbeta med de underliggande problemområdena.

Slutligen är alltså vårt förtroende lågt och det finns många saker som ligger och pyr. Med denna bakgrund emotser vi en reaktion och fortlöpande dialog syftande till att försöka återskapa förtroendet för arbetsgivaren.

Hälsningar

Berörda Flygvapenpiloter på F17, F7, F21, TU JAS, FMV, Flygskolan


Jag tycker att det är mycket bra att pilotkåren själva stoppar potentiella flygsäkerhetsproblem. Att tankar på arbetssituationen kan få ödestigra konsekvenser kan man se från händelserna 1996 när F15 skulle läggas ner och två haverier med dödlig utgång skedde under kort period på flottiljen. Det är idag fortfarande inte helt klart vad som hände i dessa bägge fall, men haverikommissionens utredningar pekar på att piloterna mycket väl kan ha haft för låg koncentration på flygtjänsten, då dom var mentalt fokuserade på byte av arbetsplats och den påverkan det får för familjen.

P.S: Den ansvarige för omförhandlingen av det nya arbetstidsavtalet har avgått med omedelbar verkan. Orsak? Resultatet blir att obligatoriet kommer att skrivas på innan 20 september utan att det finns möjlighet att veta vilka konsekvenser det får för tjänstgöringen.

Se även Wiseman i samma ämne.

Uppdaterad 10-09-02, 16:47
SvD och DN publicerar ett inlägg från TT där man har kontaktat HKV avseende reaktioner på pilotkårens brev.

Enligt Försvarsmaktens presschef Roger Magnergård vill man vid Högkvarteret inte kalla piloternas aktion för en vild strejk.

- Nej, det var diskussioner som förekom ute på de olika förbanden. Och samtliga har vi ju rätt att ha arbetsplatsträffar och diskutera frågor. Och detta var en fråga som var väsentlig, säger Magnergård.

Om Sveriges incidentberedskap var i fara när majoriteten av Flygvapnets piloter hade möte på marken och inte kände sig i balans för att flyga, vill Försvarsmakten inte uttala sig om.

- Det är en fråga som vi inte kommenterar, säger Roger Magnergård.

Enligt honom bekräftar piloternas påstående om att de inte ville flyga av säkerhetsskäl, därför att de var så upprörda, att de agerade riktigt.

- Det är jättebra att de berättar hur de känner och självklart ska vi prata med flygförarna och även annan personal som har frågor. Vi säger alltid att det är bra att slå larm i ett tidigt skede och det är bra att de gör det.

En av piloterna vid F 17 i Kallinge sade i förra veckan till Radio Blekinge att piloterna fått höra av Försvarsmaktens ledning att deras aktion kunde vara olaglig och att de "skulle tänka på sina avtal med Försvarsmakten". Detta är inget som Roger Magnergård kan bekräfta.

- Det känner jag inte igen, de uttalandena. Jag har förståelse för att internationell tjänstgöringsplikt väcker känslor hos väldigt många inom Försvarsmakten, säger han.

- Men vad som kommer att ske är att alla frågor som finns i detta brev och även hos andra som har hört av sig till Försvarsmaktens ledning med undringar kommer att få svar. De kommer att få svar i god tid innan det är dags att säga ja eller nej till internationell tjänstgöringsskyldighet.


Bra svar. Men vad gör HKV om ingen pilot skriver på? Sparkar allihopa? Väljer ut dom minst attraktiva eller dom mest bråkiga och sparkar dom? För dom som kommer ihåg sin arbetarrörelsehistoria så var det just genom att sparka de fackligt aktiva som arbetsgivarna neutraliserade fackförbunden i början av deras framväxt. Kanske har de etablerade fackförbunden som t.ex. Officersförbundet blivit för lojala med arbetsgivaren?

Se även SR, Aftonbladet, GP och BLT.

Uppdaterad 10-09-03,23:24
Officersförbundet redovisar nu en undersökning som pekar på att många officerare dels inte tror på sitt förbands förmåga och dels söker ett nytt yrke.

Här ser vi nog mer riktiga anledningar till varför många i officerskåren är ovilligt inställda till utlandsobligatoriet. Nej, satsa först på utbildning och se till att få upp kvaliteten på Försvarsmakten och sedan kan vi börja prata obligatorium.

71 kommentarer:

 1. Jösses.....
  Har det här nån koppling till situationen med utebliven incidentrote vid den (påstått) tyska kränkningen för ett tag sen?

  SvaraRadera
 2. Detta var något nytt. Det är nog på fler ställen som oro och undran sprider sig, men det är inte överallt som det finns flygsäkerhet eller motsvarande att hänvisa till. Därför kommer jag att betrakta er insats som om den även representerar mig.

  Bra initiativ med absolut rätt tonfall.

  SvaraRadera
 3. Hur ser piloterna inom helikopterflottiljen på brevet?

  Varför är inte de delaktiga i Flygvapenpiloternas brev?

  SvaraRadera
 4. Piloterna inom helikopterflottiljen har inte blivit informerade eller kontaktade i frågan av övriga piloter inom flygvapnet men givetvis förs exakt samma diskussioner hos oss.

  /Hkppilot

  SvaraRadera
 5. @ anonym 12.06

  Beror sannolikt på att de aldrig ställde sin flygverksamhet - vilket i sin tur beror på att det p.g.a. kollapsen inom Hkp-systemet inte finns något att flyga med...

  SvaraRadera
 6. FV-piloterna är de enda som gör rätt. Jag är rätt säker på att övriga inom FM kunnat göra likadant. Men piloterna är en unik resurs, en minoritet med en stor sammanhållning. För oss övriga är det svårare att ens prata ihop oss och nå en enighet.

  Herrarna på försvarsstaben fattar inte mycket av verkligheten där ute. Fingertoppskänslan är som bortblåst om den ens någonsin funnits.

  HAde det inte varit så att jag trivts så bra med mina arbetskamrater och mitt arbete i allmänhet så hade jag sagt NEJ och lämnat FM omgående efter Sverkers sommarhälsning.

  Nu hinner man inte ens söka ett nytt jobb innan man tvingas ta ställning och skriva på hotbrevet.

  Försvarsmakten står inte högt i kurs längre, den saken är klar!

  SvaraRadera
 7. Piloterna inom helikopterflottiljen bedrev den aktuella dagen kritisk utbildning inför NBG11 samt ISAF. Om den hade ställts in hade det drabbat enskilda som förbereder sig för skarp mission utomlands och behöver varje flygtimme för detta. Utbildningen hade inte kunnat tas igen, men inte hade arbetsgivaren tagit hänsyn till detta utan man hade givetvis lämnat klartecken i guld uppåt i alla fall, vilket lett till att enskilda hade tagit, om än marginellt, större risker utomlands pga sämre träning.

  Förslag lämnades om att istället ställa denna vecka, men det gick ju inte....då var det ju FVÖ...

  /Hkppilot

  SvaraRadera
 8. En stor eloge till Hhp-piloterna som bedriver "kritisk utbildning inför NBG11 samt ISAF" istället för att försöka uppträda enat.
  Tyvärr är detta ett av de största problemen inom pilotfacket att vi inte kan uppträda som ett samlat kollektiv. Ofta räcker det att AG erbjuder ett par flygtimmar för att vissa inte skall ställa upp för oss andra.

  SKÄRPNING!!

  /Före detta Stridspilot

  SvaraRadera
 9. @F d stridspilot

  Men piloterna står ändå bra mycket mer enade än officerskåren i stort. Utanför pilotskråt verkar det mest knorras på nätet.

  SvaraRadera
 10. Varför ska vi uppträda enat om vi inte är enade? Jag finner det helt naturligt att införa ett obligatorium för utlandstjänst och jag finner det synnerligen naivt att tro att arbetsgivaren ska kunna ge besked om med vilken insatsfrekvens jag som enskild medarbetare kommer att ianspråktagas för utlandstjänst. Det beror på hur ofta riksdag och regering ålägger Försvarsmakten att genomföra insatser utomlands. Visst kan FM komma fram till en policy - men kom igen - det kommer ju bara vara en policy. Samtidigt har jag full förståelse för de känslor som blommar upp - att skriva på ett avtal in blanco är inte normalt på arbetsmarknaden. Det är inte heller normalt att inte omförhandla löneavtal på 11 år. Och visst borde arbtesgivaren presentera en mer detaljerad policy om vilka skäl som kan anses vara giltiga för att utan reprisalier kunna stå över en insats. Men för att nå framgång går det dock inte att ta upp alla saker som gör att skon klämmer.
  Visst är det vettigt att flagga för FV-ledning om känslor och tongångar men jag tillhör den skaran som tror att vederbörande i allra högsta grad är medveten om hur tongångarna går - men att vederbörande saknar instrumenten att agera. Att förvänta sig att arbetsgivaren ska kunna presentera ett färdigt smörgåsbord för ff vad han/hon kan förvänta sig för karriär fram till pension är så naivt att jag bara vill skrika - vakna upp! Vilken arbetsgivare på jorden gör det?
  Det finns inte!! Att ryggsäcken har fyllts på mer för en del än för andra håller jag fullständigt med om - men att det ska leda till att vi som kollektiv ska ställa oss bakom krav om trygghet från arbetsgivaren som i nivå närmar sig den jag ställer som krav på den trygghet jag vill att mina barn på dagis ska få köper jag inte. Jag är vuxen och har valt ett yrke som jag genom åren allt för tydligt har lärt mig handlar om risker - jag är villig att ta de riskerna!

  SvaraRadera
 11. Mycket bra brev som belyser samma problem och frågeställningar som i stort sett hela officerskåren har.

  Jag vet att det även i det flygtekniska skrået förts diskutioner mellan flottiljerna och där iaf hittils insatsflottiljerna F17 & F21 enats om en gemensam inställning till obligatoriet som gör gällande att säga nej.

  Förutom detta har redan stor skada skett då ett flertal individer sökt nya jobb utan att ens vänta in ev. svar. Förtroendet för försvarsmaktens ledning var redan kört i botten.

  Bägaren har redan runnit över.

  SvaraRadera
 12. Vill minnas att samma resonemang fördes då Gripenpiloter åkte till Red Flag trots att "vi" enats om att obstruera i syfte att få till en ALFF förhandling. "Vi har ju fått extra flygtur för detta", "det är viktigt för individen att åka och kan inte tas igen".
  Allt vi gör är viktigt, därmed är det vi inte göt också viktigt. Och för att vara petig så vill jag hävda att F7 också är en indatsflottilj tillsammans med Malmen och då menar jag inte pga beredskapsrote utan internationella insatser. Eller hur blir man annars en sådan flottilj?

  SvaraRadera
 13. Kan inte annat än instämma med piloterna trots att jag är arméknekt.

  Det är märkligt att det inte är officersförbundet som står på barrikaderna - det är ju trots allt de som ska ta tillvara våra intressen. Men av någon anledning är det knäpp tyst från förbundsledningen - förutom att man agerar arbetsgivarens förlängda arm och välvilligt förtydligar innebörden av Sverkers semesterhälsning.

  Själv funderar jag på att skicka ett litet email till Lars Fresker och göra honom uppmärksam på att han är förtroendevald och att det är medlemmarna som betalar hans lön.....

  Det är snudd på skandal att stänga igen kansliet för semester efter att Sverkers semesterhälsning kommit. Första åtgärden från officersförbundet borde varit att ta reda på vad medlemmarna tycker - men inte ens detta har man brytt sig om att göra....

  Kanske dags att rensa i toppen för jag vill ha lite mer för pengarna än förmånliga försäkringar!

  SvaraRadera
 14. Jag tror att de som slutar inom pilotyrket ska köpas upp av facket. Det verkar som om det finns mer cojones i piloterna i fack-lika frågor än inom facket själva.

  Det borde vara facket som driver dessa frågot, men inte då. Där är man så rädd att trampa på arbetsgivarens tår att man står helt stilla med benen när man gång på gång blir påsatt bakifrån.

  -D

  SvaraRadera
 15. Det är hög tid att klara ut för Fresker & co VEM som betalat deras löner.

  Personligen tycker jag att det är helt åt helv..te att det inte hörts ett enda pip från våra s.k. "förtroendevalda". Förväntar sig stockholmsmaffian att medlemmarna stillatigande ska betala deras löner och med ett leende på läpparna acceptera Sverkers semesterhälsning, eller är de bara fullkomligt handlingsförlamade?

  Som tidigare skrivits räcker det inte med förmånliga försäkringar utan det krävs nog att förbundsledningen agerar för medlemmarnas bästa - och gör de inte det kan vi sparka hela bunten....

  Agerar inte Fresker & co å det snaraste kanske det är dags att väcka liv i saligen insomnade ORF

  SvaraRadera
 16. Först och främst ... arbetgivaren agerar i denna fråga så dåligt att det saknar motstycke! men nu till piloterna.. Buh buh då! Byt jobb! Jag tycker att det är lite osolidariskt gentemot alla andra inom FM. Men det är klart man står sig själv närmast! Bara jag får som jag vill ha det! FM ses som lite av primadonnor! Vad har ni utom transportflyget levererat utomlands? Vad är ni rädda för? Det kanske är så att man är rädd att visa hur pass bra eller dålig man är gentemot sina frände från andra länder! Tänk lite.. hur stor är chansen att statsmakten skickar ut er och JAS...Ingen risk , så stanna hemma ni och fixa era avtal/ Joachim

  SvaraRadera
 17. Det hela handlar väl inte så mycket om beslutet som Sverker fattat. Han har väl med all rätt fattat sitt beslut med anledning av parlamentsmajoritetens vilja. Om nu flygförare med andra inte vill acceptera den folkvalda, lagstiftande, församlingens vilja är det väl bara att kryssa nej och sluta alt. riskera att bli uppsagd. Då frigörs resurser att anställa individer som "går med på" att utföra uppdrag som våra beställare givit. Det är konstigt att många i Försvarsmakten reagerar först nu, de politiska budskapet/inriktningen är ju avgiven för länge se'n. De som vill påverka detta borde i stället försöka påverka sina folkvalda politiker.

  //Master & Commander

  SvaraRadera
 18. Lägg ner Flygvapnet och låt upprätta ett Armeflyg och Marinflyg för understöd till respektive stridskraft. Kränkningar kan kustbevakningen eller upprättat polisflyg ta hand om! / Joachim

  SvaraRadera
 19. På temat FML, HKV & Ledarskap !

  Varför behöver jag läsa om problemen på min egen arbetsplats på bloggar som denna samt i riksmedia där presslakejen Magnergård skickas fram för att rapa upp några meningslösa floskler ?

  Varför läser jag inte om detta på vårt intranät eller på myndighetens egna hemsida ???

  Ledarskap - en bristvara i dagens HKV !!!

  SvaraRadera
 20. Man kan ha åsikter om ÖB och FMs sätt att införa nya anställningsavtal. Som jag förstår det har implementeringen skötts på ett mindre begåvat sätt.

  Men sanningen är att hade Försvarsmakten varit ett privat bolag så hade utkomsten varit den samma. Antingen anpassar man bolagets verksamhet (FM) till vad kunden (Riksdagen) vill köpa för tjänster - eller så lägger man ner verksamheten. Smärtsamt men samt.

  För övrigt finner jag kommentarer av karaktären "vi måste stå enade" som intressanta. På vilket sätt stod officerskåren och facket på barrikaderna och kämpade mot utlandsobligatoriet när man ville införa det för de nyanställda?

  Cliff Barnes

  SvaraRadera
 21. @Joachim: Den dagen armén tar de förlustsiffror i Afghanistan som Flygvapnet genom året har gjort under övning och incidentberedskap i Sverige så kommer nog det att låta annorlunda. Skärpning i dina uttalanden!

  Många officerare tycker likadant, men officerskåren är för tudelad. Då är det bra om en ensad yrkesgrupp kan ställa de krav som Officersförbundet borde ha ställt långt tidigare!

  Armén tycks ha glömt att den roll som FLygvapnet alltid har haft är at slå på djupet och ta strategiska mål. Varför slå ut en stridsvagn när 50 kan sänkas i ett skepp över Östersjön? Problemet är att just nu har vi ett sådant oerhört fokus på just Afghanistan. Vad händer 2011 när USA börjar dra sig ur?

  Vår Försvarsmakt ska i första hand vara till för försvar av Sverige och det är också vad regeringens direktiv säger till både Marinen och Flygvapnet. För Armén så finns just nu en bra uppgift i Afghanistan där vare sig Marinen eller Flygvapnet fyller en särskilt stor roll.

  Var och en ska med andra ord göra det man är bra på!

  SvaraRadera
 22. å nej, en löneökning på 600:-/år! Jobbat i FM (armén) i 10 år och har gått från 16400:-/mån till 23400:-/mån, dvs en ökning på 7000:-.

  Visst, det är mer i % (säkerligen) men betänk att i mitt skrå EOD/IEDD krävs att man ställer upp, flyttar runt i Sverige och gör utlandstjänst betydligt mer regelbundet än piloterna (Tp flyget undantaget).

  Klart man ska ha ett fungerande löneavtal men är man del av FM är det bara att bita i det sura... ingen är här för pengarna!

  SvaraRadera
 23. Verkar vara många juniorer i skrivtagen....

  Man må tycka vad man vill om Sverkers semesterhälsning - men det är inte innehållet i sig som är oanständigt utan bristen på innehåll!

  Jag tror inte att ens Sverker själv skriver under kontrakt in blanco - och varför ska då officerskåren som kollektiv göra det?

  Ska jag bli ivägkommenderad utomlands förutsätter jag att:

  - Försäkringsfrågan är löst på ett anständigt sätt - vilket den inte är idag. Skulle jag skadas eller omkomma ska min fru och mina barn kunna ha samma levnadsstandard livet ut, och den försäkringen ska jag INTE behöva teckna själv.

  - Blir jag skadad under insatsen förutsätter jag att jag inte kommer att förlora en enda krona - varken under vård eller rehabilitering. Att behandla sin personal som FM gjort med de som var med i senaste IED-explosionen är i mina ögon direkt svinaktigt. Blir man skadad under en mission hör det till ren anständighet att man är anställd med full lön under både vård och rehabilitering.

  - Om jag åker iväg förutsätter jag att stödet till hemmavarande är ordnat och fungerar 24/7 under HELA missionstiden - och så är det INTE idag.

  Försvarsmakten idag är att likna vid en dålig Montepythonsketch som bara blir sämre och sämre....

  ...varken Sverkers semesterhälsning eller det anställningskontraktet lyckades man skicka ut rätt och i rätt tid...

  ...och denna samling i humorkuben skall leda rikets försvar......

  SvaraRadera
 24. Humorkuben förnekar sig inte....

  Nu ska vi anställda i Försvarsmakten " få svar i god tid innan det är dags att säga ja eller nej till internationell tjänstgöringsskyldighet." enligt Försvarsmaktens presschef Roger Magnergård.

  Jag undrar hur han och övriga i humorkuben definerar "god tid"? Är det kvällen innan det signerade kontraktet ska vara arbetsgivaren till handa?

  Enligt min kalender är det idag den 2/9 och senast den 20/9 skall det undertecknade anställningskontraktet vara arbetsgivaren til handa för att den enskilde inte ska avskedas....

  Med tanke på hur lång tid allt annat tar i humorkuber ter det sig som en utopi att de ska lyckas med att fylla in blanco-kontraktet med information...
  /Majoren

  SvaraRadera
 25. @Anonym 09.37: Du gör samma misstag som allt för många andra. I stället för att hacka på att andra har högre löner så borde du hacka på din arbetsgivare varför ditt arbete inte lönar sig. Vad har en motsvarande expert som du t.ex. när dom arbetar för Röda Korset eller i engelska armén? Om du vill ha högre lön så borde därmed du och alla dina EOD kollegor göra samma aktion som pilotkåren.

  När ALFF avtalet en gång i tiden skrevs så var det för att Flygvapnet blödde ut dyrt utbildade piloter till civila flygbolag. Just nu har det varit stiltje ett par år och därför inget intresse från HKV att höja piloternas löner. Tvärtom så bidrar piloternas höga löner till att höja alla andra officerares då dom går till RALS potten. Piloterna får 1% påslag per år och normalofficeren 2-3%.

  Men det viktiga i denna debatt är inte lönen, utan villkoren för utlandstjänst. ALFF har varit en långvarig diskussion med HKV, men utlandsobligatoriet fick bägaren att rinna över. Denna aktion kommer att tvinga HKV till mer information, vilket kommer att vara till gagn för alla officerare.

  SvaraRadera
 26. @2 september 2010 09:31 som kommenterade Joachim...Vad pratar du om? Jämföra förlustsiffror! Vad menar du med det? För det första mellan vilka år menar du? Varför tar du inte med det som sker på övningar i Sverige och alla andra internationella insatser som Armén gjort och gör genom åren. Du kan ju inte jämföra bara med Afghanistan idag.
  Konstiga argument. Sedan är det just det. Incidenter och övning. Inte så mycket skarp verksamhet där va?....Flygvapenövning snart! Under hur många hotellrum som är bokade för att "flygsäkerheten kräver". Dessutom stackars
  flygtekniker som inte nämns och är en förutsättning för att piloterna ska komma upp. Precis som du säger...vad och en gör det som man är bra på! Jag tycker att både FM som arbetsgivare och alla "lobbygrupper" är pinsamma. En gång i tiden fanns det något som hette ordervägran, men det gäller inte nu när alla ska ha "det så bra som det går". Var finns yrkesstoltheten att tjäna Sverige och svenska folket! / Robert G

  SvaraRadera
 27. Robert - är inte incidentberedskap skarp verksamhet?

  SvaraRadera
 28. @ 10:43 Visst det är skarp verksamhet. Inget snack! faktiskt!...Men det är beredskap.... det var ju det jag sa..."Inte så mycket skarp verksamhet där va?" Det är klart att det är jobbigt att sitta på Gotland och vara beredd på att avvisa kränkningar...Mycket anspänning där!
  /Robert G

  SvaraRadera
 29. FM's inriktning har legat klar en längre tid.

  Hans metoder kan man möjligen ha synpunkter på.
  Man ska dock ha väldigt klart för sig, att det är varken första eller sista gången du sett dessa.

  Den fråga du bör ställa dig är: Är det den sortens AG jag vill jobba för?

  Utifrån det har du tre val:
  "Either lead, follow or get the hell out of there!"

  2iC

  SvaraRadera
 30. @Robert G
  Slappna av!
  Alla älskar armén också.
  Det är handlar om att FF tycker det är fel att skriva under kontrakt innan texten är klar.
  What we in Sweden call in blanco.
  Om man sedan tömmer en bajamaja i Afganistan eller flyger en hkp i småland spelar ingen roll. Det är lika fel för alla militärer och civila i FM

  SvaraRadera
 31. @09.37:

  Piloterna har på 11 år inte fått en enda krona i höjd ingångslön. Skulle du acceptera att din nyutnämnde fänrikskollega fick samma ingångslön som 1999? Hur länge ska vi ha det så? Varför kan inte alla officerare ha samma löner som på 50-talet? Skulle inte tro det.

  I 11 år har man försökt föra förhandlingar med arbetsgivaren utan minsta resultat eller intresse från dennes sida. "Dubbelbokat", "sjukskriven", "ombokat" är förklaringar som återkommit upprepade gånger.

  Men visst fortsätt gnälla du. Du lär nog inte få mer i lön för att du gnäller på oss, men det kanske känns bättre?


  @Robert G:

  Uttala dig inte om sådant du inte har det minsta koll på. Vad vet du om vad incidenten gör och hur? Ingenting, för då hade du ALDRIG kommit med ovanstående kommentarer.

  SvaraRadera
 32. Har ni tänkt på, att om ett antal 39-piloter tackar nej till utlandstjänst så bidrar dom med lösning till ett av ÖB stora problem, nämligen motivet till neddragning från fyra till tre divisioner? Kanske är jag konspiratoriskt lagd men jag har själv varit med om att divisioner vakantsatts därför att det inte funnits kvalificerad bemanning. En division som inte kan sättas in utomlands ..... see what I mean?

  SvaraRadera
 33. Robert@ Jag är helt säker på att din Högsta dröm som liten var att bli pilot!? Tur för alla att du aldrig lyckades... Din bitterbitterhet och avund klär dig - tönt
  /B

  SvaraRadera
 34. Som en i huvudsak civil medborgare undrar jag varför jag förväntas stödja våra soldater, då FM som organisation uppenbarligen inte är intresserad av att göra det.

  SvaraRadera
 35. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 36. Till 10.32. Sedan andra världskriget har ca 1000 flygvapenpiloter omkommit. Genom att dra erfarenhet av alla dessa olyckor har man genom åren lyckats öka flygsäkerheten och därigenom minska antalet olyckor.
  Jag blir bara sorgsen när det raljeras om att piloterna slår i flygsäkerhetsklockan så fort de inte får allt de vill.

  Pilot som själv mist kamrater..

  SvaraRadera
 37. Flygning är ALLTID skarp verksamhet. Jag hörde att någon räknat ut att sannolikheten för att avlida som besättningsmedlem inom helikopterflottiljen mellan 2000 och 2006 var högre än den var för en fånge på "death row" i Texas.

  /Mackan

  SvaraRadera
 38. Hur var det nu med rönnbären och räven?

  Det står än så länge var och en fritt att söka utbildningar och tjänster i det här landet. Vi har bland annat en försvarsmakt som garant för detta. Denna försvarsmakt innehåller olika delar såsom flotta, flyg och arme. För att försvarsmakten skall fungera optimalt så behöver dessa delar samöva och samarbeta. Här ser jag i inläggen oerhörda brister i kunskap om vapenslagen. Utbildningsbehovet verkar vara stort!

  Vi behöver han med de tjocka glasögonen och den vilsna blicken, han med den breda hakan och det lilla ordförrådet, hon som alltid är på väg någonstans m.fl.
  På rätt plats är de oumbärliga för varandra och oss andra.

  En åsikt är enligt mig inte mer värd om man varit i tjänst i Åmål, Kabul eller Maldiverna. Man kan däremot ha mer fakta i målet med sig hem.
  En åsikt är heller inte mer värd beroende på vilken grad eller titel man har i systemet.
  En åsikt är inte mer värd beroende på anställning, anställningsform eller lön.
  O.s.v.
  Förmånen att få ha en åsikt är inte självskriven i alla samhällssystem. Därför är viljan att försvara rätten att få ha en åsikt större än att den måste sammanfalla med min egen.
  Jag tycker att ni som undanber er kommentarer från vissa, tycker att vissa inte bör kommentera för att de inte uppfyller era krav, bör tänka en gång till.
  Är det andra som inte får ha en åsikt? Vilka då? Vilka åsikter får de inte ha? Är det bara i speciella frågor som de inte får ha åsikter? Vilka då?
  O.s.v.
  Att t.ex. använda tjänst i Affe som ett incitament för “riktiga” åsikter blir väldigt konstigt. En civil eller militär som inte varit där under samma mission vet inget annat än det som kommer fram dem den officiella vägen. Sopsorteringsproblem, fotboll i dammig miljö, fattiga barn, studiebesök och si och så många rundor på morgonen respektive eftermiddag/kväll. Problem av större karaktär (grädde till semlorna, trasig kompostmaskin m.m.) blir uppmärksammade i flera olika medier.

  Att vi alla har för mycket månad kvar i slutet av lönen är självklart, har alltid varit och kommer att så vara i evighet.
  De där rönnbären är säkert jättesura!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 39. @ Mackan m.fl.
  Fick just ettt mejl om att koket alltid har skarp verksamhet i armeförbanden. Det framgår dock inte om eventuella förluster i verksamheten.

  Cybersoldaten Marcus.

  SvaraRadera
 40. Visst kan man raljera över vad som är "skarpt" och inte. Vad är egentligen "skarp verksamhet"? Är det när någon skjuter på en eller man riskerar att bli beskjuten? Är det när risken att skadas eller dö är större än normalt? Vad är i så fall "normalt"? Att ligga i sängen med släckt lampa med täcket över huvudet? Då är det i jämförelse skarpt att gå nedför trappan från sovrummet eftersom man då riskerar att snubbla och ramla.

  För mig är skarp verksamhet något som med automatik involverar en stor risk för dödsfall eller allvarlig skada om man gör fel samt att det krävs koncentration och uppsnäppning för att undvika detta. Det är alltså inte skarp verksamhet att köra en lösövning i skogen eftersom konsekvensen om man misslyckas blir att man kassförklaras som chef eller soldat. Att göra samma sak med skarp ammunition däremot, då är det skarpt (det hörs ju på namnet =)). Det kan vara skarp verksamhet om nyss nämnda kok är de enda som kan leverera ätbar föda och resten av personalen riskerar att svälta ihjäl om man misslyckas. Flygning i simulator är enligt min definition inte skarp verksamhet eftersom konsekvensen om man klantar sig blir att simulatoransvarige får starta om datorn, inte att man dör eller skadas.

  Flygning på riktigt är alltid skarpt eftersom man flyger i samma lufrum som många andra, inklusive civila flygplan med hundratals passagerare. När ni sitter på charterflyget till Mallis, skulle det kännas tryggt att ha flygplan och helikoptrar omkring er med piloter som var bakfulla, inte har rätt utbildning, struntar i förberedelser och har inställningen att "det spelar väl ingen roll, det är ju inte skarpt".
  Under flygning kan ett litet misstag som att man tittar ner några sekunder för länge i kartan eller på en MFD och flyger in i en grantopp, sitter och såsar och missar att stanna upp på av flygtrafikledningen tilldelad höjd, eller att man genom ouppmärksamhet missar en kraftledning och flyger rätt in i den, leda till tragiska olyckor med många dödsfall.

  Poängen är att man inte behöver befinna sig på andra sidan jordklotet i ett varmt land iklädd skyddsväst för att få kalla det man gör för "skarp verksamhet".

  SvaraRadera
 41. Alla vill väl tjäna sitt land men är det inte lite mer genomtänkt att ställa lite krav på information före man skriver på än att skriva på först och sedan se vad som händer?

  Men det är ju klart, FM har ju på senaste tid verkligen satsat att bry sig om sina anställda så förmodligen skriver man på för något som är fördelaktigt i alla aspekter. Skriv på kollegor, skriv på! Eller kanske... fundera lite först?

  SvaraRadera
 42. Låter som ni valt fel yrke om ni ville ha säkert och vara hemma med familjen. Lite fånigt gnäll faktiskt, sverige måste skaffa sig de erfarenheter det innebär at tvara i skarpt läge och det får man inte genom att flyga runt sveriges kuster. Dessutom verkar ni ju inte uppfyllt jobbet särskilt bra, vad hände egentligen när sverige kränktes i tre timmar av tyska krigsfartyg ? Vart fanns flygvapnet då ? Får man misstänka att det var vild strejk då också. Nä, skärp till er, ni jobbar för skattebetalarna ni också ! Sköt erat jobb !

  SvaraRadera
 43. Buuhuu!

  Som gammal stridsflygare från 1960-talet med 250 flygtimmar per år och mörkerflygningar man inte ens skulle drömma om, flygsäkerhetsmässigt i dag, så känns det en aning "mesigt" i dagens svenska flygvapen!
  Minst ett tiotal flygarkamrater omkom per år och jag har varken före eller senare varit på så många begravningar. Efter ett haveri så var vi omedelbart i luften och dessutom med den tacksamma uppgiften att städa min bästa väns omklädningsskåp. Några psykologer eller andra själasörjare var inte att tänka på, eftersom "the show must go on"!
  Med 800 toppmoderna stridsflygplan och det "kalla kriget" knackande på dörren så var beredskapen omfattande, moralen mycket hög och plikten mot "fosterlandet" stor!
  Jag förstår inte vad de nuvarande "egotrippade" generationerna håller på med egentligen men det tycks vara enligt devisen; "Varför tänker alla andra på sig det är ju bara jag som tänker på mig?"

  SvaraRadera
 44. Nisse Pilot!
  Ja, vad skall man säga? Det var bättre förr... Vilka regler hade ni och hur flög ni igentligen? Säkerhetstänket var ju fan minimalt. Det är ju tack vare sådana som du och dina kullare som ett massivt regelverk har uppstått. Tänk om vi skulle köra efter din devis idag, då hade de 100 jasplanen sedan länge varit förbrukade.
  /B

  SvaraRadera
 45. Trygghetsnarkomanin har sipprat in till försvaret, man har valt ett yrke som stridspilot men vill ha "trygghet" ändå.

  Det finns inget kvar av Sverige längre.

  SvaraRadera
 46. Till alla er som raljerar över era respektive "skarpa" och slöa insatser.
  Vad säger ni till den ensamstående trebarnsmamman som arbetar i förrådet?
  Hon har definitivt inte valt något helgonförklarat krigaryrke.
  Hon hade inga som helst tankar på att åka till landet långtbortistan när hon fick jobbet som förrådsman.
  Vilka konsekvenser av sitt handlande skall hon dra?
  Det är fortfarande tillåtet att tänka i det här landet.

  Teaterdirektören.

  PS.@ Magnus
  Felaktig livsmedelshantering eller dålig tillagning/hygien, vid koket, kan vara otroligt skadlig, ge men för livet, och till och med dödlig.

  SvaraRadera
 47. Intressant debatt, men lite för mycket vi-och-ni diskussion. Alla officerar mår bra av förtydliganden av vad som gäller INNAN vi skriver på obligatoriet. Nu är det pilotkåren som är de enda som tillsammans kan driva fram detta. De armékollegor som har skrivit inlägg att det är lätt för piloter att skriva på avtalet har helt rätt. Vi riskerar inte att åka åt på samma sätt. Men om alla som det var lätt att skriva på avtalet för skulle resonera på det sättet så skulle vi ställe de grabbar och tjejer som har det svårt att skriva på avtalet i en dålig situation.

  Att dra upp debatten om de nya anställningsformerna 2003 är att jämföra äpplen med päron då det i detta fall handlar om att få ändra på ingångna avtal eller riskera få sparken. Detta då vi piloter kan ha offrat de år i livet då man var attraktiv för t.ex. SAS tack vare de gamla avtalen.

