måndag 3 augusti 2009

Chefen för HAW uttalar sig

Den amerikanske chefen för HAW där även svenska officerare ingår har uttalat sig om förbandets uppgifter.

En viktig aspekt som han framför flera gånger är att förbandet inte är direkt underställt NATO, eller tar order från NATO. Dock så är det fritt upp till varje deltagande land att använda sin flygtid för NATO verksamhet.

En liten fråga som jag ställer mig själv. Sverige förser förbandet med besättningsmedlemmar, men som jag förstått så kommer dessa användas ungefär som inom SAS, d.v.s. dom mixas vid behov. En svensk styrman kan flyga med en amerikansk kapten. Hur funkar detta rent politiskt och militärt om uppdraget utförs åt NATO? Jag vet själv hur det har varit när svenska officerare som tjänstgjort på Gripen förbanden i Ungern och Tjeckien har fått stöda verksamhet utanför respektive land. Där har regeringen i vart och ett av fallen gett särskilt tillstånd. Finns det ett generellt tillstånd, eller kommer det att krävas godkännande i varje enskilt fall beroende på uppdragets natur?

Fotnot: Han kallar PfP - Partenership for Peace där Sverige ingår som "a stepping-stone toward NATO membership".

Se även tidigare artikel i Defence Talk om C-17 och HAW.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar