onsdag 12 augusti 2009

HKV och den "Hafströmska utredningen"

Mycket har redan sagts i debatten om Marie Hafströms utredning "Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till Försvarsmakten". Fokus i debatten har dock legat på de utredningsförslag som berör stödmyndigheterna FMV, FOI och FHS samt påverkan på Försvarsmaktens logistikfunktion. Därför tänkte jag inte ens kommentera dessa bitar.

I stället vill jag fokusera på en mindre belyst del och försöka dra mina slutsatser av vad som menas. Det är kapitel 8 - Försvarsmaktens Centrala Ledning, d.v.s HKV - Högkvarteret.

Sedan 1998 har HKV organiserats i en Joint stab, d.v.s. ingen uppdelning som tidigare i en Flygvapenledning, Arméledning och Marinledning. Syftet var dels att anpassas till internationella ledningsstrukturer, men framför allt för att effektivisera och få synergieffekter mellan de olika försvarsdelarna så att inte försvarsgrensvis optimering skulle bedrivas.

Enheterna har bytt namn sedan dess, men för tillfället heter de stora delarna Insatsledningen som ska bedriva de skarpa insatserna utomlands och övervakning av Sveriges territorium, samt Produktionsledningen som utbildar förband och köper in materiel.

Försvarsberedningen föreslog i sin rapport 2008 - "Försvar i användning" att:

"funktioner såsom strategisk planering och långsiktig inriktning, som idag återfinns i HKV, överförs till Regeringskansliet. Detta, menade beredningen, medger att en rimligare resursbalans kan uppnås mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten (HKV). Denna struktur skulle också skapa bättre förutsättningar för samarbete med de nordiska länderna som i stort har en motsvarande struktur."

Detta tycker jag personligen är helt riktigt! Som vår gamle vän Clausewitz tydligt säger: Försvarsmakten finns bara till för att kunna genomföra den politiska viljan, fast med andra medel. Genom att låta Försvarsdepartementet direkt driva dessa strategier så säkerställs att ordern utförs. Dock så ska man noggrannt notera att detta är en bra bit på väg mot ministerstyre! Sverige har en gammal god tradition av fristående statliga myndigheter just för att motverka denna typ av politisk styrning. Men i praktiken så har ÖB sällan haft så mycket att säga till om då ekonomin och kommunalpolitiker i själva verket styr innehållet i försvarsbesluten...

"Med en tydlig inriktning på insatsorganisationen, dess tillgänglighet, användbarhet och beredskap samt på insatser, behöver hela Försvarsmakten också inriktas mot detta. Förändringar kommer att krävas i hela Försvarsmakten och det bör även återspeglas i organiseringen av HKV."

Utredningens förslag är därför bl.a.

"I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, enheter för produktion av de olika stridskrafterna, en enhet för operativ planering och ledning av insatser samt en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst."

Här kommer en av de intresantaste aspekterna av utredningen (OBS: enheter i pluralis).

"Den s.k. genomförandegruppen inom Regeringskansliet konstaterade 2008 att en av de viktigaste prioriterings- och vägvalsfrågorna för ett militärt försvar är hur resurserna fördelas mellan armé-, marin- och flygstridskrafterna m.m."

Jag håller fullständigt med. Trots en Joint Produktionsledning så bedrivs materielutveckling fortfarande stuprörsvis. I stället för synergieffekter så blir det vid den årliga materieldialogen en strid mellan de olika flyg, sjö och markdelarna där starkast vinner.

"Genom att sammanhålla resultatet stridskraftsvis bedömer Stödutredningen att en enklare styrning och uppföljning möjliggörs. Förbandsproduktion, materiel- och personalförsörjning samt grundorganisation kan på så sätt hållas samman mot tydliga resultatkrav. Det medger att prioriteringar, vägvalsfrågor och resursfördelning tydliggörs och underlättas."

"Förbandsproduktion, materiel- och personalförsörjning samt grundorganisation kan på så sätt hållas samman mot tydliga resultatkrav. Det medger att prioriteringar, vägvalsfrågor och resursfördelning tydliggörs och underlättas."

Jag tror att detta är en bättre lösning och att styrningen till de försvarsgrensvisa delarna på FMV; AK Flyg&Rymd, AK Mark, AK Sjö, AK Log och AK Led (eller vad dom nu kommer att heta när dom slås ihop med FOI) kommer att få bättre långsiktighet. Materiel och Logistikförsörjning föreslås drivas som en egen enhet på HKV, men var Led funktionen tar vägen framgår inte lika tydligt i utredningen.

Innebär detta att de respektive försvarsgrenarna återuppväcks? Blir chefen för dessa enheter en försvarsgrenschef, försvarsgrensstabschef eller bara som nu en inspektör?

"Med etablerandet av bl.a. stående och kontrakterade taktiska staber i insatsorganisationen och chefer med ett regionalt ansvar anser utredningen att den taktiska stabsstödet, som idag återfinns i insatsledningen i form av tre taktiska staber, kan reduceras avsevärt."

Innebär detta en återgång till Militärdistrikt och Försvarsområden? Eller är det bara att vissa förband pekas ut att vara regionalt ansvariga?

Alltså ett steg framåt och två steg tillbaka. Den som lever får se. Jag tycker i varje fall att vi ska kalla de nya produktionsenheterna för Armén, Marinen och Flygvapnet!

1 kommentar:

  1. Ska vi kalla en markstridsstyrka om i runda slängar 8 manöverbataljoner (eller två manöverbrigader) för "armén"? En "armé" består väl generellt oftast av armékårer som består av divisioner som består av brigader och bataljoner...

    Jag föreslår att vi kallar de nya produktionsenheterna för Högvakten, Flytetyget och Luftcirkusen istället.

    /Tombollen

    SvaraRadera