  Alla piloter som jag umgås med är positiva till utlandstjänst i sin befattning som pilot. Dom vill lika mycket som genomsnittsofficeren få praktisea den roll som man tränat länge inför. Dock så är man trött på hur ledningen agerarar.

  I sammanhanget kan man lägga till de neddragningar i flygtid som hela tiden inträffar. Ja, en pilot flög 2-300 timmar på 1960-talet och var ruskigt bra på det. Idag ska en pilot vara glad om han kommer upp i 100. (Undantaget elever under utbildning och de piloter som står i beredskap).

  Ett stridsflygplan idag är kanske inte lika svårt att flyga rent aerodynamiskt, men är en oerhörd mental belastning att hantera och detta ska ske i upp till 9G, 60-80 graders temperatur i kabinen, 6-10 timmars flygpass och med vetskapen att om jag får ett fel på flygplanet och behöver skjuta ut mig så är jag ensam när jag kommer ner på backen. Procedurträningen är massiv med CAS-rutiner, NATO-procedurer, CSAR-utbildning m.m. Till råga på allt den övriga "löskeutbildningen" i form av PRIO m.m. Jag skulle vilja hävda att 1960-talets "fältis" skulle ha det mycket svårt att hänga med i dagens stridsflygplan. Med den syn på säkerhet som var rådande då så skulle det snabbt gå utför med Gripenflottan..

  Nu har precis Flygvapenövning 2010 genomförts med bra resultat. Det är dock en smula skrämmande att det är många år sedan förra liknande övningen genomfördes!

  Fokus på träning med andra ord. Därefter fokus på förmågan att försvara Sverige (helt enligt regeringens direktiv). Först därefter är det dags för intenationella insatser med FV. Därmed så har jag svårt att förstå brådskan med avtalspåskrivandet.

  SvaraRadera
 48. @ CI 06:55

  Jag delar helt ditt synsätt.

  SvaraRadera
 49. @Anonym 07.41: Hahahahaha. Lysande!

  SvaraRadera
 50. Nisse Pilot, Anonym och andra - varför flög vi vidare trots att så många kamrater dödshavererade runt kring oss? Jag vet inte, men varför tränar folk ishockey eller innebandy trots att statistiken visar att man löper stor risk att bli invalidiserad, få montera in tandproteser o s v? Jo, man vill helt enkelt bli bättre, duktigare. Vi visste att luftkrig krävde av oss att vara duktigast trots numerärt och ofta tekniskt underläge. Vi visste hur skör freden var och vi visste att Flygvapnet skulle förbrukas om det smällde. Vi visste att, om vi inte övertygade omvärlden att vi skulle orsaka kaos i deras krigsplaner, så var risken att det skulle smälla desto högre. Vi hade bestämmelser men ofta höll vi dem som riktlinjer och lika ofta även som något som måste överträdas för att ge bästa övningsutbyte. Vi lärde oss att parera ingången till superstall i 35:an och att krypa ned på så låg höjd att vi flög på markeffekten. Vi flög under kraftledningar för att vara säkra på att vi inte låg för många meter över marken. Framför allt var vi drivna av viljan att flyga och att flyga smartare och bättre än piloterna i det andra laget.
  Vi flinade åt många av NATO-brödernas säkerhetsbestämmenser som inte tillät piloterna att lära sig det viktigaste. Vi flinade åt bestämmelser som innebar att vi måste ta radiokontakt med Mamma innan vi gjorde något och åt motståndarlag som inte tilläts ta egna initiativ efter egna situationsbedömningar.
  Nej - jag vill inte ha den tiden tillbaka även om jag vore 25 år igen men jag hoppas att det fortfarande finns spår av sådana tänkesätt hos dagens piloter.

  För övrigt anser jag att ÖB handlande tyder på dåligt ledarskap och att piloterna i princip handlat rätt, om än inte helt fullslipat.

  SvaraRadera
 51. @Bosse: Du glömmer ett par viktiga detaljer. Vi flög på det sättet för att vi tyckte det var kul, för att vi trivdes med våra arbetskamrater och för att vi älskade vårt jobb.

  Det är nog det här som många politiker och tyvärr vissa högre militärer har glömt. Vi slåss inte för vårt land, utan för vår kompis i flygplanet bredvid oss och för våra familjer. Misshandlar Försvarsmakten oss och våra familje för mycket så försvinner också en del av viljan att stanna kvar.

  SvaraRadera
 52. @ Anonym 09.38

  Jag tror Du satte tummen på det !

  När jag efter genomförd GFSU krigsplacerades på tungt system så var kalla kriget fortfarande kallt. Jag har med skarpladdat flygplan jagat flygplan med röda stjärnor på fenan i diset runt Östergarn och i kolsvarta mörkret gungat fram på låg höjd i höststormarna över Östersjön. Jag gjorde det trygg med min egen och rote/gruppkamrataternas förmåga och omdöme. Jag gjorde det för att jag litade på min divisionschefs omdöme. Jag gjorde för att det fanns en CFV som värnade om mitt liv och FV:s samt rikets försvarsförmåga.

  Kort sagt jag kände mig trygg i det system jag verkade och hade stort förtroende för mina överordnade.

  Det kaos, den lekstuga och den oförmåga och ovilja till ansvarstagande som FM:s ledning uppvisar idag har gjort mig och mina kamrater djupt besvikna. När myndigheten och dess ledning i tal och skrift upprepar floskeln att det är av yttersta vikt att FM framstår som en trovärdig och attraktiv arbetsgivare, samtidigt som man under flera år misshandlat sin personal, sina system och sina förmågor på det sätt som skett, så finns inte förtroendet kvar.

  Ett företag med en styrelse och en VD som FM hade sannolikt varit "Out Of Business" för länge sedan...

  SvaraRadera
 53. Det är farligt att leva.
  Vill man vara krigsman så måste man vara beredd att riskera livet i större grad än vanliga civila. Det är en del av jobbet.
  Om man inte är beredd att riskera livet bör man byta jobb.

  Piloterna har tappat sitt anseende fullständigt nu. Det är hotellboenden, innebandy och annat mys och när man inte får som man vill så hävdar man "flygsäkerhet" och drar sig undan.
  Om nytt avtal är så hemskt att man måste ta en vecka ledigt från spakandet betänkt då hur det skulle bli i händelse av ofred. Hur skulle ni kunna flyga då?

  En gång ville jag bli pilot eftersom det var det fränaste man kunde bli. Nu vill jag inte bli det eftersom piloterna tycks vara det mesigaste FM har att bjuda på. Undantaget är C130-folket som gång efter annan levererar.

  En gång var devisen: "Sleep tight tonight - Your airforce is awake" och FV var det finaste vapenslaget och det finaste flygvapnet i Europa. Det är dags för FV:s personal att rannsaka sig själva och återta sin forna glans. Vägen dit går via umbäranden och ansträngningar. De glassiga dagarna är över för FM och det är dags för FV att inse det och ställa sig axel mot axel med Marinen och Armén och jobba.

  SvaraRadera
 54. De glassiga dagarna är över för Försvarsmakten och det är dags för flygvapnet att inse det...

  Gudars, det är inte ens lönt att bemöta, bara tragiskt att läsa.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 55. J.K, det där är tyvärr en ganska vanlig attityd gentemot FV, men det kände du säkert redan till. Tyvärr blir det väl inte bättre nu, men man kan ju fråga sig varför det bara är FF som faktiskt sätter ned foten mot det luddiga obligatoriet, medan vännerna i grönt verkar nöja sig med att gnälla på internet och vänta på att Officersförbundet skall göra något.

  SvaraRadera
 56. Jadu JK Nilsson, varför är det som det är?
  Varför gör piloterna som de gör och varför ses piloterna som mesiga glassare av övriga FM?

  Är det inte dags för rannsakning? Är det inte dags för leverans?
  Skulle Marinen börja kräva hotellboende för "sjösäkerheten" och Armén kräva eldupphör i Afghanistan för "personalsäkerheten"?
  Nej, det är nog hög tid att börja agera som krigsmän.

  SvaraRadera
 57. Hotellnätter eller inte - faktum kvarstår att Flygvapnets piloter är de enda som gjort något mer än knutit näven i byxfickan åt obligatoriet och den dåliga informationen kring detsamma.

  SvaraRadera
 58. Flygvapnet har sina blodiga sår av "flygsäkerheten kräver". Vi har kört "Trial and Error". Titta i DA-skörden där det varit nära det senaste året. Läs särskillt DA.n om FAC som gav en förare sina egna kordinater som målkordinater. Med en ovan förare eller en förare som hade haft skallen på annan plats så har olyckan varit framme.

  Piloterna har en mycket gedignare utbildning och mod att säga ifrån när det blir för mycket att hålla isär. Vad krävs för att piloter inte skall ses som några Glassare?

  Sova under en gran och skjuta några FAC? Havirera ett tiotal flygplan om år med 5 till 10 dödsfall om året?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 59. Det tyvärr många glömmer bort idag är att Flygvapnet skulle i försvaret av Sverige spela samma roll som RAF under slaget om England. Vi skulle helt enkelt ta smällen. Efter tre veckors strid skulle Armén ha mobiliserat och Flygvapnet skulle till stora delar vara utslaget. D.v.s. pilotkåren utplånad!

  I dagsläget är det internationella insatser som gäller och att vi kan NATO-taktik och har NATO anpassad utrustning har Flygvapnet visat med stor effekt på Red Flag 2006 i Alaska och 2008 i Nellis. Utöver detta en mängd andra övningar i Europa.

  Men vi vet alla att det inte finns politiskk vilja att skicka Gripen till Afghanistan och släppa bomber på talibanerna. Därmed är det inte "fega" piloter som inte vill åka till Afghanistan.

  Vad skulle då ett obligatorium innebära för Gripenpiloter? Ja, i grova drag att det är enkelt att skriva på för att det inte finns någon risk att åka iväg över huvud taget. Jag tror knappast att ens jantelagen gör att man skickar en dyrt utbildad Gripenpilot att jaga talibaner på marken i Afghanistan.

  Varför då protestera?

  Jo, helt enkelt för att det sätt som obligatoriet tagits fram på är fel!

  SvaraRadera
 60. Men CI, det kommer en dag i varje pilots karriär då han slutar flyga. Då kan han mycket väl få åka. Det finns gott om exempel på fd ff i utlandstjänst. C KS18 var ju exvis flygförare, kanske t o m aktiv sådan, jag vet faktiskt inte.

  SvaraRadera
 61. @10.44: Ja du, det märks kraftfullt att du är ännu en av dem som velat men inte klarat testerna. Den attityden brukar visa sig kraftigt.

  Till skillnad från övriga försvarsgrenar har FV:s divisioner rätt gott om piloter som varit officerare i Armén eller Marinen. Däremot finns det mig veterligen inte en officer som varit ff som numera är på motsv. trupp i Armén eller Marinen.

  Du har, vilket säkerligen de flesta läsare inser, noll koll på hur det fungerar på en flygdivision.


  I krig accepterar man helt andra risker än vad man gör vid övning. Vi är ett så litet land att vi inte har råd att ta förluster redan vid övning. Ändå har FV tappat ett tusental piloter sedan andra världskriget - i djupaste fred. Flygsäkerheten är skriven i blod. Det finns flera haverier med dödlig utgång de senaste decennierna som haverikommissionen tillskrivit att piloterna haft tankarna på fel håll och dessa har framförallt varit i anslutning till nerläggningsbeslut. Klart det går fint om man är jägare - i värsta fall vrickar man väl foten om man inte tänker på var man sätter den. Jag har ytterst svårt att förstå hur det skulle hjälpa verksamheten om det skedde ytterligare haverier. Blir vi lika "häftiga" som killen i spräckligt som träffat stora skägget 2 mil söder Sar e pol?

  Nej du, kom och hälsa på en flygdivision så ska du få se hur det funkar. Hur ditt funkar har jag nog redan rätt stor koll på efter ett antal år på trupp.

  SvaraRadera
 62. Jag blir mörkrädd när jag läser vissa av kommentarerna - men detta är väl vad som väntar med det nya personalförsörjningssytemet.

  Militärt överintresserade juniorer utan någon som helst erfarenhet av varken yrket eller livet - men som tror att de vet allt.

  Begriper man inte hur Försvarsmakten fungerar utan istället lägger fokus på vem som kan pissa längst och lider mest då saknar man både kunskap, omdöme och självinsikt - mao är man då direkt olämpligt att vara anställd i FM

  All heder åt piloterna som har nog stake att reagera på sverkers semesterhälsning. Faktum är nog att de uttrycker det som majoriteten tycker men är för fega för att delge humorkuben.

  Hade sverker haft lite stake hade han gjort offentlig avbön och halt på farsen - och fyllt kontraktet med innehåll innan processen går vidare. Nu tror jag inte att detta kommer att hända för i vanlig ordning går prestigen först. Det ska bli intressant att se vilken bomb som briserar i humorkuben den 21/9 när siffrorna på hur många som inte skrivit på briserar. Personligen tror jag inte att sverker ens i sina värsta mardrömmar kunnat förutse utgången av sin semesterhälsning...

  SvaraRadera
 63. Pilotupproret - snart i en bunker nära dig!
  http://www.veoh.com/browse/videos/category/comedy/watch/v20406219SGYpAA32

  Varning för humor...

  SvaraRadera
 64. @15:48
  Det passar att vara ball när det passar en själv. När andra börjar ställa krav är det inte lika roligt längre och då tar piloterna fram det så kallade "flygsäkerhets-kortet".
  Om omställningen av försvaret är så jobbig för piloterna så att de inte kan fokusera på jobbet, hur skulle det då bli i händelse av ofred och egna förluster?

  Nej, som skattebetalare kräver jag att soldater, officerare och sjömän utför det som staten säger att de ska göra, dvs stå för Sveriges väpnade förmåga. Om inte galoschen passar byt då jobb!
  Amsterdam Airlines är säkert intresserade av piloter. En hake dock: Deras destinationer anses vara farliga av FV.

  SvaraRadera
 65. Hmmm... Om jag inte minns helt fel så var en huvudanledning till att vi ställde ner en C-130 i Uzbekistan och sedan Abu Dhabi att de "civila" transporterna dömdes för osäkra. Piloterna som flög hade helt enkelt inget flygsäkerhetsmedvetande...

  SvaraRadera
 66. Som arméofficer blir man ju knappast stolt över sin egen vapengren när man läser kommentarerna.

  SvaraRadera
 67. Det blir väl knappast några uppsägningar, som resultat av en process, som inte håller för en process i arbetsdomstolen?

  - Ska Försvarsmaktens ombud därstädes förelägga rätten ett odaterat, EJ underskrivet och EJ diariefört skriftligt meddelande, som skriftlig bevisning för att en svensk myndighet instruerat sina anställda om det ena eller andra?

  Låt oss för svenska myndigheters anseendes skull hoppas att så ej sker. Det gagnar inte försvarsviljan att landets militära ledning står på näsan i domstol.

  Svälj istället nesan! Och låt expeditionstjänsten kring våra en gång i tiden vanligt förekommande krigsplaceringsorder utgöra modellen för hur myndigheten informerar sina anställda om en kommande internationell tjänstgöringsplikt.

  Med vad som krävs för en korrekt allmän handling på plats och underskrivna mottagningsbevis från var och en blir det sedan lätt som en plätt att säga upp envar som inte ställer upp på vad som arbetsgivaren önskar.

  SvaraRadera
 68. @09:01
  Läste du (och förstod) hela inlägget 15:48 skrev innan du postade ditt inlägg?

  "I krig accepterar man helt andra risker än vad man gör vid övning."

  För övrigt vill jag bara tillägga att det INTE handlar om OVILJA att genomföra utlandstjänst utan det handlar om att veta under vilka vilkor man genomför utlandstjänsten! Är det så svårt att greppa?!?!? Flera inlägg tidigare har försökt göra jämförelser med banklån "in-blanco" men den liknelsen verkar inte vara så lätt att förstå...

  Jag har jobbat som pilot i FV i 18 år och dom senaste 7 åren har jag FRIVILLIGT anmält mig (och blivit uttagen) till det insatsförband FV har haft i beredskap för internationella insatser.

  Jag är fortfarande villig att tjänstgöra utomlands i Afghanistan, Kongo eller annan oroshärd min arbetsgivare vill skicka mig till så länge jag vet under vilka förutsättningar jag riskerar livet. Jag vill vara säker på att jag har tillräckligt stöd för min familj där hemma, att jag behandlas väl av både arbetsgivare och samhället efter genomförd insats och att jag får en skälig ersättning för den ökade risken.

  Idag vet jag inte ett dugg om under vilka omständigheter jag tjänstgör utanför rikets gränser efter 110101.

  SvaraRadera
 69. I över sju år har FM haft tid att kommunicera och förhandla det nya avtalet.
  Nu går det gamla strax ut och klockan är en minut i tolv.
  Panik.. efter över sju års väntan?

  Att någonting som styrs av denna organisation skulle vara gripbart, flexibelt och direkt användbart är väldigt svårt att se under överskådlig framtid.

  När FMlog, då och då, tappar kontrollen, brukar de skrika "inventering". Sedan börjar de om från början utan hänsyn till den historiska verkligheten.
  Är det här ett nytt koncept även för personalfrågor?
  Är det kanske en funktion i Prio steg 3-4?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 70. Fler yrkesgrupper är sura på sin arbetsgivare.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/rymden/article2469351.ece

  SvaraRadera
 71. Sverige bestämde vid sin Förra Riksdag 1918 i sin då mycket Grundliga Försvarsutredning att vid alla de dåvarande Fronterna den gången i Europa framför allt och vid de kommande Världskrigen - Att Sverige till vilket pris skulle vara ett Neutralt Land och att Försvaret framför allt skulle utbilda och upprätta en Allmänn Värnplikt -Så Har och Skall vi stå i all Framtid enligt den kloka Svenska Riksdagens arbete vilket även Angagerade och Röstade fram dessa goda beslut i hela det Svenska Riket och den Bildade Regeringen då. Dessa protokoll och Riksdagsbeslut Står Kvar och Regeringen har inte arbetat fram någon annan förklaring och skall det inte heller eftersom Sveriges Neutralitetspolitik har hävdat och byggt upp Sverige och Sveriges Land och folk till ett Fredligt och Hårt arbetande land och folk med en god och sund hållning och mycket God Infrastruktur från Norr till Söder som därför även är Unik i Världen. Det är denna Svenska modellen av Diplomati och Fredliga Uppbyggande Lösningar vi i landet Sverige har röstat och Arbetat fram under de senaste 300 -400 hundra åren. Denna grund står fast som Urberget i mitt Karga och Kalla land Sverige i Norden. Ingenting kan rubba denna vår Folkets Vilja och dess arbete i Regeringen.

  Mina Svenska Officerare är mycket duktiga och sannerligen nu i Dags Läge även på det skarpaste Loyala sitt Rikes Neutralitetsförklaring och Sveriges Inre Försvar -Inget annat.

  De som önskar en annan Förklaring kan lämna Sveriges land för yttre tjänster i egen regi. Det står var man och kvinna fritt i denna vår sk: Internationella värld kanske någon vill arbeta utom landet.

  Dock påminner jag er om Att Sveriges land står fast som Nationalstat ,Organisation i Stat och Kommun och genom sin Regeringsdeklaration och med de Propositioner som följer dessa enligt vår Goda och Unika och hårt Administrativt utarbetade Gemensamma Grundlag.

  Fotnot: Inte ens Överste Befälhavaren inom Sveriges Försvar kan förändra detta -Han kommer med sk: Arbetsförslag i en sk: Ny Arbetande Organisation (Fd: Sveriges Försvar) som inte föregåtts av något som helst Regerings Arbete, det kanske förklarar att Arbetsförslaget är ogrundat i sin skrivelse och därför obefintligt i verkligheten.

  En Allvarlig Fråga -(Är det sant som sades av Försvarets Representant på Televisionen kl 21.00 i Aktuellt att denna nya Arbetsorganisation skall bestå av nya grupper i Samhället som skall Anställas för Utlandsstjänstgöring och som då nämdes av företrädande för Sveriges Försvar - Invandrande Kvinnor - Klargörande av detta uttalande kräves snarast. Jag själv mörkar inget nu längre även detta efter gårdagens debatt i Televisionen angående Afganistans trupper.

  Uppdrag Granskning i MISSION POSSIBLE

  Er General Planerare Anna Maria. G. Hultquist

  SvaraRadera